RAPORTY BIEŻĄCE

2018-03-16

Raport bieżący nr 4/2018

Informacja o szacunkowych wybranych danych finansowych za 2017r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania raportu rocznego Rank Progress S.A. i skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Rank Progress S.A. za rok 2017, przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe za ten okres:

a_ Grupy Kapitałowej :
1. przychody ze sprzedaży: 84.808. tys. złotych,
2. zysk _strata_ na sprzedaży: 32.182 tys. złotych,
3. wynik netto: 1.511 tys. złotych.

b_ Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów: 39.780 tys. złotych,
2. zysk _strata_ na sprzedaży: 24.286 tys. złotych,
3. wynik netto: minus 6.514 tys. złotych.

Zarząd Emitenta zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych wyników finansowych, których publikacja w ramach raportu rocznego Rank Progress S.A i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok planowana jest na dzień 29 marca 2018r.

2018-03-13

Raport bieżący nr 3/2018

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 13 marca 2018r. spółka E.F. Progress XI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Kredytobiorca"_, będąca spółką w 100% zależną od Emitenta, zawarła z mBankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Kredytodawca"_ umowę o kredyt o charakterze inwestycyjnym na kwotę w maksymalnej wysokości 6.000.000 EUR _dalej: "Umowa"_. Zgodnie z Umową, Kredytodawca udzielił Kredytobiorcy Kredytu z przeznaczeniem przede wszystkim na spłatę wcześniejszego zobowiązania, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., tj. m.in. refinansowanie kredytu zaciągniętego na budowę Galerii Pogodne Centrum w Oleśnicy oraz spłatę przez Kredytobiorcę części kwot pożyczek zaciągniętych od podmiotów z Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. Termin spłaty Kredytu upływa z dniem 28 marca 2025 r.

Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M powiększoną o marżę banku.

Kredyt zostanie udzielony po spełnieniu szeregu warunków określonych w umowie kredytowej, które są standardowe dla tego typu umów. Zabezpieczeniem Kredytu są przede wszystkim: hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, zastaw na udziałach Kredytobiorcy, cesja z polis ubezpieczeniowych, a także cesja wierzytelności z umów najmu dot. finansowanej nieruchomości.

2018-01-18

Raport bieżący nr 2/2018

Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego dotyczącego umowy inwestycyjnej, zawartej ze spółką Vantage Development S.A.

Podstawa prawna
 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 roku otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Emitenta oraz spółkę Vantage Development S.A. wspólnych przedsiębiorców do realizacji wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego dotyczącego pierwszej części inwestycji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2017 w dniu 16 grudnia 2017r. W związku z powyższym spełnił się warunek zawieszający przewidziany w umowie inwestycyjnej, o której mowa ww raporcie bieżącym.

2018-01-16

Raport bieżący nr 1/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. _dalej: "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 – w dniu 29 marca 2018r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2018 r. - w dniu 29 maja 2018r.
- raport za III kwartał 2018 r. - w dniu 28 listopada 2018r.

3. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 28 września 2018r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej: "Rozporządzenie"_, Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Spółka informuje również, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres IV kwartału 2017 r., oraz II kwartału 2018 r. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Podstawa prawna

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.