RAPORTY BIEŻĄCE

2017-06-14

Raport bieżący nr 09/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 14 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 r.

1. Clarriford Limited - 14.741.058 głosów (7.370.529 akcji), co stanowiło 51,38 %  głosów na ZWZA i 29,52 % ogólnej liczby głosów,

2. Silver Coast Investment Sp. z o.o. SKA - 8.651.834 głosy (4.325.917 akcji), co stanowiło 30,16 % głosów na ZWZA i 17,33 % ogólnej liczby głosów,

3. Colin Holdings Limited – 2.124.426 głosów (2.124.426 akcji), co stanowiło 7,41 % głosów na ZWZA i 4,25 % ogólnej liczby głosów,

4. Mroczka Jan – 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 7,35 % głosów na ZWZA i 4,22 % ogólnej liczby głosów,

2017-06-14

Raport bieżący nr 08/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna     Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 r., odwołało uchwałą nr 20/06/2017 Pana Piotra Emiliana Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie w dniu 14 czerwca 2017 r., na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  uchwałą nr 21/06/2017 dokonało wyboru Pani Magdaleny Dyś-Sokołowskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Magdalena Dyś-Sokołowska jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu od 2007 r. Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, była stypendystką Uniwersytetu Paris - Lodron w Salzburgu, odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim w 2004 r.

W latach 2007-2012 pracowała w międzynarodowej kancelarii prawnej w dziale postępowań sądowych oraz prawa umów. Obecnie prowadzi własną kancelarię świadcząc usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów prawa publicznego oraz podmiotów prywatnych, w tym spółek publicznych. Jej specjalizacja zawodowa obejmuje zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i handlowego.  Jest autorką licznych publikacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, które ukazały się w "Dzienniku Gazeta Prawna" oraz "Rzeczypospolitej".

Pani Magdalena Dyś-Sokołowska nie jest wpisana do Rejestru Dłuznikow Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2017-06-14

Raport bieżący nr 07/2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 14 czerwca 2017r.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał , które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 czerwca 2017 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. PROTOKÓŁ ZWZA RANK PROGRESS SA 14 06 2017

2017-06-09

Raport bieżący nr 06/2017

Wybór biegłego rewidenta do badania oraz przeglądania sprawozdań finansowych Emitenta za 2017 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały nr 8/06/2017 i 9/06/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 6 miesięcy 2017 roku oraz zbadania jednostkowego sprawozdania finansowanego Spółki za 2017 rok, a także przeglądania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 6 miesięcy 2017 roku oraz zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowanego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok.

Zgodnie z treścią powyższych uchwał Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wybrać B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 do przeglądania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2017 roku, a także zbadania  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok.

B-think Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4063.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie § 6 ust. 6 pkt 10 statutu Spółki. Umowa zostanie zawarta na czas  niezbędny do dokonania przedmiotowego badania.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.)

2017-05-25

Raport bieżący nr 05/2017

Umowa sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 25 maja 2017 r. spółka zależna od emitenta - Progress XI Sp. z o.o. podpisała z Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej “Kupujący") umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przesiębiorstwa w skład którego wchodzi m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntów (KW nr SW1S/00041344/8 ) o łącznym obszarze 3,2234 ha oraz własności budynków pod nazwą "Galeria Świdnicka" o powierzchni zabudowy 19.777 m2, powierzchni użytkowej 22.939,37 m2 i kubaturze 140.359 m3 oraz powierzchni najmu netto wynoszącej 15.530,17 m2 i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności za cenę 11.501.827 EUR (dalej “cena sprzedaży"), o której Spółka informowała w raporcie nr 38/2016 w dniu 23.12.2016r.
W związku ze spełnieniem warunków umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, Kupujący wszedł w prawa i obowiązki umowy kredytu, o której Spółka informowała w raporcie 2/2017 w dniu 28.04.2017r. i tym samym cena sprzedaży została obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 26.700.000 EUR, a całkowitą kwotą zadłużenia Progress XI Sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu.

2017-05-18

Raport bieżący nr 04/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Rank Progress S.A. w dniu 14 czerwca 2017r.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2017 r. roku na godzinę 11:00.

W związku z tym Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości :

  • informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 14 czerwca 2017 r., na godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie, ul. B.Prusa 2, Hotel Sheraton Warszawa, Sala Paryż,
  • projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. na dzień 14 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWZA
2. PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA

2017-05-16

Raport bieżący nr 03/2017

Wyznaczenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 15 maja 2017 r. spółka zależna od emitenta - Progress XI Sp. z o.o. otrzymała od Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej “Kupujący") zawiadomienie w związku z dokonaniem wpłaty przez Kupującego i uznaniem na rachunku powierniczego kwoty zaliczki oraz kwoty stanowiącej wkład własny Kupującego niezbędnej do uruchomienia i przejęcia kredytu (o którym Spółka informowała w raporcie nr 2/2017 z dnia 28.04.2017r.), w którym korzystając z uprawnienia wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganozowanej Części Przedsiębiorstwa, (o której Spółka informowała w raporcie nr 38/2016 z dnia 23.12.2016r), Kupujący wyznaczył termin do zawarcia Umowy Przyrzeczonej na dzień 30 maja 2017r.

2017-04-28

Raport bieżący nr 02/2017

Aneks do umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. spółka zależna od emitenta - Progress XI Sp. z o.o. podpisała z bankiem mBank S.A. oraz Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aneks do umowy kredytu, o zawarciu której  Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2011 z dnia 29.06.2011 r

Na mocy ww. aneksu, Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wejdzie w prawa i obowiązki kredytobiorcy - Progress XI Sp. z o.o. z umowy kredytu po spełnieniu się m.in.  warunków sprzedaży przez Progress XI Sp. z o.o.  na rzecz   Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2016 z dnia 23.12.2016 r. Zgodnie z aneksem do umowy kredytu zmiana kredytobiorcy nastąpi najpóźniej do dnia 30 maja 2017 r. po  zbyciu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka wskazuje jednocześnie, iż  Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wejdzie w prawa i obowiązki kredytobiorcy z umowy kredytu po spełnieniu się szeregu warunków, przy czym warunki te są warunkami rynkowymi.

2017-01-19

Raport bieżący nr 01/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 – w dniu 31 marca 2017 r.2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2017 r. - w dniu 25 maja 2017 r.
- raport za III kwartał 2017 r. - w dniu 24 listopada 2017 r.3. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 27 września 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Podstawa prawna

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.