DYWIDENDY

W dniu 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. postanowiło, w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 5.398.778,38 PLN, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.744.736,62 PLN, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2010 rok ustalono na dzień 1 lipca 2011 r. W dniu 12 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła, iż terminem wypłaty dywidendy będzie dzień 30 grudnia 2011 r.


Ponadto w dniu 28.12.2011 r. Zarząd podjął warunkową uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 w kwocie 1,35 PLN (słownie: jeden złoty 35/100) za jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 37 145 050 sztuk. Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki posiadający jej akcje na dzień 24 marca 2012 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki), a rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 31 marca 2012 roku (dzień wypłaty zaliczki). Warunki skuteczności przedmiotowej uchwały, oraz dodatkowe informacje zostały przekazane raportem bieżącym 52/2011.

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.