RAPORTY BIEŻĄCE

2016-12-23

Raport bieżący nr 38/2016

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 22 grudnia 2016 r. spółka zależna Progress XI Sp. z o.o. (dalej "Sprzedający") podpisała ze spółką Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (dalej "Kupujący"), przedwstępną umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntów (Kw nr SW1S/00041344/8 ) o łącznym obszarze 3,2234 ha oraz własności budynków pod nazwą "Galeria Świdnicka" o powierzchni zabudowy 19.777 m2, powierzchni użytkowej 22.939,37 m2 i kubaturze 140.359 m3 oraz powierzchni najmu netto wynoszącej 15.515 m2 i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Na podstawie zawartej umowy, Strony Umowy zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży nie później niż w dniu 16 maja 2017r. Cena sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wynosić będzie 26.700.000,00 EUR (dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy euro). Natomiast w przypadku przejęcia przez Kupującego zadłużenia w Banku Sprzedającego Cena sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostanie obliczona w EUR (Euro) jako różnica pomiędzy:  kwotą 26.700.000,00 EUR (dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy euro); a całkowitą kwotą (saldem) zadłużenia Sprzedającego wobec Banku Sprzedającego z Umowy Kredytu, wystarczającą do spłaty wszelkich długów (zobowiązań) Sprzedającego wobec Banku Sprzedającego, według stanu na moment zawarcia Umowy Przyrzeczonej.

Spółka wskazuje jednocześnie, iż zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia się szeregu warunków, przy czym warunki te są warunkami rynkowymi.

2016-12-23

Raport bieżący nr 37/2016

Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż Spółka w dniu 22 grudnia 2016 roku otrzymała zawiadomienie od Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Central Fund"), o zbyciu akcji Spółki, w wyniku zawartych w dniu 21 grudnia 2016 roku transakcji na rynku regulowanym i zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zmniejszenie  stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 22 grudnia 2016 roku transakcji zbycia na rynku regulowanym 2.698.699 akcji Spółki.

Przed zbyciem akcji Central Fund posiadał 2.698.699 akcji Spółki, co stanowiło 7,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2.698.699 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,40% ogólnej liczby głosów.

Po transakcji sprzedaży Central Fund nie posiada akcji Spółki.

W przesłanym zawiadomieniu Central Fund poinformował iż powodem zbycia wszystkich akcji Spółki było nabycie przez Central Fund 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Progress VII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której połowę udziałów posiada Spółka, co może, zdaniem Central Fund, powodować dostęp do informacji poufnych, mających wpływ na wartość akcji Spółki. Zatem w celu zachowania transparentności oraz wykluczenia podejrzeń, co do możliwości dokonywania przez Central Fund transakcji dotyczących akcji w oparciu o informacje poufne, Zarząd Central Fund podjął decyzje o zbyciu wszystkich posiadanych akcji Spółki.

2016-12-20

Raport bieżący nr 36/2016

Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu gruntu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. informuje, że w dniu 20.12.2016r. została podpisana przez spółkę zależną Progress VII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Rank Progress S.A. posiada 50% udziałów, przedwstępna umowa zakupu (dalej "Umowa") zabudowanej nieruchomości.

Zgodnie z Umową, Strony Umowy zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży, na mocy której spółka pod firmą: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Sprzedający") sprzeda spółce Progress VII Sp. z o.o. udział wynoszący 65/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/4, 5/6 i 5/5, położonej przy ulicy Wejherowskiej nr 25-29 i ulicy Białowieskiej nr 2-4 we Wrocławiu oraz udział wynoszący 65/100 części we współwłasności posadowionego na tej nieruchomości budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, objętych księgą wieczystą KW nr WR1K/00094629/0 (dalej "Nieruchomość"), za cenę w kwocie 25.000.000,00 PLN netto, powiększoną o podatek VAT.

Przy zawarciu umowy przedwstępnej Progress VII Sp. z o.o. przekazała Sprzedającemu kwotę 2.500.000,00 PLN netto, powiększoną o podatek VAT tytułem zadatku, natomiast reszta ceny sprzedaży w kwocie 22.500.000.00 PLN netto, powiększona o podatek VAT zostanie zapłacona w dniu poprzedzającym dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną nie później niż w terminie do dnia 31 października 2017 roku.

Rank Progress S.A. jest w posiadaniu 35/100 udziału w opisanej Nieruchomości. Rank Progress S.A. wraz z partnerem Spółką "Central Fund of Immovables" sp. z o.o., która w spółce Progress VII Sp. z o.o. nabyła 50% udziałów, planuje uruchomienie projektu deweloperskiego związanego z zabudową mieszkaniową, biurowo-hotelową i usługową pod nazwą "Marina Park".

2016-11-18

Raport bieżący nr 35/2016

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna                             

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.                                    

Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ informuje o otrzymaniu w dniu 18.11.2016r od Pana Mateusza Mroczka, Członka Rady Nadzorczej Emitenta powiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:

1. Powiadomienie o transakcjach art.19 MAR.pdf

2016-07-14

Raport bieżący nr 34/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w 14 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła:

1) Powierzyć zbadanie (przegląd) sprawozdania finansowego Rank Progress S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres: św. Michała 43 , 61-119 Poznań).
2) Powierzyć zbadanie (przegląd) sprawozdania finansowego Rank Progress S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
3) Powierzyć zbadanie (przegląd) półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
4) Powierzyć zbadanie (przegląd) półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
5) Powierzyć zbadanie sprawozdania finansowego Rank Progress S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
6) Powierzyć zbadanie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. biegłemu rewidentowi B-Think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wybór podmiotu przez Radę Nadzorczą Emitenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

B-Think Audit Sp. z o.o. jest uprawniona do wykonywania badań sprawozdań finansowych na podstawie wpisu pod numerem 4063 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Emitent nie korzystał poprzednio z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych, przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania.  

Podstawa prawna

§ 5 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-07-14

Raport bieżący nr 33/2016

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2016 roku, podjęła uchwałę nr 2/07/2016 o powołaniu Pani Małgorzaty Mroczka na Wiceprezesa Zarządu na trzyletnią kadencję, która trwać będzie do dnia 14 czerwca 2019 roku.

Pani Małgorzata Mroczka posiada wykształcenie średnie, w latach od 2006 do 2014 prowadziła i jednocześnie była właścicielką elitarnego Klubu Con Cuore w Legnicy. Od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu MJM Group S.A., właściciela sześciu brandów restauracyjnych: Broster Chicken, Road American Restaurant, Choice, Efez, Benvenuti in Italia oraz Yogo by Choice.

Funkcje w spółkach grupy kapitałowej Spółki Rank Progress S.A.:

- od 10.06.2014 roku – Prezes Zarządu Progress XIII Sp. z o.o.: właściciel Centrum Handlowego Galeria Piastów w Legnicy;
- od 30.06.2014 roku – Prezes  Zarządu Progress XXIX Sp. z o.o. : właściciel Parku Rozrywki Play City, Kręgielni Piastowskiej, Przedszkola Piastów;
- od 9.10.2015 roku – Prezes Zarządu Progress IV Sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Panią Małgorzatę Mroczka, nie figuruje ona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

2016-07-01

Raport bieżący nr 32/2016

Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 23 czerwca 2016 r., zastawu rejestrowego na rachunku bankowym należącym do spółki zależnej Emitenta, Progress VIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Progress VIII), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 159.547.500,00 PLN

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem nr 23/2016 w dniu 9 czerwca 2016 r. Na dzień ustanowienia zastawu Progress VIII nie posiadał środków na przedmiotowym rachunku.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisaną hipotekę uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-07-01

Raport bieżący nr 31/2016

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 30 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Legnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: Sąd) o dokonaniu w dniu 24 czerwca 2016 r. wpisu hipoteki umownej łącznej o najwyższej kwocie zabezpieczenia do 159.547.500,00 PLN ustanowionej na aktywach Emitenta. Hipoteki zostały ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem nr 23/2016 w dniu 9 czerwca 2016 r.

Zgodnie z postanowieniem Sądu, hipoteka umowna łączna została ustanowiona na następujących nieruchomościach:

- nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy, o pow. gruntu 0,86 ha, dla których Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00043909/1. Wartość ewidencyjna nieruchomości, na dzień ustanowienia zabezpieczenia wynosi 5.800.000,00 PLN.

- nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Legnicy, o pow. gruntu 0,11 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00046516/8. Wartość ewidencyjna nieruchomości, na dzień ustanowienia zabezpieczenia wynosi 932.620,02 PLN.

- nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Legnicy, o pow. gruntu 1,08 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00047392/1. Wartość ewidencyjna nieruchomości, na dzień ustanowienia zabezpieczenia wynosi 1.675.375,28 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisaną hipotekę uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-06-30

Raport bieżący nr 30/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 29 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %


Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2016 r.

1. Clarriford Limited - 16.116.632 głosy (8.746.103 akcji), co stanowiło 47,09% głosów na ZWZ i 32,28% ogólnej liczby głosów.
2. Silver Coast Investment  Spółka z o.o. Spółka Komandytowo – Akcyjna, 8.651.834 głosy (4.325.917 akcji), co stanowiło 25,28% głosów na ZWZ i 17,33% ogólnej liczby głosów.
3. Central Found of Immovables Sp. z o.o., 4.883.990 głosy (4.883.990 akcji), co stanowiło 14,27% głosów na ZWZ i 9,78% ogólnej liczby głosów.
4. Colin Holding Limited, 2.124.426 głosów (2.124.426 akcji), co stanowiło 6,21% głosów na ZWZ i 4,25% ogólnej liczby głosów.
5. Mroczka Jan, 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 6,16% głosów na ZWZ i 4,22% ogólnej liczby głosów.

2016-06-30

Raport bieżący nr 29/2016

Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2016 roku, wobec upływu kadencji członków Rady Nadzorczej, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, uchwałą numer 21/06/2016 dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję:

- Marcin Gutowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Karol Puterko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Emilian Kowalski – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Jan Chełchowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Mateusz Mroczka – Członek Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W załączeniu Spółka podaje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt  22  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

Załączniki:

1. Załącznik do raportu bieżącego 29_2016 - życiorysy Członków RN.pdf

2016-06-30

Raport bieżący nr 28/2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 29 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

1. Protokół ZWZA Rank Progress S.A. - 29.06.2016.pdf

2016-06-28

Raport bieżący nr 27/2016

Wypowiedzenie umowy z animatorem emitenta w ASO

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu numer 52/2012 z dnia 11 września 2012 roku, Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Rank Progress”, „Emitent”) informuje, iż z uwagi na fakt wykupu i wyrejestrowania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wszystkich obligacji serii D Emitenta, w dniu wczorajszym wypowiedział - ze skutkiem na dzień 30 września 2016 r. umowę zawartą w dniu 9 listopada 2012 r. o świadczenie usług animatora w Alternatywnym Systemie Obrotu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Oddziałem - Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego w Warszawie.

2016-06-23

Raport bieżący nr 26/2016

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 22 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Legnicy – Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: Sąd) o dokonaniu w dniu 17 czerwca 2016r. wpisu hipoteki umownej o najwyższej kwocie zabezpieczenia do 4.843.810,00 PLN ustanowionej na aktywach należących do Emitenta. Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem nr 23/2016 w dniu 9 czerwca 2016 r. Zgodnie z postanowieniem Sądu, hipoteka została ustanowiona na nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy, o łącznej powierzchni 1,86 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1L/00062833/6. Wartość ewidencyjna nieruchomości, na dzień ustanowienia zabezpieczenia wynosi 4.005.000,00 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisaną hipotekę uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-06-14

Raport bieżący nr 25/2016

Spełnienie się warunków umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Wykup obligacji serii D.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. dotyczącego zawarcia przez Rank Progress S.A. i wymienione w raporcie spółki umowy kredytu (dalej, łącznie: „Kredytobiorcy”) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”), Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o spełnieniu przez Kredytobiorców wszystkich warunków umowy kredytowej i uruchomieniu przez Bank przedmiotowego kredytu. Tym samym w dniu dzisiejszym Emitent za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dokonał wykupu wszystkich 98.922 szt. obligacji serii D (dalej: „Obligacje”).

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, Obligacje zostały wykupione przez Emitenta, po cenie odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki należne do dnia wykupu. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 98.922.000,00 zł zostały wykupione za cenę 102.527.706,90 zł tj. po cenie 1.036,45 zł za jedną obligację.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Obligacje zostaną wyrejestrowane w dniu dzisiejszym z kont uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-06-09

Raport bieżący nr 24/2016

Informacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy w związku z podpisaną umową kredytową

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu 23/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż zgodnie z umową kredytową zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: Bank) z dnia 8 czerwca 2016 r., jednym ze zobowiązań Rank Progress S.A. i pozostałych Kredytobiorców jest nierekomendowanie w całym okresie kredytowania, wypłat dywidendy.

W przypadku niedotrzymania ww. warunku Bank mógłby wypowiedzieć Umowę lub podwyższyć marżę Banku.

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną dla Emitenta.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-06-09

Raport bieżący nr 23/2016

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 8 czerwca 2016 r. umowy kredytu nieodnawialnego ("Umowa Kredytu", „Kredyt”) w wysokości 106.365.000,00 PLN, pomiędzy Emitentem, Progress VIII Sp. z o.o. i Progress IX Sp. z o.o.  obie spółki z siedzibą w Warszawie 00-491 ul. Marii Konopnickiej 3 lok 5A, Choice Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy 59-220,  ul. Złotoryjska nr 63, łącznie zwanymi  Kredytobiorcami, a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”, „BOŚ”, „Kredytodawca”)  w Warszawie, ul. Żelazna 32, jako Kredytodawcą.

Kredyt zostanie udzielony w celu sfinansowania wykupu obligacji serii D Emitenta i prowizji przygotowawczej oraz Rezerwy Obsługi Długu. Dniem ostatecznym spłaty kredytu jest dzień 07 czerwca 2019 r., przy czym Kredyt podlega spłacie w 3 równych kwotach w wysokości 35.455.000,00 PLN w dniach 10 czerwca 2017 r., 10 czerwca 2018 r. i do zakończenia okresu kredytowania.

Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o ustaloną marżę.

Dodatkowo Kredytobiorca zapłaci Bankowi na pokrycie kosztu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kwotę odpowiadającą obowiązkowej opłacie rocznej oraz opłacie ostrożnościowej ponoszonym przez Bank z tytułu udzielonego kredytu naliczanym w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 14.12.1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j.: Dz.U. z 2014r., poz. 1866).

Umowa Kredytowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń: pełnomocnictwo do rachunków bieżących i innych rachunków Kredytobiorców w Banku; zastaw finansowy z klauzulą kompensacyjną oraz  zastaw rejestrowy na rachunkach bieżących prowadzonych w Banku dla Kredytobiorców; weksle in blanco Kredytobiorców; hipoteki na wyszczególnionych nieruchomościach należących do Kredytobiorców; przelewy wierzytelności Kredytobiorców z określonych szczegółowo tytułów; przywłaszczenie szczegółowo opisanych nieruchomości. Na podstawie Umowy Kredytu Kredytobiorcy poddają się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 159.547.500,00 PLN  

Okres wykorzystania Kredytu rozpoczyna się po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty Kredytu. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu szeregu warunków standardowych dla tego typu umów.

Postanowienia Umowy Kredytu nie przewidują kar umownych.

Wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

2016-06-03

Raport bieżący nr 22/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Rank Progress S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r. roku na godzinę 10:00.

W związku z tym Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości :

  • informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 29 czerwca 2016 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, Al. Ujazdowskie 13, w siedzibie Klubu Polskiej Rady Biznesu, mieszczącej się w Pałacu Sobańskich,
  • projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

1. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał ZWZA

2016-06-03

Raport bieżący nr 21/2016

Oddelegowanie Członków Rady Nadzorczej do składu Zarządu

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2016 roku, podjęła uchwały nr 15/06/2016 i 16/06/2016  o oddelegowaniu członków Rady Nadzorczej, Pana Marcina Gutowskiego i Pana Piotra Kowalskiego, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, polegających na zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.  Okres oddelegowania Członków Rady Nadzorczej skończy się wraz z dniem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, stosownie do treści art. 402(1) k.s.h.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt  22  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

2016-06-03

Raport bieżący nr 20/2016

Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2016 roku, podjęła uchwałę nr 14/06/2016 o powołaniu Pana Jana Mroczki Zarządu na nową, trzyletnią kadencję, która rozpocznie się w dniu 14 czerwca 2016 r.

Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress S.A. współzałożyciel firmy i jej największy udziałowiec. Jego cele to ciągły rozwój i realizacja nowych projektów inwestycyjnych. Od początku swojej kariery zawodowej Jan Mroczka prowadził własną działalność gospodarczą. Przed rokiem 2007, w którym objął funkcję Prezesa Zarządu spółki Rank Progress S.A., w latach 1997-2007 był wspólnikiem w spółce „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. W ciągu 19 lat Rank Progress S.A. pod zarządem Jana Mroczki oddał do użytku 26 wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych, 13 własnych galerii i parków handlowych i zrealizował kilkadziesiąt projektów krótkoterminowych, stając się jedną z najaktywniejszych firm inwestycyjno-deweloperskich na polskim rynku.
Spółka od początku działalności bardzo intensywnie rozwija i pielęgnuje relacje z partnerami biznesowymi i najemcami obiektów, uznając je za jeden z kluczowych czynników sukcesu Rank Progress. Najwyższą dla Jana Mroczki wartością w biznesie są ludzie.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Jana Mroczka, Pan Jan Mroczka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jan Mroczka nie prowadzi innej działalności  konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt  22  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

2016-05-24

Raport nr 19/2016

Uchwała Zarządu o umorzeniu obligacji Emitenta

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu 18/2016 z dnia 20 maja 2016 r., Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 maja 2016 r. podjął uchwałę nr 1/05/2016 w sprawie umorzenia 29.887 sztuk obligacji serii D Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej 29.887.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Obligacje zarejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”) pod kodem ISIN PLRNKPR00048

W związku z powyższym Emitent zwróci się do KDPW z prośbą umorzenie przedmiotowych obligacji zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami przyjętymi przez KDPW. Po przeprowadzeniu  umorzenia przez KDPW ilość obligacji oznaczonych ww kodem ISIN wynosić będzie 98.922 sztuk (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa).

2016-05-20

Raport nr 18/2016

Nabycie przez Rank Progress S.A. obligacji serii D Emitenta od Progress XXV Sp. z o.o.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 maja 2016 r. na podstawie Umowy Nabycia Obligacji w Celu Umorzenia, Emitent nabył 29.887 sztuk wyemitowanych przez siebie obligacji serii D, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) i łącznej wartości nominalnej 29.887.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w celu ich umorzenia na podstawie art. 25 ustawy o obligacjach.

W zamian za przeniesienie praw z obligacji Emitent zobowiązał się zapłacić na rzecz Rank Progress XXV Sp. z o.o. 1031,47 zł za jedną obligację, czyli łącznie kwotę 30.827.543,89 zł w terminie do 30 maja 2016 r. Transakcja zostanie przeprowadzona poza rynkiem zorganizowanym.

Prawa z obligacji zostaną przeniesione na Emitenta z chwilą dokonania zaksięgowania obligacji na rachunku Emitenta, przy czym przeniesienie praw może nastąpić przed dniem spełnienia świadczenia pieniężnego.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-05-13

Raport bieżący nr 17/2016

Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż spółka zależna Emitenta Progress XXV Sp. z o.o. (dalej: "Progress XXV", "Kupujący") w dniu 13 maja 2016 r. nabyła 1.592 sztuk obligacji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1.592.000,00 PLN, których emitentem jest Rank Progress S.A. Sprzedającym obligacje jest Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Open Finance", "Fundusz", "Sprzedający"). Łączna cena sprzedaży obligacji serii D wynosi 1.646.334,96 zł. Transakcja nabycia obligacji nastąpiła zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczenia Obligacji serii D zawartym w dniu 13.05.2016 r. i z zapisami Umowy Sprzedaży Obligacji z dnia 29 stycznia 2016 r. będącej wynikiem realizacji oferty nabycia obligacji serii D, jaką Progress XXV złożył Open Finance z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2014 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-05-13

Raport bieżący nr 16/2016

Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż spółka zależna Emitenta Progress XXV Sp. z o.o. (dalej: "Progress XXV", "Kupujący") w dniu 13 maja 2016 r. nabyła 1.600 szt. obligacji serii D, o łącznej wartości nominalnej 1.600.000,00 PLN, których emitentem jest Rank Progress S.A. Sprzedającym obligacje jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Pioneer", "Fundusz", "Sprzedający"). Łączna cena sprzedaży obligacji serii D wynosi 1.646.733,87 zł. Transakcja nabycia obligacji nastąpiła zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczenia Obligacji serii D zawartym w dniu 13.05.2016 r. i z zapisami Umowy Sprzedaży Obligacji z dnia 29 stycznia 2016 r. będącej wynikiem realizacji oferty nabycia obligacji serii D, jaką Progress XXV złożył Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2014 r.  

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-05-09

Raport bieżący nr 15/2016

Wcześniejszy wykup części obligacji serii D

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu 5/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż wskutek żądań wcześniejszego wykupu otrzymanych po wypełnieniu obowiązków zawartych w punkcie 10.1.19 Warunków Emisji Obligacji Rank Progress S.A. serii D (dalej: „WEO”) i wypełniając obowiązki przewidziane w punkcie 10.3 WEO, w dniu dzisiejszym Emitent dokonał wykupu 1997 szt. Obligacji serii D Emitenta (dalej: „Obligacje”) przedstawionych do dobrowolnego nabycia.

Obligacje o łącznej wartości nominalnej 1.997.000,00 zł zostały nabyte za cenę 2.055.472,16 zł tj. po cenie 1.029,28 zł. za jedną obligację.

Przedterminowy wykup Obligacji został dokonany przez Emitenta po cenie odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki należne do dnia wcześniejszego wykupu.

Obligacje zostały wykupione przez Emitenta w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

2016-05-07

Raport bieżący nr 14/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 6 maja 2016 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 – tekst jednolity) (dalej: Ustawa) od Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Central Fund), iż  w wyniku nabycia akcji spółki Rank Progress S.A., Central Fund w dniu 6 maja 2016 r. przekroczyła udział wynoszący 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie w zw. z treścią art. 69 ust. 4  Ustawy, Central Fund powiadomiła, iż do nabycia akcji Emitenta skutkujących przekroczeniem powyższego progu doszło w wykonaniu transakcji giełdowych na rynku regulowanym, dokonanych w dniu 6 maja 2016 r., łącznie na 369.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących ok. 0,99% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do 369.000 głosów, co stanowiło ok. 0,74% ogólnej liczby głosów.

Aktualnie zaangażowanie Central Fund  wynosi 2.865.000 akcji, zapewniających ok. 7,70% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo do 2.865.000 głosów na walnym zgromadzeniu (ok. 5,74% w ogólnej liczbie głosów).

Przed zmianą zaangażowanie to wynosiło 2.496.000 akcji, zapewniających 6,71% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo do 2.496.000 głosów na walnym zgromadzeniu (4,99% w ogólnej liczbie głosów).

Jednocześnie Central Fund dokonała powiadomienia, iż w związku z celami inwestycyjnymi nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszania liczby nabytych akcji Emitenta w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, w tym zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów, z uwzględnieniem art. 72 i następnych Ustawy.

Wg zawiadomienia Central Fund nie posiada akcji spółki  Emitenta poprzez podmioty zależne. Central Fund nie zawarł i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2016-05-06

Raport bieżący nr 13/2016

Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż spółka zależna Emitenta Progress XXV Sp. z o.o. (dalej: „Progress XXV”, „Kupujący”) w dniu 05.05.2016 nabyła 3.972 szt. obligacji serii D, których emitentem jest Rank Progress S.A. Sprzedającym obligacje jest Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Open Finance”, „Fundusz”, „Sprzedający”). Łączna cena sprzedaży obligacji serii D wynosi 4.039.626,36 zł.  Nabycie obligacji nastąpiło zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczenia Obligacji serii D podpisanym w dniu 05.05.2016 r. i z zapisami Umowy Sprzedaży Obligacji z dnia 29 stycznia 2016 r. będącej wynikiem realizacji oferty nabycia obligacji serii D, jaką Progress XXV złożył Open Finance z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2014 r.  

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-04-13

Raport bieżący nr 12/2016

Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w wyniku zaksięgowania Obligacji serii D w ilości 2.477 sztuk o łącznej wartości nominalnej 2.477.000,00 PLN na kontach maklerskich spółki zależnej Emitenta, tj. Progress XXV Sp. z o.o. (dalej: "Progress XXV", "Kupujący") w dniu 12.04.2016 r., podmiot zależny Emitenta, nabył 2.477 szt. obligacji serii D, których emitentem jest Rank Progress S.A.

Sprzedającym obligacje jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Pioneer", "Fundusz", "Sprzedający"). Łączna cena sprzedaży obligacji serii D wynosi 2.520.000,01 zł. Transakcja nabycia obligacji nastąpiła zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczenia Obligacji serii D zawartym w dniu 11.04.2016 r. i z zapisami Umowy Sprzedaży Obligacji z dnia 29 stycznia 2016 r. będącej wynikiem realizacji oferty nabycia obligacji serii D, jaką Progress XXV złożył Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2014 r.  

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-04-06

Raport bieżący nr 11/2016

Otrzymanie zawiadomienia  w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od mWealth Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu wczorajszym. tj. 5 kwietnia 2016 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej od mWealth Management S.A. (dalej: mWM) z siedzibą w Warszawie, iż  w wyniku sprzedaży akcji spółki Rank Progress S.A., której akcje wchodzą w skład zarządzanych przez mWM portfeli instrumentów finansowych, udział mWM (jako uprawnionego do wykonywania prawa głosu w imieniu Klientów mWM) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł poniżej 5%.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 31 marca 2016 r., która została rozliczona w dniu 4 kwietnia 2016 r.

Przed zawarciem transakcji sprzedaży akcji Spółki, na rachunkach Klientów mWM zapisanych było 2.501.844 akcji Spółki, które uprawniały do wykonania 2.501.844 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku rozliczenia, w dniu 4 kwietnia 2016 r. na rachunkach Klientów mWM zapisanych było 1.127.002 akcji Spółki, które uprawniają mWM do wykonania 1.127.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 2,26% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto mWM poinformowało, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mWM, które posiadałyby akcje Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C) Ustawy.

2016-03-31

Raport bieżący nr 10/2016

Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w wyniku zaksięgowania Obligacji serii D w ilości 4.381 sztuk o łącznej wartości nominalnej 4.381.000,00 PLN na kontach maklerskich spółki zależnej Emitenta, tj. Progress XXV Sp. z o.o. (dalej: „Progress XXV”, „Kupujący”) w dniu 31.03.2016 r., podmiot zależny Emitenta, nabył 4.381 szt. obligacji serii D, których emitentem jest Rank Progress S.A. Sprzedającym obligacje jest Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Open Finance”, „Fundusz”, „Sprzedający”). Łączna cena sprzedaży obligacji serii D wynosi 4.480.799,18 zł. Transakcja nabycia obligacji nastąpiła zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczenia Obligacji serii D zawartym w dniu 24.03.2016 r. i z zapisami Umowy Sprzedaży Obligacji z dnia 29 stycznia 2016 r. będącej wynikiem realizacji oferty nabycia obligacji serii D, jaką Progress XXV złożył Open Finance z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2014 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-03-01

Raport bieżący nr 9/2016

Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w wyniku zaksięgowania Obligacji serii D w ilości 5.720 sztuk o łącznej wartości nominalnej 5.720.000,00 PLN na kontach maklerskich spółki zależnej Emitenta, tj. Progress XXV Sp. z o.o. (dalej: „Progress XXV”, „Kupujący”) w dniu 01.03.2016 r., podmiot zależny Emitenta, nabył 5.720 szt. obligacji serii D, których emitentem jest Rank Progress S.A. Sprzedającym obligacje jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pioneer”, „Fundusz”, „Sprzedający”). Łączna cena sprzedaży obligacji serii D wynosi 5.794.700,18 zł. Transakcja nabycia obligacji nastąpiła zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczenia Obligacji serii D zawartym w dniu 24.02.2016 r. i z zapisami Umowy Sprzedaży Obligacji z dnia 29 stycznia 2016 r. będącej wynikiem realizacji oferty nabycia obligacji serii D, jaką Progress XXV złożył Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2014 r.  

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-03-01

Raport bieżący nr 8/2016

Nabycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w wyniku zaksięgowania Obligacji serii D w ilości 10.190 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10.190.000,00 PLN na kontach maklerskich spółki zależnej Emitenta, tj. Progress XXV Sp. z o.o. (dalej: „Progress XXV”, „Kupujący”) w dniu 29.02.2016 r., podmiot zależny Emitenta, nabył 10.190 szt. obligacji serii D, których emitentem jest Rank Progress S.A. Sprzedającym obligacje jest Open Finance Obligacji  Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Open Finance”, „Fundusz”, „Sprzedający”). Łączna cena sprzedaży obligacji serii D wynosi 10.301.689,32 zł. Transakcja nabycia obligacji nastąpiła zgodnie z porozumieniem w sprawie rozliczenia Obligacji serii D zawartym w dniu 24.02.2016 r. i z zapisami Umowy Sprzedaży Obligacji z dnia 29 stycznia 2016 r. będącej wynikiem realizacji oferty nabycia obligacji serii D, jaką Progress XXV złożył Open Finance z siedzibą w Warszawie w dniu 29 sierpnia 2014 r.  

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-02-12

Raport bieżący nr 7/2016

Zmiana danych do zawiadomień dotyczących obligacji serii D Spółki

W związku z wymogami zawartymi w punkcie 12.3 Warunków Emisji Obligacji Rank Progress S.A. serii D (dalej: WEO"), Rank Progress S.A. (dalej również: "Emitent") informuje, iż uległy zmianie dane do zawiadomień, które są  zawarte w punkcie 12.2 WEO. W wyniku zmiany wszelkie zawiadomienia do Emitenta powinny być dokonywane listem poleconym, poczta kurierską, telefaksem lub pocztą elektroniczną na następujący adres lub numer:

Adres: ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica
Faks: (+48 76) 746 77 70
Email: biurozarzadu@rankprogress.pl
Do rąk: Pan Jan Mroczka

2016-02-16

Raport bieżący nr 6/2016

Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 10 lutego 2016 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 3 lutego 2016 r., zastawu rejestrowego na 220 udziałach spółki zależnej Emitenta Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Progress XXIII"), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 30.000.000 EUR.

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem przez spółkę Progress XXIII, o której Emitent informował raportem nr 50/2015 w dniu 25 listopada 2015 r

220 udziałów Progress XXIII, na którym został ustanowiony zastaw, posiada łączną wartość nominalną wynoszącą 11.000,00 PLN. Udział ten stanowi 100% kapitału zakładowego Progress XXIII, a ich właścicielem jest Emitent.

Aktywo, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawów przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2016-02-09

Raport bieżący nr 5/2016

Zawiadomienie o możliwości przedstawienia obligacji serii D do wcześniejszego wykupu

Podstawa prawna

Inne uregulowania
 
W związku z wymogami zawartymi w punkcie 10.1.19 Warunków Emisji Obligacji Rank Progress S.A. serii D (dalej: WEO"), Rank Progress S.A. (dalej również: "Emitent") informuje, iż :

1) w dniu 08 lutego 2016 r. miało miejsce zdarzenie polegające na sprzedaży nieruchomości, o którym Emitent informował raportem 4/2016 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 09 lutego 2016. r. (dalej: "Sprzedaż");

2) Obligatariusze posiadający obligacje Rank Progress S.A. serii D (dalej: "Obligacje") mają możliwość na warunkach zawartych w WEO przedstawić w terminie 14 dni od daty niniejszego raportu część lub wszystkie posiadane przez siebie Obligacje do dobrowolnego ich nabycia przez Emitenta  w celu ich umorzenia;

3) Emitent przeznaczy na dobrowolne nabycie Obligacji zgłoszonych zgodnie z punktem 1) powyżej, co najmniej 30% kwoty zaokrąglonej do najbliższego 1.000 zł stanowiącej różnicę środków uzyskanych ze Sprzedaży (proporcjonalnie do udziału we własności nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub posiadanych udziałów lub akcji) i środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego finansowania obciążających przedmiot Sprzedaży;

4) Nabycie Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia nastąpi w dniu 08 maja 2016r.

Przedstawienie przez obligatariuszy Obligacji do ich nabycia przez Rank Progress S.A. w celu ich umorzenia odbywa się na zasadach przewidzianych w WEO.

2016-02-09

Raport bieżący nr 4/2016

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 08 lutego 2016 r. pomiędzy jednostką zależną Emitenta Progress V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Sprzedający"), a Pergranso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Kupujący") zawarto umowę sprzedaży nieruchomości (wraz z nakładami), położonej w Mielcu związanej z obiektem handlowo-usługowym w budowie "Aviatar" (dalej: "Nieruchomość") wraz z infrastrukturą techniczną i prawami oraz opracowaniami do dokumentacji projektowej inwestycji (dalej: "Umowa") za cenę sprzedaży w kwocie 67.335.576,79  PLN netto.

Zgodnie z zapisami umowy, cena sprzedaży zostanie uregulowana w następujący sposób:

- w dniu podpisania Umowy Kupujący zapłaci w imieniu Sprzedającego na rzecz Plus Banku S.A. zobowiązania z tytułu pożyczki hipotecznej z dnia 13 lutego 2015 r. w kwocie 18.109.057,97 PLN zaciągniętej przez Sprzedającego w Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie;

-po ukazaniu się wzmianek w księgach wieczystych Kupujący zapłaci w imieniu Sprzedającego łącznej kwoty wynoszącej 26.130.129,25 PLN na rzecz Generalnego Wykonawcy i Podwykonawców oraz łącznej kwoty . 16.096.389,57 na rzecz Sprzedającego;

- 7.000.000, 00 PLN Kupujący zapłaci w ciągu 5 dni po spełnieniu się przesłanek, szczegółowo opisanych w Umowie, do których należy przede wszystkim przeniesienie na rzecz Kupującego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku niespełnienia przesłanek, szczegółowo opisanych w Umowie kupujący ma prawo do obniżenia ceny.

Na cenę sprzedaży składa się wartości prawa własności Nieruchomości, wartości nakładów, które poczynił Sprzedający na Nieruchomości oraz wartości prawa własności egzemplarzy dokumentacji projektowej inwestycji, jak również autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej inwestycji oraz wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań dokumentacji projektowej inwestycji.

Nieruchomość, o której mowa powyżej, stanowią nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 8,2494 ha.

Umowa nie zawiera postanowień umożliwiających naliczenie kar umownych, których łączna wartość wynosi co najmniej 200.000 EUR. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Wartość Umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2016-02-09

Raport bieżący nr 3/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 8 lutego 2016 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o ofercie publicznej od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (dalej: Pioneer Pekao) o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,60% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Rank Progress S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% nastąpiło w wyniku sprzedaży akcji Emitenta w dniu 3 lutego 2016 roku.

Aktualnie zaangażowanie wszystkich Klientów Pioneer Pekao wynosi 2.299.035 akcji, zapewniających 6,18% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo do 2.299.035 głosów na Walnym Zgromadzeniu (4,60% w ogólnej liczbie głosów).

Przed zmianą zaangażowanie to wynosiło 2.593.283 akcji, zapewniających 6,97% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo 2.593.283 głosów na Walnym Zgromadzeniu (5,19% w ogólnej liczbie głosów).

2016-02-09

Raport bieżący nr 2/2016

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 8 lutego 2016 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej od Pioneer Pekao Investment Management S.A. działającego w imieniu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty o spadku, łącznego zaangażowania do poziomu 4,73% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Rank Progress S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% nastąpiło w wyniku sprzedaży akcji Emitenta w dniu 1 lutego 2016 roku.

Aktualnie zaangażowanie Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wynosi 2.363.240 akcji, zapewniających 6,36% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo do 2.363.240 głosów na Walnym Zgromadzeniu (4,73% w ogólnej liczbie głosów).

Przed zmianą zaangażowanie to wynosiło 2.612.240 akcji, zapewniających 7,03% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo do 2.612.240 głosów na Walnym Zgromadzeniu (5,23% w ogólnej liczbie głosów).

2016-01-14

Raport bieżący nr 1/2016

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

1. Raport roczny (R) i skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2015 – w dniu 21 marca 2016 r.
2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2016 r. - w dniu 16 maja 2016 r.
- raport za III kwartał 2016 r. - w dniu 14 listopada 2016 r.
3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.