RAPORTY BIEŻĄCE

2021-06-29

Raport bieżący nr 9/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021r.

1. Clarriford Limited – 16.116.632 głosów (8.746.103 akcji), co stanowiło 55,57 % głosów na ZWZA i 32,28 % ogólnej liczby głosów,
2. Silver Coast Investment Sp. z o.o. SKA - 8.651.834 głosy (4.325.917 akcji), co stanowiło 29,83 % głosów na ZWZA i 17,33 % ogólnej liczby głosów,
3. Colin Holdings Limited – 2.124.426 głosów (2.124.426 akcji), co stanowiło 7,33 % głosów na ZWZA i 4,25 % ogólnej liczby głosów,
4. Mroczka Jan – 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 7,27 % głosów na ZWZA i 4,22 % ogólnej liczby głosów.

2021-06-29

Raport bieżący nr 8/2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 29 czerwca 2021r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał , które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2021 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. Uchwały ZWZ z dnia 29.06.2021r.pdf

2021-06-17

Raport bieżący nr 7/2021

Umowa sprzedaży nieruchomości i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 18 grudnia 2019r, informuje, że w związku z odstąpieniem przez Gminę Olsztyn od prawa pierwokupu części nieruchomości, w dniu 17 czerwca 2021 roku Spółka zależna od Emitenta Rank Progress Spółka Akcyjna Olsztyn spółka komandytowa („Sprzedający”) zawarła z Agata S.A. („Kupujący”) umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz umowę sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Sikorskiego w Olsztynie o powierzchni 2,56 ha za cenę 12.819.000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych) powiększoną o kwotę podatku VAT.

2021-06-01

Raport bieżący nr 6/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2. Projekty uchwał ZWZ.pdf

2021-04-22

Raport bieżący nr 5/2021

Niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2020r

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2020r.

I. Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 84.392. tys. złotych,
2. zysk na sprzedaży: 7.154 tys. złotych,
3. zysk na działalności operacyjnej: 18.687 tys. złotych,
4. wynik netto: minus 3.530 tys. złotych.

II. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 119.640 tys. złotych,
2. zysk na sprzedaży: 16.511 tys. złotych,
3. zysk na działalności operacyjnej: 85.178 tys. złotych,
4. wynik netto: 57.335 tys. złotych.

Zarząd Emitenta informuje, iż ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez Biegłego Rewidenta do raportu rocznego za rok 2020, którego publikacja została przewidziana na dzień 28 kwietnia 2021 roku.

2021-04-16

Raport bieżący nr 4/2021

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. ( „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2021 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2020 z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z dnia 22 kwietnia 2021 roku, na nowy termin publikacji, tj. na dzień 28 kwietnia 2021 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

2021-03-11

Raport bieżący nr 3/2021

Przyjęcie Oferty przez LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2020 z dnia 21 grudnia 2020r, Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”, „Sprzedający”) informuje, że w dniu 11 marca 2021 roku powziął informację drogą elektroniczną o przyjęciu przez LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach (dalej: Kupujący) Oferty zawarcia Umowy przedwstępnej na kupno nieruchomości (dalej: Umowa) w Opolu obręb Gosławice o powierzchni 1,2 ha za cenę netto 7.550.000 zł powiększoną o kwotę podatku VAT. Przyjęcie Oferty przez Kupującego stanowi tym samym wejście w życie Umowy. Strony planują podpisanie Umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku po ziszczeniu się wszystkich warunków opisanych w Ofercie, które są warunkami rynkowymi dla tego typu transakcji i które zastrzeżone są na rzecz Kupującego. W przypadku, gdy Emitent zawinionym działaniem lub zaniechaniem doprowadzi do rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub doprowadzi do niespełnienia którejkolwiek z przesłanek zawarcia Umowy, naliczone będą kary umowne w wysokości 2.000.000 zł.

2021-01-27

Raport bieżący nr 2/2021

Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent") zawiadamia, iż w nawiązaniu do informacji przekazywanej w raportach okresowych w punkcie pt. Wskazania istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności emitenta - w temacie "Rank Progress S.A. – "przewalutowanie", powziął informację drogą elektroniczną w godzinach popołudniowych w dniu 26 stycznia 2021r o wpłynięciu do kancelarii podatkowej reprezentującej Emitenta w przedmiotowej sprawie, decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2020r, w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu („organ II instancji”) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, określającą Emitentowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2009 w wysokości 5.021 tys. zł, wraz z ewentualnymi odsetkami wynoszącymi obecnie ok. 5.250 tys. zł.

Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Na decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., Rank Progress S.A. przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu („WSA”). Jednocześnie Emitent informuje, że skarga zostanie wniesiona w ustawowym, 30 dniowym terminie.

Wg oceny Emitenta szanse na ponowne uchylenie wydanej decyzji przez WSA są duże, z uwagi na błędy (zarówno merytoryczne, jak i formalne) popełnione przez organ II instancji w ww. decyzji. Mianowicie, organ II instancji w swojej decyzji, pomimo, iż przeprowadził postępowanie podatkowe częściowo (chociaż nie w całości), zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi WSA, w tym przesłuchał niektórych świadków wnioskowanych przez Emitenta, w większości zignorował nowo zgromadzony materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, opierając swoje rozstrzygnięcie, ponownie, na pisemnych wyjaśnieniach drugiej strony transakcji i dokumentach zebranych w toku innego postępowania podatkowego, tj. dokumentach których braki (i w konsekwencji niemożność oparcia na nich rozstrzygnięcia) wytknął WSA w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Dodatkowo, decyzja organu II instancji, ponownie, została wydana wbrew treści przedstawionych przez Emitenta i potwierdzonych przez Bank dokumentów bankowych, które to dokumenty korzystają z domniemania prawdziwości, a które to domniemanie w żaden sposób nie zostało przez organ II instancji obalone. W konsekwencji, decyzja organu II instancji stoi, po raz kolejny, w jawnej sprzeczności z wytycznymi WSA zawartymi w uprzednio wydanych, w sprawie Emitenta, wyrokach.

2021-01-13

Raport bieżący nr 1/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej "Emitent", "Spółka) podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 22 kwietnia 2021 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 27 maja 2021 roku,
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 23 września 2021 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 25 listopada 2021 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (''Rozporządzenie''), Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757).

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.