RAPORTY BIEŻĄCE

2019-04-17

Raport bieżący nr 6/2019

Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną od Emitenta aneksu do umowy na realizację inwestycji Port Popowice etap I

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku jednostka stowarzyszona od Emitenta – Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawnej: Winhall Investments sp. z o. o.) („Zamawiający”) realizująca inwestycję deweloperską mieszkaniową Port Popowice etap I we Wrocławiu („Inwestycja”), zawarła z firmą ERBUD S.A. („Wykonawca”), aneks do umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo w formule „zaprojektuj i wybuduj” („Aneks”).

Aneks przewiduje wyodrębnienie budynku C wraz z parkingiem podziemnym usytuowanym pod budynkami, niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także wewnętrznym układem komunikacyjnym i przyłączami (lub ich fragmentami) do istniejących sieci do osobnej fazy realizacji inwestycji (Faza III). Aneks przesuwa także termin wydania nakazu rozpoczęcia robót dla Fazy III do dnia 31 maja 2019 roku.

2019-04-12

Raport bieżący nr 5/2019

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej „Emitent”, „Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2018 z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z 17 kwietnia 2019 roku, na nowy termin publikacji, tj. na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

2019-04-08

Raport bieżący nr 4/2019

Uzupełnienie oraz korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 01 kwietnia 2019r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej zwanej „Emitentem", „Spółką”) z siedzibą w Legnicy informuje, iż w związku z otrzymanym postanowieniem z dnia 22 listopada 2018r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2019 w dniu 01 kwietnia 2019r., powziął informację o złożeniu w dniu 08 kwietnia 2019 r. do WSA w Warszawie wniosku o wstrzymanie wykonania ww. postanowienia, na podstawie którego organ egzekucyjny prowadzi wobec Spółki egzekucję, w związku z którą Spółka otrzymała zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, o którym mowa również w raporcie bieżącym nr 3/2019.

Jednocześnie Emitent przekazuje korektę ostatniego zdania w raporcie bieżącym nr 3/2019, gdzie wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w nawiasie podano błędnie „31.12.2020r” zamiast „31.12.2025r”, które otrzymuje następujące brzmienie: „Wg oceny Emitenta, należy pozytywnie ocenić możliwość uchylenia postanowień wydanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i umorzenie postępowania z uwagi na błędy proceduralne popełnione przy wydaniu ww. postanowień oraz brak wymagalności pożyczek wobec Progress V Sp. z o.o. (będą wymagalne  po 31.12.2025r)”.

W ocenie Emitenta, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego opisanego w raporcie bieżącym nr 3/2019 nie ma jednak wpływu na:

    1) sytuację finansową Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z uwagi na fakt, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykazywało wartość zobowiązania do urzędu skarbowego wraz z naliczonymi odsetkami i karami z tytułu zaległości,
    2) sytuację płynnościową Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z uwagi na fakt, że wymagalność pożyczek udzielonych Emitentowi przez Progress V Sp. z o.o. nastąpi po 31.12.2025r.

2019-04-01

Raport bieżący nr 3/2019

Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej zwanej „Emitentem", „Spółka”) z siedzibą w Legnicy zawiadamia, że powziął informację w dniu 1 kwietnia 2019 r. o wpłynięciu do Emitenta zawiadomienia o zajęciu z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego w kwocie 9,9 mln zł, tj. kwoty wysokości wierzytelności nieprzekazanej przez Rank Progress S.A. na rachunek organu egzekucyjnego (sprawa spółki zależnej od Emitenta tj Progress V Sp. z o.o.), która wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami, nie powinna przekroczyć kwoty 12,15 mln zł (odsetki ok. 2,25 mln. zł) na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który do dnia dzisiejszego nie został dostarczony do Emitenta.

W dniach 9 stycznia 2019r i 11 stycznia 2019r  Rank Progress S.A. złożył do WSA skargi na postanowienia z dnia 21 listopada 2018 roku i 22 listopada 2018 roku dotyczące odpowiedzialności Emitenta za środki Progress V Sp. z o.o. nieprzekazane na rachunek organu egzekucyjnego. Emitent wskazał w szczególności na błędy proceduralne, tj. wskazanie w rozstrzygnięciu postanowienia podmiotu trzeciego, tj. spółki Progress XXV Sp. z o.o. zamiast Rank Progress S.A. (nie było to oczywistą omyłką, a zatem nie podlegało sprostowaniu w formie postanowienia). Dodatkowo Emitent wskazał, iż organ błędnie przyjął, że Spółka nie zastosowała się do obowiązków wynikających z zajęcia wierzytelności i bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności do Progress V Sp. z o.o., podczas gdy wobec Spółki nigdy nie wydano postanowienia o określeniu wysokości nieprzekazanej wierzytelności (wydane zostało ono wobec Progress XXV sp. z o.o.), a nadto, ponieważ pożyczki udzielone Spółce były i nadal są niewymagalne, a zatem wobec braku ich wymagalności Spółka nie miała podstaw przekazania ww. środków na rachunek organu.

Wg oceny Emitenta, należy pozytywnie ocenić możliwość uchylenia postanowień wydanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i umorzenie postępowania z uwagi na błędy proceduralne popełnione przy wydaniu ww. postanowień oraz brak wymagalności pożyczek wobec Progress V Sp. z o.o. (będą wymagalne  po 31.12.2020r).
 

2019-03-29

Raport bieżący nr 2/2019

Niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. za 2018 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. "Emitent" przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe za 2018 rok:

1. Przychody ze sprzedaży: 36.637 tys. złotych,
2. Zysk na sprzedaży: 1.420 tys. złotych,
3. Zysk na działalności operacyjnej: 1.985 tys. złotych,
4. wynik netto: minus 12.523 tys. złotych.

Zarząd Emitenta informuje, iż ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez Biegłego Rewidenta do raportu rocznego za rok 2018, którego publikacja została przewidziana na dzień 17 kwietnia 2019 roku.

2019-01-23

Raport bieżący nr 1/2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej "Emitent", "Spółka_ podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
- Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 17 kwietnia 2019 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 roku,
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 26 września 2019 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 28 listopada 2019 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _''Rozporządzenie''_, Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz.757_.

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.