RAPORTY BIEŻĄCE

2021-11-24

Raport bieżący nr 23/2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”), na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 28.09.2021 r. Przyczyną opóźnienia ujawnienia informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku był fakt, że Spółka prowadziła negocjacje związane z nabyciem oraz sprzedażą innych nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie tej nieruchomości, a ujawnienie faktu zawarcia umowy, jak i ceny sprzedaży mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną Emitenta oraz wynik prowadzonych negocjacji.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent", "Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku, na mocy której dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,1144 ha za kwotę 14.000.000, zł netto powiększoną o kwotę podatku VAT.

2021-11-24

Raport bieżący nr 22/2021

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”), na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 19.11.2020 r. Przyczyną opóźnienia ujawnienia informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku był fakt, że Spółka prowadziła negocjacje związane z nabyciem oraz sprzedażą innych nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie tej nieruchomości, a ujawnienie faktu zawarcia umowy, jak i ceny sprzedaży mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną Emitenta oraz wynik prowadzonych negocjacji.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent", "Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. spółka zależna Emitenta Rank Progress Spółka Akcyjna Otwock Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zawarła umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku, na mocy której dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,7169 ha za kwotę 26.000.000, zł netto powiększoną o kwotę podatku VAT.

2021-11-22

Raport bieżący nr 21/2021

Podjęcie uchwały Wspólników Spółki stowarzyszonej w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy („Emitent”) informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. Wspólnicy Spółki stowarzyszonej Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. podjęli uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r w wysokości 38,6 mln zł. Wspólnicy Spółki będą uczestniczyć w zaliczce w proporcji wynikającej z umowy Spółki, w tym Emitentowi przypadać będzie kwota 13,5 mln zł.

Wypłata zaliczki zostanie dokonana w dniu 23 listopada 2021r.

2021-11-19

Raport bieżący nr 20/2021

Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy („Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2021r. jednostka stowarzyszona Emitenta, Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Sprzedający”) zawarła z Vantage Development S.A. („Kupujący”) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 0,6247 ha oraz posadowionych na nich budynków stanowiących odrębne nieruchomości, położonych we Wrocławiu, przy ulicy Białowieskiej za łączną cenę netto 37.545.090 zł powiększoną o kwotę podatku VAT. Zapłata ceny nastąpi w formie zaliczki w terminie trzech dni od podpisania niniejszej umowy.

Strony postanowiły, że umowy warunkowe i umowy przeniesienia na Kupującego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących przedmiotem tej Umowy oraz posadowionych na nich budynków stanowiących odrębne nieruchomości zostaną zawarte w terminie do 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Prezydenta Wrocławia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie Wrocław prawa pierwokupu lub upływu terminu do złożenia przez Gminę Wrocław oświadczenia o skorzystaniu z przysługującego jej prawa pierwokupu, lecz nie później niż do 15.09.2022r. Dodatkowo dla jednej z działek warunkiem umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Sprzedającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział działki oraz zgody Skarbu Państwa na wydzielenie części działki, lecz nie później niż do dnia 31.07.2022r. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie dojdzie do zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, Kupujący uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie do dnia 31.03.2023 r., zaś Sprzedający zobowiązany będzie do zwrotu zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia. Sprzedający co do obowiązku zwrotu zaliczki złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

2021-11-18

Raport bieżący nr 19/2021

Podpisanie aneksu do umów kredytu przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) nawiązując do raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 29 października 2021 r., a także wcześniejszych raportów bieżących oraz okresowych Spółki dotyczących finansowania Galerii Piastów w Legnicy, informuje, iż w dniu 18.11.2021 r. spółka zależna Progress XIII Sp z o.o. podpisała z Santander Bank Polska S.A. Aneks Konsolidujący (dalej: „Aneks”) ustalając tekst jednolity umów kredytu o charakterze inwestycyjnym. Zgodnie z Aneksem, pozostała do zapłaty kwota kredytu w wysokości 26,2 mln EUR zostanie spłacona przez spółkę zależną Emitenta w równych ratach kapitałowych z założeniem 5% amortyzacji rocznie i ostatnią ratą balonową z terminem spłaty kredytu do dnia 31.07.2024 r.

Jak informował Emitent, umowy kredytu zostały zabezpieczone m.in. przez ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego Galerii Piastów w Legnicy, zastawów na wskazanych składnikach majątkowych spółki zależnej Emitenta, poddaniu się egzekucji przez spółkę zależną Emitenta oraz Emitenta, cesji praw z umów ubezpieczenia oraz umów najmu, a także poręczenia Emitenta za zobowiązania kredytobiorcy, przy czym czas trwania zabezpieczeń został odpowiednio przedłużony w związku z przedłużeniem terminu ostatecznej spłaty, a wartość wierzytelności objętej zabezpieczeniami stosownie zmniejszona w związku z dotychczasową spłatą zobowiązań przez kredytobiorcę.

Pozostałe postanowienia zawarte w Aneksie nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

2021-10-29

Raport bieżący nr 18/2021

Informacja o zawarciu aneksów do umów o kredyt inwestycyjny przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent", "Spółka"), nawiązując do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Progress XIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisała z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dwa aneksy do umów o kredyt inwestycyjny, zgodnie z którym termin całkowitej spłaty kredytu został wydłużony do dnia 30 listopada 2021 r. Strony jednocześnie postanowiły, że ich intencją jest, aby do dnia całkowitej spłaty kredytu został zawarty kolejny aneks, w formie tekstu jednolitego, wprowadzający m.in. prolongatę spłaty kredytu do dnia 31 lipca 2024 r.

2021-10-27

Raport bieżący nr 17/2021

Informacja o umorzeniu postępowania upadłościowego NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka"), nawiązując do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o umorzeniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 22 października 2021 r. postępowania upadłościowego spółki NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: ”NCT”). Wspólnikiem posiadającym 50% udziałów w majątku NCT jest spółka działająca pod firmą Progress IV Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, będącą spółką zależną Emitenta. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego NCT nie jest prawomocne.

2021-10-07

Raport bieżący nr 16/2021

Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej parkiem handlowym Pasaż Wiślany w Grudziądzu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku, informuje, iż w dniu 7 października 2021 roku spółka zależna od Emitenta, Progress XXXVI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako “Sprzedający”) podpisała z MSRETAIL V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako “Kupujący") z siedzibą w Bielsku-Białej, umowę sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,8299 ha położonej w Grudziądzu przy ul. Konarskiego 43 za cenę 5,130 mln EUR (dalej “Cena Sprzedaży") powiększonej o kwotę podatku VAT. W skład nieruchomości wchodzi budynek parku handlowego Pasaż Wiślany o powierzchni najmu 5 188,64 m2 wraz z przyległymi budowlami.

Datę płatności Ceny Sprzedaży ustalono na dzień najpóźniej 21 października 2021 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu płatności Ceny Sprzedaży zostanie przez Sprzedającego spłacony kredyt w mBank Hipoteczny S.A. o wartości 2,699 mln EUR.

2021-09-23

Raport bieżący nr 15/2021

Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie niedojścia do skutku emisji obligacji serii F

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent), nawiązując do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 13 września 2021 r., informuje, że w dniu 23 września 2021 r. podjął uchwałę w sprawie niedojścia do skutku emisji obligacji serii F („Obligacje”). Niedojście emisji do skutku spowodowane jest nieosiągnięciem minimalnego progu emisji Obligacji, który wynosił 30.000 (trzydzieści tysięcy).

2021-09-16

Raport bieżący nr 14/2021

Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za I półrocze 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania raportu półrocznego Rank Progress S.A. i skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Rank Progress S.A. za I półrocze 2021r, przekazuje do publicznej wiadomości wstępne dane finansowe za ten okres:

I. Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 3.433 tys. złotych
2. zysk / strata na sprzedaży: minus 3.158 tys. złotych
3. zysk na działalności operacyjnej: minus 3.231 tys. złotych
4. wynik netto: 1.047 tys. złotych.
5. zobowiązania ogółem: 702.625 tys. złotych (w tym do jednostek powiązanych: 676.283 tys. zł)
6. kapitał własny: 76.160 tys. złotych
7. aktywa/pasywa: 785.965 tys. złotych

II. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 24.926 tys. złotych,
2. zysk / strata na sprzedaży: 2.842 tys. złotych,
3. zysk na działalności operacyjnej: minus 6.764 tys. złotych
4. wynik netto: 1.359 tys. złotych.
5. zobowiązania ogółem 385.396 tys. złotych
6. kapitał własny: 440.051 tys. złotych
7 aktywa/pasywa: 825.447 tys. złotych

Zarząd Emitenta zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych danych finansowych, których publikacja w ramach raportu półrocznego Rank Progress S.A i skonsolidowanego raportu Grupy Rank Progress S.A. za okres I półrocza 2021 roku planowana jest na dzień 23 września 2021r.

2021-09-13

Raport bieżący nr 13/2021

Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji serii F

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2021 r., po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta, podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii F („Obligacje”).

Zgodnie z treścią uchwały Spółka wyemituje nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, nie wyższej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych). Jednocześnie określono próg emisji wynoszący co najmniej 30.000 (trzydzieści tysięcy) Obligacji by emisja doszła do skutku. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych.

Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M powiększonej o marżę.
Wykup Obligacji nastąpi w dniu 24 września 2024 r.

Zgodnie z warunkami emisji Obligacje zostaną zabezpieczone w sposób szczegółowo w nich określony.

Po odliczeniu kosztów związanych z emisją Obligacji, środki pozyskane przez Emitenta zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną oraz deweloperską w sektorze nieruchomości (w tym na nabywanie praw własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży lub realizacji na nich inwestycji wspólnie z innymi podmiotami).

Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty publicznej zgodnie z postanowieniami art. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”). Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do potencjalnych nabywców będących Inwestorami Kwalifikowanymi bez obowiązku publikowania prospektu emisyjnego w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia.

2021-08-05

Raport bieżący nr 12/2021

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej parkiem handlowym w Grudziądzu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 05 sierpnia 2021 roku, Spółka zależna od Emitenta Progress XXXVI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Sprzedający”) zawarła z MSRETAIL V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Kupujący”) przedwstępną umowę sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,8299 ha zabudowanej parkiem handlowym w Grudziądzu za cenę 5,13 mln EUR netto za („Umowa”), powiększonej o kwotę podatku VAT. W skład nieruchomości wchodzi budynek parku handlowego pod nazwą Pasaż Wiślany o powierzchni najmu 5.188,64 m2.

Zgodnie z Umową, zawarcie umowy przyrzeczonej z zastrzeżeniem konieczności spełnienia się wszystkich warunków zawieszających, nastąpi najpóźniej do dnia 28 października 2021 roku.

2021-07-30

Raport bieżący nr 11/2021

Zawarcie aneksów do umów kredytu przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2021r. spółka zależna Progress XIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podpisała z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dwa aneksy do umów kredytu o charakterze inwestycyjnym, związane z finansowaniem Galerii Piastów w Legnicy (dalej: "Aneks"), wydłużające termin całkowitej spłaty kredytu do dnia 31 października 2021r. Zgodnie z Aneksem Strony postanawiają, aby do dnia całkowitej spłaty kredytu zostały zawarte kolejne aneksy, w formie tekstu jednolitego, wprowadzające m.in. prolongatę spłaty kredytu o 2 lata i 9 miesięcy.

2021-07-29

Raport bieżący nr 10/2021

Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej parkiem handlowym w Miejscu Piastowym k. Krosna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 29 lipca 2021 roku spółka zależna od Emitenta – „Progress XXXVII” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako “Sprzedający”) podpisała z MSRETAIL IV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako “Kupujący") z siedzibą w Bielsku-Białej, umowę sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 2,4963 ha położonej w Miejscu Piastowym k. Krosna za cenę 3,934 mln EUR (dalej “Cena Sprzedaży") powiększonej o kwotę podatku VAT. W skład nieruchomości wchodzi budynek parku handlowego o powierzchni najmu 4 752,67 m2 wraz z przyległymi budowlami.
Datę płatności Ceny Sprzedaży ustalono na dzień najpóźniej 11 sierpnia 2021 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu płatności Ceny Sprzedaży zostanie przez Sprzedającego spłacony kredyt w mBank Hipoteczny S.A. o wartości 1,977 mln EUR.

2021-06-29

Raport bieżący nr 9/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021r.

1. Clarriford Limited – 16.116.632 głosów (8.746.103 akcji), co stanowiło 55,57 % głosów na ZWZA i 32,28 % ogólnej liczby głosów,
2. Silver Coast Investment Sp. z o.o. SKA - 8.651.834 głosy (4.325.917 akcji), co stanowiło 29,83 % głosów na ZWZA i 17,33 % ogólnej liczby głosów,
3. Colin Holdings Limited – 2.124.426 głosów (2.124.426 akcji), co stanowiło 7,33 % głosów na ZWZA i 4,25 % ogólnej liczby głosów,
4. Mroczka Jan – 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 7,27 % głosów na ZWZA i 4,22 % ogólnej liczby głosów.

2021-06-29

Raport bieżący nr 8/2021

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 29 czerwca 2021r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał , które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2021 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. Uchwały ZWZ z dnia 29.06.2021r.pdf

2021-06-17

Raport bieżący nr 7/2021

Umowa sprzedaży nieruchomości i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 18 grudnia 2019r, informuje, że w związku z odstąpieniem przez Gminę Olsztyn od prawa pierwokupu części nieruchomości, w dniu 17 czerwca 2021 roku Spółka zależna od Emitenta Rank Progress Spółka Akcyjna Olsztyn spółka komandytowa („Sprzedający”) zawarła z Agata S.A. („Kupujący”) umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz umowę sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Sikorskiego w Olsztynie o powierzchni 2,56 ha za cenę 12.819.000 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych) powiększoną o kwotę podatku VAT.

2021-06-01

Raport bieżący nr 6/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2. Projekty uchwał ZWZ.pdf

2021-04-22

Raport bieżący nr 5/2021

Niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2020r

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2020r.

I. Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 84.392. tys. złotych,
2. zysk na sprzedaży: 7.154 tys. złotych,
3. zysk na działalności operacyjnej: 18.687 tys. złotych,
4. wynik netto: minus 3.530 tys. złotych.

II. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży: 119.640 tys. złotych,
2. zysk na sprzedaży: 16.511 tys. złotych,
3. zysk na działalności operacyjnej: 85.178 tys. złotych,
4. wynik netto: 57.335 tys. złotych.

Zarząd Emitenta informuje, iż ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez Biegłego Rewidenta do raportu rocznego za rok 2020, którego publikacja została przewidziana na dzień 28 kwietnia 2021 roku.

2021-04-16

Raport bieżący nr 4/2021

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. ( „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2021 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2020 z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z dnia 22 kwietnia 2021 roku, na nowy termin publikacji, tj. na dzień 28 kwietnia 2021 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

2021-03-11

Raport bieżący nr 3/2021

Przyjęcie Oferty przez LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 25/2020 z dnia 21 grudnia 2020r, Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”, „Sprzedający”) informuje, że w dniu 11 marca 2021 roku powziął informację drogą elektroniczną o przyjęciu przez LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach (dalej: Kupujący) Oferty zawarcia Umowy przedwstępnej na kupno nieruchomości (dalej: Umowa) w Opolu obręb Gosławice o powierzchni 1,2 ha za cenę netto 7.550.000 zł powiększoną o kwotę podatku VAT. Przyjęcie Oferty przez Kupującego stanowi tym samym wejście w życie Umowy. Strony planują podpisanie Umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku po ziszczeniu się wszystkich warunków opisanych w Ofercie, które są warunkami rynkowymi dla tego typu transakcji i które zastrzeżone są na rzecz Kupującego. W przypadku, gdy Emitent zawinionym działaniem lub zaniechaniem doprowadzi do rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub doprowadzi do niespełnienia którejkolwiek z przesłanek zawarcia Umowy, naliczone będą kary umowne w wysokości 2.000.000 zł.

2021-01-27

Raport bieżący nr 2/2021

Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent") zawiadamia, iż w nawiązaniu do informacji przekazywanej w raportach okresowych w punkcie pt. Wskazania istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności emitenta - w temacie "Rank Progress S.A. – "przewalutowanie", powziął informację drogą elektroniczną w godzinach popołudniowych w dniu 26 stycznia 2021r o wpłynięciu do kancelarii podatkowej reprezentującej Emitenta w przedmiotowej sprawie, decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2020r, w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu („organ II instancji”) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, określającą Emitentowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2009 w wysokości 5.021 tys. zł, wraz z ewentualnymi odsetkami wynoszącymi obecnie ok. 5.250 tys. zł.

Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Na decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., Rank Progress S.A. przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu („WSA”). Jednocześnie Emitent informuje, że skarga zostanie wniesiona w ustawowym, 30 dniowym terminie.

Wg oceny Emitenta szanse na ponowne uchylenie wydanej decyzji przez WSA są duże, z uwagi na błędy (zarówno merytoryczne, jak i formalne) popełnione przez organ II instancji w ww. decyzji. Mianowicie, organ II instancji w swojej decyzji, pomimo, iż przeprowadził postępowanie podatkowe częściowo (chociaż nie w całości), zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi WSA, w tym przesłuchał niektórych świadków wnioskowanych przez Emitenta, w większości zignorował nowo zgromadzony materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, opierając swoje rozstrzygnięcie, ponownie, na pisemnych wyjaśnieniach drugiej strony transakcji i dokumentach zebranych w toku innego postępowania podatkowego, tj. dokumentach których braki (i w konsekwencji niemożność oparcia na nich rozstrzygnięcia) wytknął WSA w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Dodatkowo, decyzja organu II instancji, ponownie, została wydana wbrew treści przedstawionych przez Emitenta i potwierdzonych przez Bank dokumentów bankowych, które to dokumenty korzystają z domniemania prawdziwości, a które to domniemanie w żaden sposób nie zostało przez organ II instancji obalone. W konsekwencji, decyzja organu II instancji stoi, po raz kolejny, w jawnej sprzeczności z wytycznymi WSA zawartymi w uprzednio wydanych, w sprawie Emitenta, wyrokach.

2021-01-13

Raport bieżący nr 1/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej "Emitent", "Spółka) podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 22 kwietnia 2021 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 27 maja 2021 roku,
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 23 września 2021 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 25 listopada 2021 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (''Rozporządzenie''), Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757).

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.