RAPORTY BIEŻĄCE

2018-05-15

Raport bieżący nr 8/2018

Umowa sprzedaży udziałów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 11 maja 2018 r. Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku podpisał umowę sprzedaży udziałów Spółki Winhall Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ na rzecz spółki Vantage Development S.A. za cenę ok. 6 mln zł.

Po sprzedaży ww. udziałów Vantage Development S.A. posiada 65% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a Emitent posiada 35% udziału w tym kapitale zakładowym. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 6/2018, docelowa struktura własnościowa Spółki, tj. po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy będzie przedstawiała się w sposób następujący: Vantage Development S.A. - 77,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki, Emitent - 22,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Otrzymane przez Emitenta środki w wysokości 6 mln zł zostały przeznaczone na spłatę do BOŚ S.A. raty kredytu przypadającej pierwotnie w terminie 10 czerwca 2018r.

2018-05-15

Raport bieżący nr 7/2018

Umowa sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 19 grudnia 2017r Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku podpisał z Winhall Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, umowę sprzedaży udziału wynoszącego 35/100 części w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/4, 5/6 i 5/5, położonej przy ulicy Wejherowskiej nr 25-29 i ulicy Białowieskiej nr 2-4 we Wrocławiu objętych księgą wieczystą o nr WR1K/00094629/0 za cenę 29,3 mln zł netto powiększoną o podatek VAT.

Otrzymane przez Emitenta środki w wysokości 29,3 mln zł zostały przeznaczone na spłatę do BOŚ S.A. raty kredytu przypadającej pierwotnie w terminie 10 czerwca 2018r.

2018-05-11

Raport bieżący nr 6/2018

Zawarcie aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku podpisał Aneks do umowy inwestycyjnej _"Umowa"_ zawartej z Vantage Developmnet S.A., dotyczącej określenia zasad i etapów prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na realizacji inwestycji w postaci kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo – usługową oraz biurową pod nazwą PORT POPOWICE we Wrocławiu _"Inwestycja"_, o której to umowie Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2017 i nr 18/2017 z dnia 16 grudnia 2017 roku.

Aneks wprowadza zmianę, na mocy której nastąpiło przesunięcie terminu złożenia przez Vantage Development S.A. oświadczenia woli o realizacji drugiej części inwestycji z dnia 31 maja 2018 roku na dzień 31 maja 2019 roku. Dodatkowo, w zależności od wykonania poszczególnych postanowień Aneksu – przejściowo albo ostatecznie ulegnie zmianie struktura _proporcje_ udziałów w kapitale zakładowym spółek, w szczególności spółki koncentrującej grunty przeznaczone do realizacji Inwestycji – Spółka Gruntowa. Zmiana struktury udziałów nastąpi, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Gruntowej oraz dodatkowo nabyciem udziałów w Spółce Gruntowej przez Vantage Development S.A. za łączną kwotę 35,3 mln zł _z czego 29,3 mln zł zostanie wpłacone przez Vantage Development S.A. do Spółki Gruntowej na podniesienie kapitału z docelowym przeznaczeniem na nabycie od Emitenta udziału wynoszącego 35/100 w nieruchomości pierwszego obszaru Inwestycji, a kwota 6 mln zł na odkupienie części udziałów w Spółce Gruntowej od Rank Progress S.A._ , gdzie Vantage Development S.A. będzie posiadał 77,13% udziału w kapitale zakładowym spółki, a Rank Progres S.A. będzie posiadać 22,87% udziału w tym kapitale zakładowym.

Aneks przewiduje możliwość powrotu do pierwotnej struktury udziałów przewidzianej w Umowie _tj. 55% Vantage Development S.A, 45% Emitent_, który to powrót może nastąpić w okresie od dnia 31 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2020 roku pod warunkiem złożenia przez Vantage Development S.A. oświadczenia woli o realizacji drugiej części inwestycji do dnia 31 maja 2019r. Przywrócenie proporcji udziałów ma nastąpić w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Gruntowej. Jeżeli w opisywanym okresie zostaną powołane spółki celowe, każda z nich będzie posiadać struktury analogiczne do Spółki Gruntowej, a w przypadku spółek osobowych, ich udział w zysku w tych spółkach będzie miał analogiczny procentowy udział.

Otrzymane przez Emitenta środki w łącznej wysokości 35,3 mln zł wynikające z realizacji podpisanego Aneksu zostaną przeznaczone na spłatę do BOŚ S.A. raty kredytu przypadającej pierwotnie w terminie 10 czerwca 2018r.

2018-03-28

Raport bieżący nr 5/2018

Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu udziałów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 28 marca 2018r. Emitent zawarł ze Spółką Remil Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przedwstępną umowę zakupu udziałów w Spółce Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku _dalej: "Umowa Przedwstępna"_. Zgodnie z Umową Przedwstępną, Emitent zamierza nabyć 50% udziałów w Spółce Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku za kwotę 20 mln zł. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w dniu przypadającym nie później, niż w terminie 7 _siedmiu_ dni od dnia ziszczenia się albo zrzeczenia się, Warunków Zawieszających, przy czym w żadnym wypadku nie później, niż w dniu 31 grudnia 2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że Spółka Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku _"Spółka"_ jest jedynym właścicielem nieruchomości stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 13/6, 14/2, 15/2, 16/2, 13/13, 13/15, 13/17 oraz 13/19 mieszczących się we Włocławku przy ulicy Kapitulna i Długa, o łącznej powierzchni 8,9490 ha _"Nieruchomość"_, dla której to Nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00000774/1. Spółka realizuje na Nieruchomości inwestycję polegającą na budowie zespołu obiektów handlowo-usługowych, obejmującym odrębne części handlowo-usługowe z przeznaczeniem na sklepy i punkty świadczenia usług _w tym market budowlany przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej w branży "Dom, Wnętrze, Ogród"_.

Z tytułu nie wywiązania się z Umowy Przedwstępnej Strony nie przewidziały naliczenia kar.

2018-03-16

Raport bieżący nr 4/2018

Informacja o szacunkowych wybranych danych finansowych za 2017r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania raportu rocznego Rank Progress S.A. i skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Rank Progress S.A. za rok 2017, przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe za ten okres:

a_ Grupy Kapitałowej :
1. przychody ze sprzedaży: 84.808. tys. złotych,
2. zysk _strata_ na sprzedaży: 32.182 tys. złotych,
3. wynik netto: 1.511 tys. złotych.

b_ Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów: 39.780 tys. złotych,
2. zysk _strata_ na sprzedaży: 24.286 tys. złotych,
3. wynik netto: minus 6.514 tys. złotych.

Zarząd Emitenta zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych wyników finansowych, których publikacja w ramach raportu rocznego Rank Progress S.A i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok planowana jest na dzień 29 marca 2018r.

2018-03-13

Raport bieżący nr 3/2018

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 13 marca 2018r. spółka E.F. Progress XI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Kredytobiorca"_, będąca spółką w 100% zależną od Emitenta, zawarła z mBankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Kredytodawca"_ umowę o kredyt o charakterze inwestycyjnym na kwotę w maksymalnej wysokości 6.000.000 EUR _dalej: "Umowa"_. Zgodnie z Umową, Kredytodawca udzielił Kredytobiorcy Kredytu z przeznaczeniem przede wszystkim na spłatę wcześniejszego zobowiązania, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., tj. m.in. refinansowanie kredytu zaciągniętego na budowę Galerii Pogodne Centrum w Oleśnicy oraz spłatę przez Kredytobiorcę części kwot pożyczek zaciągniętych od podmiotów z Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. Termin spłaty Kredytu upływa z dniem 28 marca 2025 r.

Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M powiększoną o marżę banku.

Kredyt zostanie udzielony po spełnieniu szeregu warunków określonych w umowie kredytowej, które są standardowe dla tego typu umów. Zabezpieczeniem Kredytu są przede wszystkim: hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, zastaw na udziałach Kredytobiorcy, cesja z polis ubezpieczeniowych, a także cesja wierzytelności z umów najmu dot. finansowanej nieruchomości.

2018-01-18

Raport bieżący nr 2/2018

Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego dotyczącego umowy inwestycyjnej, zawartej ze spółką Vantage Development S.A.

Podstawa prawna
 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 roku otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Emitenta oraz spółkę Vantage Development S.A. wspólnych przedsiębiorców do realizacji wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego dotyczącego pierwszej części inwestycji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2017 w dniu 16 grudnia 2017r. W związku z powyższym spełnił się warunek zawieszający przewidziany w umowie inwestycyjnej, o której mowa ww raporcie bieżącym.

2018-01-16

Raport bieżący nr 1/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. _dalej: "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 – w dniu 29 marca 2018r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2018 r. - w dniu 29 maja 2018r.
- raport za III kwartał 2018 r. - w dniu 28 listopada 2018r.

3. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 28 września 2018r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej: "Rozporządzenie"_, Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Spółka informuje również, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres IV kwartału 2017 r., oraz II kwartału 2018 r. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Podstawa prawna

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.