RAPORTY BIEŻĄCE

2019-06-13

Raport bieżący nr 17/2019

Powołanie Zarządu Spółki Rank Progress S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 roku, podjęła uchwałę nr 1/06/2019 o powołaniu Zarządu Spółki Rank Progress S.A. na kolejną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się w dniu 14 czerwca 2019 r. W skład Zarządu Spółki powołano Pana Jana Mroczka na Prezesa Zarządu i Panią Małgorzatę Mroczka na Wiceprezesa Zarządu.

Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress S.A. współzałożyciel firmy i jej największy udziałowiec. Od początku swojej kariery zawodowej Jan Mroczka prowadził własną działalność gospodarczą. Przed rokiem 2007, w którym objął funkcję Prezesa Zarządu spółki Rank Progress S.A., w latach 1997-2007 był wspólnikiem w spółce "Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress" Sp. j. W ciągu 22 lat Rank Progress S.A. pod zarządem Jana Mroczki oddał do użytku 26 wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych, 13 własnych galerii i parków handlowych i zrealizował kilkadziesiąt projektów krótkoterminowych. Spółka od początku działalności bardzo intensywnie rozwija i pielęgnuje relacje z partnerami biznesowymi i najemcami obiektów, uznając je za jeden z kluczowych czynników sukcesu Rank Progress. Najwyższą dla Jana Mroczki wartością w biznesie są ludzie.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Jana Mroczka, Pan Jan Mroczka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jan Mroczka nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Małgorzata Mroczka posiada wykształcenie średnie. W latach od 2006 do 2014 prowadziła i jednocześnie była właścicielką elitarnego Klubu Con Cuore w Legnicy. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu MJM Group S.A., właściciela czterech brandów restauracyjnych: Road American Restaurant, Choice, Gra Smaków, oraz Benvenuti in Italia. Jest też Prezesem Zarządu w kilku spółkach Grupy Kapitałowej Rank Progress.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Panią Małgorzatę Mroczka, nie figuruje ona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2019-06-12

Raport bieżący nr 16/2019

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej:”Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazywanej w raportach okresowych odnośnie spraw sądowych toczonych przed organami administracji publicznej w temacie "Rank Progress S.A. – "przewalutowanie" informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019r rozstrzygnął przedmiotową sprawę na korzyść Emitenta uchylając decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1243/18. Obecnie Emitent oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku. Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2019-06-11

Raport bieżący nr 15/2019

Częściowa realizacja postanowień Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku, w wykonaniu zapisów Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej, zawartej z Vantage Development S.A. o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2019 w dniu 9 maja 2019 roku, spółka koncentrująca grunty przeznaczone do realizacji inwestycji Port Popowice („Spółka Gruntowa”) zawarła warunkową umowę nabycia od Emitenta prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni ok. 4,4 ha za łączną cenę 40,9 mln złotych netto, powiększoną o kwotę podatku VAT.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Gminę Wrocław, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Umowa przyrzeczona, dotycząca pozostałej części gruntu, co do którego Gminie Wrocław nie przysługuje prawo pierwokupu, zostanie zawarta również w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

2019-06-10

Raport bieżący nr 14/2019

Zawarcie umowy kredytowej.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2019r. spółka zależna Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Kredytobiorca"), zawarła z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Kredytodawca") umowę o kredyt o charakterze inwestycyjnym związaną z finansowaniem Centrum Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach na kwotę w maksymalnej wysokości 22.700.000 EUR (dalej: "Umowa"). Zgodnie z Umową, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania wynikającego m.in. z kredytu zaciągniętego w Alior Bank S.A. związanego z finansowaniem Centrum Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach, oraz z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom z Grupy Kapitałowej Rank Progress. Termin spłaty Kredytu upływa z dniem 10 czerwca 2024 r.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M powiększoną o marżę banku.

Kredyt zostanie udzielony po spełnieniu szeregu warunków określonych w umowie kredytowej, które są standardowe dla tego typu umów. Zabezpieczeniem kredytu są przede wszystkim: hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, zastaw na udziałach Kredytobiorcy, cesja z polis ubezpieczeniowych, a także cesja wierzytelności z umów najmu dot. finansowanej nieruchomości.

2019-05-22

Raport bieżący nr 13/2019

Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego dotyczącego Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku powziął informację o wpłynięciu z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Urząd”, „UOKiK”) pisma, informującego, iż zdaniem Prezesa Urzędu dokonanie zmian w umowie inwestycyjnej, zgodnie z Aneksem, o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2019 w dniu 9 maja 2019 roku, nie powoduje konieczności notyfikacji zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK.

2019-05-22

Raport bieżący nr 12/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2019r.

Podstawa prawna

 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

 

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

2. PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ

2019-05-16

Raport bieżący nr 11/2019

Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej zwany „Emitentem", „Spółką”) z siedzibą w Legnicy informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpłynięciu do Spółki Postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego wydanego przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, o którym to postępowaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2019 w dniu 01 kwietnia 2019r i raporcie bieżącym nr 4/2019 w dniu 08 kwietnia 2019r.

2019-05-09

Raport bieżący nr 10/2019

Przedterminowa spłata kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku dokonał przedterminowej całkowitej spłaty kredytu w BOŚ S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2016 w dniu 09 czerwca 2016r.

2019-05-09

Raport bieżący nr 9/2019

Realizacja postanowień Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku, w wykonaniu zapisów Aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej, zawartej z Vantage Development S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, spółka koncentrująca grunty przeznaczone do realizacji Inwestycji Port Popowice („Spółka Gruntowa”) zawarła przedwstępną umowę nabycia („Umowa) od Emitenta prawa użytkowania wieczystego działek o powierzchni ok. 8,2 ha za łączną cenę 75,9 mln złotych netto, powiększoną o kwotę podatku VAT.

Zgodnie z zawartą umową przedwstępną Spółka Gruntowa oraz Rank Progress S.A. zobowiązały się do zawarcia w terminie do 31 grudnia 2019 roku warunkowej umowy sprzedaży, zawierającej warunek nie wykonania prawa pierwokupu przez Gminę Wrocław oraz do zawarcia odrębnej umowy przeniesienia własności po spełnieniu się tego warunku.

Ponadto zgodnie z Umową, otrzymana zaliczka w wysokości 37,25 mln zł została przekazana na spłatę ostatniej raty kredytu wraz z należnymi odsetkami w BOŚ S.A.

2019-05-09

Raport bieżący nr 8/2019

Zawarcie aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku podpisał kolejny aneks („Aneks”) do umowy inwestycyjnej zawartej z Vantage Development S.A („Vantage Development”), dotyczącej określenia zasad i etapów prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na realizacji inwestycji w postaci kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo – usługową oraz biurową pod nazwą Port Popowice we Wrocławiu („Inwestycja”), o której to umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2017 z dnia 16 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z zawartym Aneksem Emitent i Vantage Development podjęli decyzję o realizacji drugiej części Inwestycji, pod warunkiem uzyskania bezwarunkowej zgody na koncentrację w formie decyzji (lub w innej równoważnej formie) wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albo uzyskania innego rozstrzygnięcia umożliwiającego realizację Inwestycji w szczególności poprzez stwierdzenie, że decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów numer DKK-12/2018, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku, jest w tym zakresie wystarczająca.

Aneks określa zasady nabycia przez spółkę koncentrującą grunty przeznaczone do realizacji Inwestycji („Spółkę Gruntową”) prawa użytkowania wieczystego drugiej części nieruchomości („Nieruchomość 2”) a także zasady wniesienia przez wspólników Spółki Gruntowej dodatkowych wkładów pieniężnych oraz ich wysokość.

Po wniesieniu dodatkowych wkładów pieniężnych do Spółki Gruntowej Emitent będzie posiadał 34,99% udziału w zysku i stracie Spółki Gruntowej, natomiast Vantage Development będzie posiadał 64,99% udziału w zysku i stracie Spółki Gruntowej. Na zwiększenie udziału w Spółce Gruntowej Emitent przeznaczy łącznie ok. 38,6 mln złotych. Zmiana udziałów nastąpi pod warunkiem wniesienia przez strony wkładów pieniężnych.

Aneks zakłada zawarcie przez Emitenta ze Spółką Gruntową przedwstępnej umowy sprzedaży i następnie umowy przeniesienia własności Nieruchomości 2, wolnej od obciążeń i roszczeń, za cenę 75,9 mln złotych netto.

2019-04-23

Raport bieżący nr 7/2019

Niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2018 rok

Podstawa prawna

 Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Rank Progress S.A. ( "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2018 rok:

1. Przychody ze sprzedaży: 88.481 tys. złotych,
2. Zysk na sprzedaży: 25.612 tys. złotych,
3. Zysk na działalności operacyjnej: 44.711 tys. złotych,
4. wynik netto: 14.118 tys. złotych.

Zarząd Emitenta informuje, iż ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez Biegłego Rewidenta do raportu rocznego za rok 2018, którego publikacja została przewidziana na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

2019-04-17

Raport bieżący nr 6/2019

Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną od Emitenta aneksu do umowy na realizację inwestycji Port Popowice etap I

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku jednostka stowarzyszona od Emitenta – Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawnej: Winhall Investments sp. z o. o.) („Zamawiający”) realizująca inwestycję deweloperską mieszkaniową Port Popowice etap I we Wrocławiu („Inwestycja”), zawarła z firmą ERBUD S.A. („Wykonawca”), aneks do umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo w formule „zaprojektuj i wybuduj” („Aneks”).

Aneks przewiduje wyodrębnienie budynku C wraz z parkingiem podziemnym usytuowanym pod budynkami, niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także wewnętrznym układem komunikacyjnym i przyłączami (lub ich fragmentami) do istniejących sieci do osobnej fazy realizacji inwestycji (Faza III). Aneks przesuwa także termin wydania nakazu rozpoczęcia robót dla Fazy III do dnia 31 maja 2019 roku.

2019-04-12

Raport bieżący nr 5/2019

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej „Emitent”, „Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2018 z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z 17 kwietnia 2019 roku, na nowy termin publikacji, tj. na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

2019-04-08

Raport bieżący nr 4/2019

Uzupełnienie oraz korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 01 kwietnia 2019r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej zwanej „Emitentem", „Spółką”) z siedzibą w Legnicy informuje, iż w związku z otrzymanym postanowieniem z dnia 22 listopada 2018r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2019 w dniu 01 kwietnia 2019r., powziął informację o złożeniu w dniu 08 kwietnia 2019 r. do WSA w Warszawie wniosku o wstrzymanie wykonania ww. postanowienia, na podstawie którego organ egzekucyjny prowadzi wobec Spółki egzekucję, w związku z którą Spółka otrzymała zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, o którym mowa również w raporcie bieżącym nr 3/2019.

Jednocześnie Emitent przekazuje korektę ostatniego zdania w raporcie bieżącym nr 3/2019, gdzie wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w nawiasie podano błędnie „31.12.2020r” zamiast „31.12.2025r”, które otrzymuje następujące brzmienie: „Wg oceny Emitenta, należy pozytywnie ocenić możliwość uchylenia postanowień wydanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i umorzenie postępowania z uwagi na błędy proceduralne popełnione przy wydaniu ww. postanowień oraz brak wymagalności pożyczek wobec Progress V Sp. z o.o. (będą wymagalne  po 31.12.2025r)”.

W ocenie Emitenta, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego opisanego w raporcie bieżącym nr 3/2019 nie ma jednak wpływu na:

    1) sytuację finansową Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z uwagi na fakt, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykazywało wartość zobowiązania do urzędu skarbowego wraz z naliczonymi odsetkami i karami z tytułu zaległości,
    2) sytuację płynnościową Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z uwagi na fakt, że wymagalność pożyczek udzielonych Emitentowi przez Progress V Sp. z o.o. nastąpi po 31.12.2025r.

2019-04-01

Raport bieżący nr 3/2019

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej zwanej „Emitentem", „Spółka”) z siedzibą w Legnicy zawiadamia, że powziął informację w dniu 1 kwietnia 2019 r. o wpłynięciu do Emitenta zawiadomienia o zajęciu z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego w kwocie 9,9 mln zł, tj. kwoty wysokości wierzytelności nieprzekazanej przez Rank Progress S.A. na rachunek organu egzekucyjnego (sprawa spółki zależnej od Emitenta tj Progress V Sp. z o.o.), która wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami, nie powinna przekroczyć kwoty 12,15 mln zł (odsetki ok. 2,25 mln. zł) na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który do dnia dzisiejszego nie został dostarczony do Emitenta.

W dniach 9 stycznia 2019r i 11 stycznia 2019r  Rank Progress S.A. złożył do WSA skargi na postanowienia z dnia 21 listopada 2018 roku i 22 listopada 2018 roku dotyczące odpowiedzialności Emitenta za środki Progress V Sp. z o.o. nieprzekazane na rachunek organu egzekucyjnego. Emitent wskazał w szczególności na błędy proceduralne, tj. wskazanie w rozstrzygnięciu postanowienia podmiotu trzeciego, tj. spółki Progress XXV Sp. z o.o. zamiast Rank Progress S.A. (nie było to oczywistą omyłką, a zatem nie podlegało sprostowaniu w formie postanowienia). Dodatkowo Emitent wskazał, iż organ błędnie przyjął, że Spółka nie zastosowała się do obowiązków wynikających z zajęcia wierzytelności i bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności do Progress V Sp. z o.o., podczas gdy wobec Spółki nigdy nie wydano postanowienia o określeniu wysokości nieprzekazanej wierzytelności (wydane zostało ono wobec Progress XXV sp. z o.o.), a nadto, ponieważ pożyczki udzielone Spółce były i nadal są niewymagalne, a zatem wobec braku ich wymagalności Spółka nie miała podstaw przekazania ww. środków na rachunek organu.

Wg oceny Emitenta, należy pozytywnie ocenić możliwość uchylenia postanowień wydanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i umorzenie postępowania z uwagi na błędy proceduralne popełnione przy wydaniu ww. postanowień oraz brak wymagalności pożyczek wobec Progress V Sp. z o.o. (będą wymagalne  po 31.12.2020r).
 

2019-03-29

Raport bieżący nr 2/2019

Niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. za 2018 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. "Emitent" przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe za 2018 rok:

1. Przychody ze sprzedaży: 36.637 tys. złotych,
2. Zysk na sprzedaży: 1.420 tys. złotych,
3. Zysk na działalności operacyjnej: 1.985 tys. złotych,
4. wynik netto: minus 12.523 tys. złotych.

Zarząd Emitenta informuje, iż ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez Biegłego Rewidenta do raportu rocznego za rok 2018, którego publikacja została przewidziana na dzień 17 kwietnia 2019 roku.

2019-01-23

Raport bieżący nr 1/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej "Emitent", "Spółka_ podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
- Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 17 kwietnia 2019 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 roku,
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 26 września 2019 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 28 listopada 2019 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _''Rozporządzenie''_, Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz.757_.

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.