Raporty bieżące

2012-12-19

Raport bieżący nr 61/2012

ZOBOWIĄZANIE TYPU LOCK-UP DOT. AKCJI POSIADANYCH BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO PRZEZ ANDRZEJA BARTNICKIEGO

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza – p. Andrzeja Bartnickiego oświadczenie typu lock-up w zakresie niezbywania akcji Emitenta. Zgodnie z treścią oświadczenia p. Andrzej Bartnicki oraz podmioty od niego zależne i powiązane, tj. Elsoria Trading Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz MB Progress Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) (w części należącej do p. Andrzeja Bartnickiego) nie dokonają zbycia posiadanych akcji Emitenta do dnia 18 grudnia 2013 roku.

2012-12-19

Raport bieżący nr 60/2012

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE – ZBYCIE AKCJI EMITENTA PRZEZ PODMIOT POWIĄZANY Z PRZEWODNICZĄCYM RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A.

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2012 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Andrzeja Bartnickiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. o zbyciu akcji Emitenta za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych do notyfikacji transakcji zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią zawiadomienia spółka Elsoria Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Pan Andrzej Bartnicki posiada 100% udziałów, zbyła w formie transakcji pakietowej poza rynkiem regulowanym 3.310.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. Wartość transakcji wyniosła 31.445.000,00 PLN.

2012-12-19

Raport bieżący nr 59/2012

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD SPÓŁKI ELSORIA TRADING LIMITED

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia Andrzej Bartnicki, będący wyłącznym właścicielem spółki Elsoria Trading Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) informuje, iż dnia 18 grudnia 2012 r. w wyniku transakcji pakietowej poza rynkiem regulowanym spółka zbyła 3.310.000 akcji zwykłych na okaziciela.

Elsoria Trading Limited obecnie posiada 8.002.839 akcji zapewniających 21,52% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. dających prawo do 13.216.552 głosów na Walnym Zgromadzeniu (24,73% w ogólnej liczbie głosów), w tym 5.213.713 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu zapewniających 14,02% udziału w kapitale zakładowym dających prawo do 10.427.426 głosów na Walnym Zgromadzeniu (19,51% w ogólnej liczbie głosów) oraz 2.789.126 akcji zwykłych na okaziciela zapewniających 7,50% udziału w kapitale zakładowym dających prawo do 2.789.126 głosów na Walnym Zgromadzeniu (5,22% w ogólnej liczbie głosów).

Przed dokonaniem transakcji spółka Elsoria Trading Limited posiadała 11.312.839 akcji Emitenta stanowiących 30,42% kapitału zakładowego dających prawo do 16.526.552 głosów na Walnym Zgromadzeniu (30,93% w ogólnej liczbie głosów), w tym 5.213.713 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu zapewniających 14,02% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. dających prawo do 10.427.426 głosów na Walnym Zgromadzeniu (19,51% w ogólnej liczbie głosów) oraz 6.099.126 akcji zwykłych na okaziciela zapewniających 16,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta dających prawo do 6.099.126 głosów na Walnym Zgromadzeniu (11,41% w ogólnej liczbie głosów).

Podmioty zależne od Elsoria Trading Limited nie posiadają akcji spółki Rank Progress S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

2012-12-13

Raport bieżący nr 58/2012

Zmiana statutu Spółki, tekst jednolity statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 12 grudnia 2012 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.850 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych), wynikającą z objęcia przez Osoby Uprawnione 38.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o czym Emitent szczegółowo informował raportem bieżącym 55/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. oraz raportem 57/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w pkt 3.2.1 Statutu Spółki dodaje się lit. d) o następującym brzmieniu:

d) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

Załączniki:

2012-12-13

Raport bieżący nr 57/2012

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS o zarejestrowaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 3.850 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku objęcia przez osoby uprawnione, w ramach Programu Motywacyjnego, 38.500 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.718.355 PLN (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

  1. 16.250.960 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu).
  2. 16.250.960 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  3. 4.643.130 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  4. 38.500 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi po rejestracji: 53.434.510 głosów.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2012-11-16

Raport bieżący nr 56/2012

Nabycie 100% udziałów spółki Rank Recycling Energy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”, „Kupujący”) informuje, iż dnia 16 listopada 2012 r. zawarł ze spółką MB Progress 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Sprzedający”) umowę sprzedaży wszystkich, tj.  100.100 (sto tysięcy sto) udziałów w spółce Rank Recycling Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: RRE), za łączną cenę 2.500.000 PLN. Zakup udziałów został sfinansowany ze środków własnych Emitenta.

Spółka RRE zajmuje się  inwestowaniem w projekty z zakresu ochrony środowiska i pozyskiwaniem nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem termicznego przekształcenia odpadów. Spółka RRE jest obecnie zaangażowana w proces inwestycyjny budowy instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych dla jednego ze związków gmin. RRE obecnie współpracuje z dostawcą technologii i rozwiązań wykorzystywanych w obróbce cieplnej odpadów, umożliwiającej utylizację odpadów o mocy przerobowej od 20 do 80 tys. ton rocznie. Pozwala to lokalizować tego typu zakłady na terenach o populacji nie przekraczającej 150 tys. mieszkańców.

W ocenie Zarządu Rank Progress S.A. gospodarka odpadami na rynku polskim stwarza możliwość efektywnego rozwoju spółkom działającym w tym obszarze. Wejście Emitenta w nowy obszar działalności ma na celu dywersyfikację przychodów.

Pomiędzy Emitentem, jego osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi, a zbywającym aktywa występują powiązania osobowe. Prezes Zarządu MB Progress 1 Sp. z o.o. Pan Andrzej Bartnicki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto właścicielami spółki dominującej wobec MB Progress 1 Sp. z o.o., tj. MB Progress Capital Limited jest Pan Jan Mroczka, Prezes Zarządu Emitenta, oraz Pan Andrzej Bartnicki.

W związku z potencjalnie dużą skalą projektu i możliwe zaangażowanie finansowe Emitenta, Zarząd uznał niniejszą informację za istotną dla Emitenta.

2012-11-16

Raport bieżący nr 55/2012

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 15 listopada 2012 r. w wyniku objęcia przez Osoby Uprawnione 38.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D podwyższenie kapitału zakładowego doszło do skutku. 38.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 3.850 PLN, uprawnia do 38.500 głosów na WZA, co stanowi 0,07% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Obecna wysokość kapitału zakładowego Rank Progress S.A. wynosi 3.718.355 PLN (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

  1. 16.250.960 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu). 
  2. 16.250.960 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
  3. 4.643.130 (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  4. 38.500 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Zgodnie z uchwałą ZWZA 19/2011 Wszystkie akcje serii D w będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2012-11-16

Raport bieżący nr 54/2012

Objęcie akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A w ramach Programu Motywacyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w wykonaniu Uchwały Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z dnia 25 maja 2012 r., na mocy Uchwały nr 17/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz na mocy uchwały nr 18/2011 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy zaoferował Osobom Uprawnionym 41.750 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii D po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 0,10 PLN za 1 akcję tj. za łączną cenę 4.175 PLN. (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych).

Osoby Uprawnione, dnia 11 czerwca 2012 r. przyjęły ofertę i objęły zaoferowane im warranty w łącznej liczbie 38.500. Dnia 15 listopada 2012 r. Zarząd, na podstawie oświadczeń złożonych przez Osoby Uprawnione, przydzielił tym Osobom 38.500 akcji serii D. W wyniku tego doszło do objęcia 38.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 3.850,00 PLN.

2012-11-14

Raport bieżący nr 53/2012

Przejęcie udziałów spółki „GEMAR-UMECH” Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. w dniu dzisiejszym nastąpiło przejęcie przez spółkę zależną od Emitenta, Progress XX Sp. z o.o. wszystkich 5.893 udziałów w spółce „GEMAR - UMECH” Sp. z o.o. Główną przyczyną nabycia „GEMAR UMECH” Sp. z o. o. jest przejęcie gruntu w miejscowości Piła, którego użytkowanie wieczyste posiada przejmowana spółka. Na nabytej nieruchomości prowadzona jest inwestycja polegająca na budowie galerii handlowej, o której Emitent informował w przytoczonym raporcie.

2012-11-09

Raport bieżący nr 52/2012

Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu 42/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 listopada 2012 roku Emitent zawarł umowę o świadczenie usług animatora na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz umowę o świadczenie usług animatora w Alternatywnym Systemie Obrotu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. Oddziałem - Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego w Warszawie (dalej: DM PKO BP)

Zgodnie z wyżej wymienionymi umowami świadczenie usług animatora Emitenta przez DM PKO BP rozpocznie się od dnia 3 grudnia 2012 roku.

2012-10-29

Raport 51/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie – przeniesienie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu Rank Progress S.A.

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 29 października 2012 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jana Mroczki pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. o zbyciu i nabyciu akcji Emitenta za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych do notyfikacji transakcji zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią zawiadomień spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Pan Jan Mroczka posiada 50% udziałów, zbyła w trybie umowy cywilnoprawnej darowizny 2.546.584 akcji imiennych spółki Rank Progress S.A. na rzecz spółki Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Pan Jan Mroczka posiada 100% udziałów. Wartość transakcji bazująca na kursie akcji z dnia wykonania umowy (tj. 10,55 PLN za akcję) wynosi 26.866.461,20 PLN. Przeniesienia akcji dokonano dnia 26 października 2012 r. na podstawie umowy zawartej na Cyprze.

2012-10-29

Raport 50/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie – przeniesienie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 29 października 2012 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Andrzeja Bartnickiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. o zbyciu i nabyciu akcji Emitenta za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych do notyfikacji transakcji zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią zawiadomień, spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Pan Andrzej Bartnicki posiada 50% udziałów, zbyła w trybie umowy cywilnoprawnej darowizny 2.546.583 akcji imiennych spółki Rank Progress S.A. na rzecz spółki Elsoria Trading Limited siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Pan Andrzej Bartnicki posiada 100% udziałów. Wartość transakcji bazująca na kursie akcji z dnia wykonania umowy (tj. 10,55 PLN za akcję) wynosi 26.866.450,65 PLN. Przeniesienia akcji dokonano dnia 26 października 2012 r. na podstawie umowy zawartej na Cyprze.

2012-10-29

Raport 49/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od spółki Elsoria Trading Limited

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 29 października 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 26 października 2012 r. Andrzej Bartnicki, będący wyłącznym właścicielem spółki Elsoria Trading Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) informuje, iż spółka w wyniku przekazania 2.546.583 akcji od MB Progress Capital Limited obecnie posiada 11.312.839 akcji zapewniających 30,46% udziału w kapitale zakładowym Emitenta dających prawo do 16.526.552 głosów na Walnym Zgromadzeniu (30,95% w ogólnej liczbie głosów). Andrzej Bartnicki wskazuje również, iż posiada 50% udziałów w spółce MB Progress Capital Limited. Transakcję zrealizowano na bazie umowy darowizny zawartej na Cyprze.

Przed dokonaniem transakcji, spółka Elsoria Trading Limited posiadała 8.766.256 akcji Emitenta stanowiących 23,60% kapitału zakładowego dających prawo do 11.433.386 głosów na Walnym Zgromadzeniu (21,41% w ogólnej liczbie głosów).

Elsoria Trading Limited nie posiada podmiotów zależnych oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

2012-10-29

Raport 48/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od spółki Clarriford Limited

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 29 października 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 26 października 2012 r. Jan Mroczka, będący wyłącznym właścicielem spółki Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) informuje, iż spółka w wyniku przekazania 2.546.584 akcji od MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) obecnie posiada 11.312.839 akcji (30,46 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta) dających prawo do 16.526.553 głosów na Walnym Zgromadzeniu (30,95% w ogólnej liczbie głosów). Jan Mroczka wskazuje również, iż posiada 50% udziałów w spółce MB Progress Capital Limited. Transakcję zrealizowano na bazie umowy darowizny zawartej na Cyprze.

Przed dokonaniem transakcji, spółka Clarriford Limited posiadała 8.766.255 akcji Emitenta stanowiących 23,60% kapitału zakładowego Emitenta dających prawo do 11.433.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu (21,41% w ogólnej liczbie głosów).

Clarriford Limited nie posiada podmiotów zależnych oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

2012-10-29

Raport 47/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MB Progress Capital Limited

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 29 października 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 26 października 2012 r. spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) (dalej „MB Progress”) wykonała dyspozycję przelania łącznie 5.093.167 akcji serii A na rzecz spółki Elsoria Trading Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) w ilości 2.546.583 akcji oraz na rzecz Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) w ilości 2.546.584 akcji. Akcje przeniesione do spółek Clarriford Limited oraz Elsoria Trading Limited posiadają uprzywilejowanie co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Przelanie akcji zostało dokonane w wykonaniu umowy darowizny zawartej na Cyprze.

W wyniku przeprowadzonych operacji MB Progress posiada 3.714.505 akcji serii A (10% kapitału zakładowego) dających prawo do 7.429.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu (13,91% ogólnej liczby głosów). Przed wykonaniem transakcji spółka MB Progress posiadała 8.807.672 akcji Emitenta stanowiących 23,71% kapitału zakładowego dających prawo do 17.615.344 głosów na Walnym Zgromadzeniu (32,99% ogólnej liczby głosów).

MB Progress informuje, iż podmioty zależne od MB Progress nie posiadają akcji spółki Rank Progress S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Jednocześnie MB Progress Capital Limited wskazuje, iż Jan Mroczka pełniący funkcję Prezesa Zarządu w Rank Progress S.A. posiada 50% udziałów w MB Progress Capital Limited oraz 100% udziałów w spółce Clarriford Limited, a Andrzej Bartnicki pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. posiada 50% udziałów w MB Progress Capital Limited oraz 100% udziałów w spółce Elsoria Trading Limited.

2012-10-05

Raport bieżący nr 46/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółki Noble Funds TFI S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2012 r. otrzymał od Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Noble Funds TFI”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku nabycia w dniu 2 października 2012 r. akcji Spółki łączny udział funduszy Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Noble Fund 2DB Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds TFI (dalej: „Fundusze”) osiągnął 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 2.288.492 akcji Spółki, co stanowiło 6,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały 2.288.492 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,29% w ogólnej liczbie głosów.

Liczba aktualnie posiadanych przez Fundusze akcji Spółki i głosów z akcji wynosi 2.932.434. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi obecnie 7,89%, natomiast w ogólnej liczbie głosów 5,49% (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 4 października 2012 r.).       

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2012-09-21

Raport bieżący nr 45/2012

Podpisanie umowy o generalne wykonawstwo z MIRBUD S.A.

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 21 września 2012 r. pomiędzy jednostką zależną Emitenta spółką Progress XVI Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Zamawiający”), a spółką MIRBUD S.A. (Wykonawca) z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18 (dalej: „Wykonawca”) została zawarta umowa o generalne wykonawstwo pod klucz wraz z pełnobranżowym projektem wykonawczym w ramach realizacji Centrum Handlowego Retail Park w Grudziądzu wraz z wykonaniem wszystkich przekładek, przyłączy i sieci oraz budową wewnętrznego układu drogowego, wraz z wycinką drzew i nasadzeniami drzewostanu niskiego i wysokiego oraz pilotażem prac najemców.

Termin rozpoczęcia prac ustala się na 21 września 2012 r., natomiast ich zakończenie nastąpi do dnia 30 maja 2013 r. Za zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie 9.000.000 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych).

Umowa zawiera postanowienia umożliwiające naliczenie kar umownych, których łączna wartość nie może przekroczyć 15% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. Zastrzeżenie w niniejszej umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych.

Jest to druga umowa o generalne wykonawstwo podpisana z Wykonawcą. Łączna wartość umów zawartych z MIRBUD S.A. przez spółki Grupy Rank Progress wynosi 67.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów złotych) i przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą. Warunki umowy o najwyższej wartości zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 43/2012.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-09-17

Raport bieżący nr 44/2012

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 17 września 2012 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisaniu dnia 11 września 2012 r. hipoteki łącznej wpisanej z drugim pierwszeństwem do kwoty 1.600.000 EUR, ustanowionej na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest spółka zależna Emitenta Progress XIII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: Progress XIII), dla których Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: LE1L/00043810/0, LE1L/00066547/2, LE1L/000044733/3, LE1L/63592/1, LE1L/00076366/2, LE1L/00044707/2, LE1L/00084298/3, LE1L/00084299/0. Wymienione nieruchomości związane są z inwestycją Galeria Piastów, której wartość na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 65,3 mln EUR, tj. 278,3 mln PLN. Wartości prezentowane w walucie polskiej zostały przeliczone zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., 1 EUR= 4,2613 PLN.

Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia przyszłych wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej: Bank, BZ WBK), które mogą powstać w związku z umową wymiany stóp procentowych Interest Rate Swap (dalej: Umowa IRS) zawartej między Bankiem i Progess XIII dnia 27 kwietnia 2012 r., na warunkach określonych w zawartej między Bankiem i Progress XIII Umowie o trybie zawierania i rozliczania transakcji z dnia 10 kwietnia 2012 r. Na mocy Umowy IRS, Progres XIII zobowiązał się do zapłaty Bankowi od kwoty 23.000.000 EUR kredytów zaciągniętych w Banku, na podstawie umów o kredyt inwestycyjny z dnia 5 grudnia 2005 r. oraz 5 czerwca 2008 r., odsetek oprocentowanych wg stałej stopy procentowej w wysokości 0,77% w stosunku rocznym. Umowy IRS obowiązywać będą do 1 września 2014 r.

Wpisu przedmiotowej hipoteki dokonano celem zabezpieczenie przyszłych wierzytelności Banku, w szczególności: 1) wierzytelności z tytułu odsetek, w tym również odsetek umownych za opóźnienia; 2) wierzytelności wynikających z kosztów, które Bank poniesie w przypadku rozwiązania Umowy IRS przed okresem jej obowiązywania z powodu okoliczności, które na podstawie umowy ramowej uprawniają Bank do rozwiązania Umowy IRS, w tym kosztów wynikających z zawarcia przez Bank na rynku pieniężnym transakcji o treści odpowiadającej pierwotnemu zobowiązaniu Progress XIII wobec Banku, tak aby zapewnić spełnienie świadczenia Banku w stosunku do osób trzecich, wynikającego z transakcji zawartych w następstwie zawarcia Umowy IRS; 3) wierzytelności z tytułu roszczeń odszkodowawczych za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Progress XIII, jeżeli wysokość faktycznie poniesionej przez Bank szkody przewyższa wysokość odsetek umownych za opóźnienie i innych wpłaconych przez Progress XIII kwot.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz BZ WBK wyżej opisaną hipotekę uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość 1 mln EUR. Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a BZ WBK na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-08-31

Raport bieżący 43/2012

Podpisanie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 31 sierpnia  2012 r. pomiędzy jednostką zależną Emitenta spółką E.F. Progress VIII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Zamawiający”), a spółką MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Wykonawca”) została zawarta umowa o generalne wykonawstwo hipermarketu budowlanego oraz Centrum Handlowo-Usługowego w Chojnicach wraz  z budową zewnętrznego i wewnętrznego układu drogowego.

Termin rozpoczęcia prac ustala się na 31 sierpnia 2012 r., natomiast zakończenie nastąpi do dnia 31 sierpnia 2013 r. Za zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie 58.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów złotych).

Umowa zawiera postanowienia umożliwiające naliczenie kar umownych, których łączna wartość nie może przekroczyć 15% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. Zastrzeżenie w niniejszej umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych.

Wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-08-28

Raport bieżący 42/2012

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 27 sierpnia 2012 roku) Spółka wypowiedziała umowę o świadczenie usług animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawartą w dniu 9 lipca 2010 roku oraz umowę o świadczenie usług animatora w Alternatywnym Systemie Obrotu z dnia 16 maja 2011 r., zawartych z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie. Rozwiązanie umów nastąpi z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się z dniem 30 listopada 2012 r.

Intencją Spółki jest niezwłoczne podpisanie przedmiotowych umów w terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności papierów wartościowych Spółki z innym podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

2012-08-23

Raport bieżący nr 41/2012

Skonsolidowana prognoza finansowa na rok 2013, korekta skonsolidowanych prognoz finansowych za rok 2012

Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej informację o szacunkowych wynikach, jakie Grupa Kapitałowa Rank Progress może osiągnąć w roku 2013:
• Przychody netto ze sprzedaży (bez zmiany stanu produktów): 48.050 tys. PLN,
• Zysk netto: 108.000 tys. PLN.

Głównym założeniem osiągnięcia przedstawionych wyników będzie planowe rozpoczęcie w roku 2013 inwestycji w Duchnowie pod Warszawą, w Olsztynie i Kielcach.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż będzie na bieżąco monitorował możliwość realizacji prognozowanych wyników finansowych i w okresach kwartalnych będzie dokonywał oceny możliwości ich realizacji. Zarząd Rank Progress S.A. będzie informował o możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych w raportach okresowych. W przypadku gdy jakakolwiek z prognozowanych wartości określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości planowanej, Zarząd Spółki opublikuje korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego przed publikacją raportu okresowego.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie dokonywana głównie w oparciu o analizę terminów realizacji zakładanych projektów inwestycyjnych, nakładów inwestycyjnych oraz możliwych do osiągnięcia przychodów z tych projektów oraz z istniejących obiektów handlowych, prawdopodobieństwa realizacji transakcji i możliwych do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży nieruchomości, ogólnych kosztów działalności, kursu walut obcych, stóp procentowych i dyskontowych, oraz innych uwarunkowań rynkowych i prawnych mających wpływ na możliwość osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta poniżej prezentuje korektę skonsolidowanych prognoz finansowych na rok 2012 prezentowanych w raporcie okresowym za I półrocze 2010 r. Zgodnie z nowymi prognozami, Emitent szacuje osiągnięcie wyników za rok 2012 na następujących poziomach wartości:
• Przychody netto ze sprzedaży (bez zmiany stanu produktów): 39.400 tys. PLN, w porównaniu do pierwotnie prognozowanej wartości wynoszącej 125.335 tys. PLN.
• Zysk netto: 32.700 tys. PLN, w porównaniu do pierwotnie prognozowanej wartości wynoszącej 160.261 tys. PLN.
• EBIT: 37.450 tys. PLN, w porównaniu do pierwotnie prognozowanej wartości wynoszącej 231.815 tys. PLN.
• EBITDA: 38.750 tys. PLN, w porównaniu do pierwotnie prognozowanej wartości wynoszącej 233.179 tys. PLN.

Zmniejszenie prognozowanych pierwotnie wartości wynika głównie z przesunięć w realizacji projektów inwestycyjnych. Ich głównym powodem były przedłużające się, niezależne od Spółki, procedury administracyjne uniemożliwiające rozpoczęcie planowanych inwestycji zgodnie z harmonogramem. Na korektę prognozy miała również wpływ decyzja o przesunięciu w czasie planów inwestycyjnych w odniesieniu do wybranych projektów. Decyzja ta była podyktowana tym, że na rok 2013 planowane jest prowadzenie ogółem 7 inwestycji. Realizacja dodatkowych projektów mogłaby oznaczać przekroczenie budżetu inwestycyjnego zaplanowanego na przyszły rok. Zarząd uznał więc za najkorzystniejsze skupienie się w pierwszej kolejności na projektach potencjalnie najbardziej zyskownych. Korekta na poziomie przychodów wynika z nieotrzymania do momentu przekazania niniejszego raportu satysfakcjonujących ofert kupna gruntów, które Grupa Kapitałowa Rank Progress zamierzała sprzedać do końca bieżącego roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 oraz § 31 ust. 2-4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-07-27

Raport bieżący nr 40/2012

Realizacja programu skupu akcji własnych

Treść raportu
 
Zarząd Rank Progress S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w ramach realizacji programu skup akcji własnych Spółka nabyła w dniu 24 lipca 2012 r. akcje własne za pośrednictwem DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonując postanowienia umowy o świadczeniu usług brokerskich, działając w imieniu własnym i na zlecenie Rank Progress S.A., DB Securities S.A. nabył na rachunek Rank Progress S.A. 1.175 sztuk akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje zostały nabyte na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2012 r., w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, umorzenia akcji własnych, bądź innych celów wg uznania Zarządu Spółki, w tym dalsza odsprzedaż akcji własnych Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady skupu akcji własnych Rank Progress S.A. zostały opublikowane raportem bieżącym 33/2012 w dniu 5 czerwca 2012 r. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 7,52 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,00316% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do wykonania 1.175 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,0022% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Szczegóły transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji) Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 25.432 akcji własnych, stanowiących 0,06847% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do wykonania 25.432 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,04763% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

2012-07-12

Raport bieżący nr 39/2012

Podpisanie umowy zakupu nieruchomości

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu
 
Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. informuje, iż w dniu 11 lipca 2012 r., spółka zależna od Emitenta, Progress XX Sp. z o.o. (dalej: "Kupujący") zawarła z Focus Park Piła Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Sprzedający") umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży zakupu nieruchomości położonej przy ulicy Zakopiańskiej i ulicy 14 lutego w Pile, o łącznej powierzchni 3,29 ha. Wartość sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 3.791.038,96 PLN i 502.096,35 EUR (2.098.812,95 PLN) netto. Celem transakcji jest zakup ostatnich nieruchomości gruntowych koniecznych do realizacji inwestycji w postaci galerii handlowej w Pile, o której to inwestycji Emitent informował w raporcie z dnia 14 lutego br. Wartości prezentowane w walucie polskiej zostały przeliczone zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 133/A/NBP/2012 z dnia zawarcia umowy. Zgodnie z tabelą z dnia z 11 lipca 2012 r. 1 EUR= 4,1801 PLN. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2012-07-11

Raport bieżący nr 38/2012

Realizacja programu skupu akcji własnych

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
 
Zarząd Rank Progress S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w ramach realizacji programu skup akcji własnych Spółka nabyła w dniu 10 lipca 2012 r. akcje własne za pośrednictwem DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonując postanowienia umowy o świadczeniu usług brokerskich, działając w imieniu własnym i na zlecenie Rank Progress S.A., DB Securities S.A. nabył na rachunek Rank Progress S.A. 2.524 sztuk akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje zostały nabyte na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2012 r., w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, umorzenia akcji własnych, bądź innych celów wg uznania Zarządu Spółki, w tym dalsza odsprzedaż akcji własnych Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady skupu akcji własnych Rank Progress S.A. zostały opublikowane raportem bieżącym 33/2012 w dniu 5 czerwca 2012 r. Transakcja została przeprowadzona podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o godzinie 17:30. Jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 8,06 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,00679% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do wykonania 2.524 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,00473% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 24.257 akcji własnych, stanowiących 0,06530% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do wykonania 24.257 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,04543% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-07-06

Raport bieżący nr 37/2012

RANK PROGRESS S.A.: Realizacja programu skupu akcji własnych

Treść raportu
 
Zarząd Rank Progress S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w ramach realizacji programu skup akcji własnych Spółka nabyła w dniach 4-5 lipca 2012 r. akcje własne za pośrednictwem DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonując postanowienia umowy o świadczeniu usług brokerskich, działając w imieniu własnym i na zlecenie Rank Progress S.A., DB Securities S.A. nabył na rachunek Rank Progress S.A. 6.000 sztuk akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje zostały nabyte na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2012 r., w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, umorzenia akcji własnych, bądź innych celów wg uznania Zarządu Spółki, w tym dalsza odsprzedaż akcji własnych Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady skupu akcji własnych Rank Progress S.A. zostały opublikowane raportem bieżącym 33/2012 w dniu 5 czerwca 2012 r. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 8,78 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,01615% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do wykonania 6.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01124% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Szczegóły transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji) Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 21.733 akcji własnych, stanowiących 0,05851% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do wykonania 21.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,0407% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Załączniki:

2012-06-18

Raport bieżący nr 36/2012

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta w trybie § 6.6.10 Statutu Spółki wybrała Spółkę 4 AUDYT Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 roku oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za rok od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Umowa z 4 Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac wskazanych w niniejszym raporcie. Spółka 4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu ul. Kościelna 18/4 , jest uprawniona do wykonywania badań sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę biegłych rewidentów pod numerem 3363 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres zakończony 30 czerwca 2011 r., w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., a także w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

2012-06-14

Raport bieżący nr 35/2012

Realizacja programu skupu akcji własnych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w ramach realizacji programu skup akcji własnych Spółka nabyła w dniach 12-13 czerwca 2012 r. akcje własne za pośrednictwem DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonując postanowienia umowy o świadczeniu usług brokerskich, działając w imieniu własnym i na zlecenie Rank Progress S.A., DB Securities S.A. nabył na rachunek Rank Progress S.A. 12.612 sztuk akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje zostały nabyte na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2012 r., w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, umorzenia akcji własnych, bądź innych celów wg uznania Zarządu Spółki, w tym dalsza odsprzedaż akcji własnych Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady skupu akcji własnych Rank Progress S.A. zostały opublikowane raportem bieżącym 33/2012 w dniu 5 czerwca 2012 r.

Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 8,99 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,03395% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do wykonania 12.612 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,02362% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Szczegóły transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji) Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 15.733 akcji własnych, stanowiących 0,04236% kapitału zakładowego Emitenta i dających prawo do wykonania 15.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,02946% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Załączniki:

2012-06-12

Raport bieżący nr 34/2012

Realizacja programu skupu akcji własnych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 8 czerwca 2012 r. wykonując postanowienia umowy o świadczeniu usług brokerskich, działając w imieniu własnym i na zlecenie Rank Progress S.A., nabył na rachunek Rank Progress S.A. 3.121 sztuk akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje zostały nabyte na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2012 r., w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, umorzenia akcji własnych, bądź innych celów wg uznania Zarządu Spółki, w tym dalsza odsprzedaż akcji własnych Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady skupu akcji własnych Rank Progress S.A. zostały opublikowane raportem bieżącym 33/2012 w dniu 5 czerwca 2012 r.

Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 8,96 zł za akcję.

Szczegóły transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji) Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Przed dokonaniem transakcji Emitent nie posiadał akcji własnych. Obecnie posiadane przez Emitenta akcje stanowią 0,0084% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do wykonania 3.121 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,00585% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Załączniki:

2012-06-05

Raport bieżący nr 33/2012

Ustalenie szczegółowych zasad programu skupu akcji własnych Rank Progress S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka"), działając na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2012 r. w przedmiocie nabycia akcji własnych oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie (dalej: "Uchwała w sprawie skupu") przekazanej raportem bieżącym 22/2012 w dniu 11 kwietnia 2012 r., a także zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie skupu akcji własnych z dnia 10 maja 2012 r. przekazanej raportem bieżącym 27/2012 w dniu 11 maja 2012 r., w dniu 05 czerwca 2012 r. przyjął Uchwałę określającą Szczegółowe Zasady Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.
Zgodnie z intencją Zarządu, skup akcji własnych rozpocznie się z dniem 06 czerwca 2012 r. i odbywać się będzie na warunkach określonych w Uchwale w sprawie skupu oraz Szczegółowych Zasadach Programu Skupu Akcji Własnych Rank Progress S.A., stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.


Załączniki:

2012-05-19

Raport bieżący nr 32/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie – przeniesienie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu Rank Progress S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 18 maja 2012 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jana Mroczki pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. o zbyciu i nabyciu akcji Emitenta za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych do notyfikacji transakcji zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią zawiadomień, spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której 50% udziałów posiada Pan Jan Mroczka zbyła w trybie umowy cywilnoprawnej darowizny 2.667.130 akcji imiennych spółki Rank Progress S.A. na rzecz spółki Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Pan Jan Mroczka posiada 100% udziałów. Wolumen transakcji bazujący na kursie akcji z dnia wykonania umowy (tj. 10,15 PLN za akcję) wynosi 27.071.369,50 PLN. Przeniesienia akcji dokonano dnia 16 maja 2012 r. na podstawie umowy zawartej na Cyprze .

2012-05-19

Raport bieżący nr 31/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie – przeniesienie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 18 maja 2012 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Andrzeja Bartnickiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Rank Progress S.A. o zbyciu i nabyciu akcji Emitenta za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych do notyfikacji transakcji zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią zawiadomień, spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której 50% udziałów posiada Pan Andrzej Bartnicki zbyła w trybie umowy cywilnoprawnej darowizny 2.667.130 akcji imiennych spółki Rank Progress S.A. na rzecz spółki Elsoria Trading Limited siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Pan Andrzej Bartnicki posiada 100% udziałów. Wolumen transakcji bazujący na kursie akcji z dnia wykonania umowy (tj. 10,15 PLN za akcję) wynosi 27.071.369,50 PLN. Przeniesienia akcji dokonano dnia 16 maja 2012 r. na podstawie umowy zawartej na Cyprze.

2012-05-19

Raport bieżący nr 30/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółki Elsoria Trading Limited

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 18 maja 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 16 maja 2012 r. Andrzej Bartnicki, będący wyłącznym właścicielem spółki Elsoria Trading Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) informuje, iż spółka w wyniku przekazania 2.667.130 akcji od MB Progress Capital Limited obecnie posiada 8.766.256 akcji zapewniających 23,60% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 21,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie posiada zamiarów odnośnie dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych dwunastu miesięcy. Andrzej Bartnicki wskazuje również, iż posiada 50% udziałów w spółce MB Progress Capital Limited. Transakcję zrealizowano na bazie umowy darowizny zawartej na Cyprze.

Przed dokonaniem transakcji, spółka Elsoria Trading Limited posiadała 6.099.126 akcji o wartości nominalnej 609.913 PLN zapewniających 16,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 11,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2012-05-19

Raport bieżący nr 29/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółki Clarriford Limited

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 18 maja2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 16 maja 2012 r. Jan Mroczka, będący wyłącznym właścicielem spółki Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) informuje, iż spółka w wyniku przekazania 2.667.130 akcji od MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) obecnie posiada 8.766.255 akcji, zapewniających 23,60% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 21,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie posiada zamiarów odnośnie dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych dwunastu miesięcy. Jan Mroczka wskazuje również, iż posiada 50% udziałów w spółce MB Progress Capital Limited. Transakcję zrealizowano na bazie umowy darowizny zawartej na Cyprze.

Przed dokonaniem transakcji, spółka Clarriford Limited posiadała 6.099.125 akcji zapewniających 16,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 11,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2012-05-19

Raport bieżący nr 28/2012

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od MB Progress Capital Limited

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 18 maja 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 16 maja 2012 r. spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) (dalej "MB Progress") wykonała dyspozycję przelania łącznie 5.334.260 akcji serii A na rzecz spółki Elsoria Trading Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) w ilości 2.667.130 akcji oraz na rzecz Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) w ilości 2.667.130 akcji. Akcje przeniesione do spółek Clarriford Limited oraz Elsoria Trading Limited posiadają uprzywilejowanie co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Przelanie akcji zostało dokonane w wykonaniu umowy darowizny zawartej na Cyprze.

W wyniku przeprowadzonych operacji, MB Progress posiada 8.807.672 akcji serii A (23,71% kapitału zakładowego) dających prawo do 17.615.344 głosów na Walnym Zgromadzeniu (32,99% ogólnej liczby głosów). MB Progress nie posiada zamiarów odnośnie dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych dwunastu miesięcy.

Przed wykonaniem transakcji spółka MB Progress posiadała 14.141.932 akcji Emitenta stanowiących 38,07% kapitału zakładowego oraz 52,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

MB Progress nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji spółki Rank Progress S.A.

Jednocześnie MB Progress Capital Limited wskazuje, iż Jan Mroczka pełniący funkcję Prezesa Zarządu w Rank Progress S.A. posiada 50% udziałów w MB Progress Capital Limited oraz 100% udziałów w spółce Clarriford Limited, a Andrzej Bartnicki pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. posiada 50% udziałów w MB Progress Capital Limited oraz 100% udziałów w spółce Elsoria Trading Limited.

2012-05-11

Raport bieżący nr 27/2012

Uchwała Rady Nadzorczej spółki Rank Pogress S.A. w sprawie skupu akcji własnych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż dnia 10 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 6.6.11 Statutu Spółki, uchwałą nr 7/05/2012 wyraziła zgodę na skup akcji własnych, na który to skup wyraziło zgodę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2012 r. (uchwała 4/2012 NWZ)

2012-05-08

Raport bieżący nr 26/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 7 maja 2012 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 maja 2012 r.

1. Mroczka Jan, 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 6,17% głosów na ZWZ i 3,95 % ogólnej liczby głosów.
2. Bartnicki Andrzej, 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 6,17% głosów na ZWZ i 3,95 % ogólnej liczby głosów.
3. MB Progress Capital Limited (spółka z siedzibą na Cyprze, w której po 50% udziałów posiadają Panowie Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki), 28.283.864 głosów (14.141.932 akcji), co stanowiło 82,78% głosów na ZWZ i 52,97 % ogólnej liczby głosów.

2012-05-08

Raport bieżący nr 25/2012

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie dywidendy za rok 2011

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż dnia 7 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, postanowiło uchwalić dywidendę za rok 2011 w wysokości 1,35 złotych na jedną akcję. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje, iż mając na względzie fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 grudnia 2011 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom łączną kwotę 50.145.817,50 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy tj. w kwocie 1,35 złotych na jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostaje kwota 0,00 złotych na jedną akcję. Mając na uwadze, iż cała dywidenda została już wypłacona w ramach zaliczki na poczet dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nie ustala się dnia dywidendy.
 

Podstawa prawna: § 38 pkt.1 ust 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2012-05-08

Raport bieżący nr 24/2012

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 7 maja 2012 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 maja 2012 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimZałączniki:

2012-04-11

Raport bieżący nr 23/2012 - korekta

Korekta raportu - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ dnia 10 kwietnia 2012 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. w wyniku omyłki pisarskiej przekazuje korektę raportu z listą uczestników posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 10 kwietnia 2012 r. Zmiana dotyczy liczby akcji posiadanych zarówno przez p. Jana Mroczkę jak i p. Andrzeja Bartnickiego.
Było: 1.154.514 akcji
Powinno być: 1.054.514 akcji

Poniżej skorygowana treść raportu nr 23/2012:

Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2012 r.
1. Mroczka Jan, 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 6,49% głosów na NWZ i 3,95 % ogólnej liczby głosów.
2.Bartnicki Andrzej, 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 6,49% głosów na NWZ i 3,95 % ogólnej liczby głosów.
3. MB Progress Capital Limited (spółka z siedzibą na Cyprze, w której po 50% udziałów posiadają Panowie Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki), 28.283.864 głosów (14.141.932 akcji), co stanowiło 87,02% głosów na NWZ i 52,97 % ogólnej liczby głosów.

2012-04-11

Raport bieżący nr 23/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ dnia 10 kwietnia

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2012 r.

1. Mroczka Jan, 2.109.028 głosów (1.154.514 akcji), co stanowiło 6,49% głosów na NWZ i 3,95 % ogólnej liczby głosów.
2.Bartnicki Andrzej, 2.109.028 głosów (1.154.514 akcji), co stanowiło 6,49% głosów na NWZ i 3,95 % ogólnej liczby głosów.
3. MB Progress Capital Limited (spółka z siedzibą na Cyprze, w której po 50% udziałów posiadają Panowie Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki), 28.283.864 głosów (14.141.932 akcji), co stanowiło 87,02% głosów na NWZ i 52,97 % ogólnej liczby głosów.

2012-04-11

Raport bieżący nr 22/2012

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 10 kwietnia 2012 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2012 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimZałączniki:

2012-04-10

Raport bieżący nr 21/2012

Wniosek Zarządu ws. Podziału zysku za rok 2011

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w związku z ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, na dzień 7 maja 2012 r. zawnioskował Walnemu Zgromadzeniu Spółki, wypłatę dywidendy za rok 2011 w łącznej kwocie 50.145.817,50 złotych, na którą składa się w całości wypracowany w roku 2011 zysk netto Spółki w wysokości 45.978.579,03 złotych oraz zyski wypracowane w latach poprzednich przelane na kapitał zapasowy w kwocie 4.167.238,47 złotych.

W związku z powyższym Zarząd zawnioskował, aby uchwalić dywidendę za rok 2011 w wysokości 1,35 złotych na jedną akcję. Mając jednocześnie na względzie fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 grudnia 2011 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom łączną kwotę 50.145.817,50 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy tj. w kwocie 1,35 złotych na jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 0,00 złotych na jedną akcję. Mając na uwadze, iż cała dywidenda została już wypłacona w ramach zaliczki na poczet dywidendy Zarząd wnioskuje o nie ustalanie dnia dywidendy.

Podstawa prawna: § 38 pkt.1 ust 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2012-04-10

Raport bieżący nr 20/2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 maja 2012 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 maja 2012 r. roku na godzinę 10:00.

W związku z tym przekazuje do publicznej wiadomości :
1) informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 7 maja 2012 r. roku, na godz.10:00, które odbędzie się w siedzibie Emitenta przy ulicy Złotoryjskiej 63 w Legnicy,
2) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. na dzień 7 maja 2012 r.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Załączniki:

2012-04-06

Raport bieżący nr 19/2012

Udzielenie poręczenia spółce powiązanej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2012 Rank Progress S.A. informuje, iż dnia 5 kwietnia 2012 r. dokonał poręczenia kredytów inwestycyjnych w łącznej wartości 45.099.589,79 EUR (187.361.735,82 PLN). Poręczenia dokonano do kwoty 68.516.267,90 EUR (284.643.983,36 PLN) dla spółki zależnej Progress XIII Sp. z o.o. na okres nie późniejszy niż do 1 września 2019 roku. Emitent posiada pośrednio 100% udziałów Progress XIII Sp. z o.o. Za udzielone poręczenie Emitent uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia.
Wartości prezentowane w walucie polskiej zostały przeliczone zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 068/A/NBP/2012 z dnia zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z tabelą z dnia z 5 kwietnia 2012 r. 1 EUR= 4,1544 PLN.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że przestaje być poręczycielem kredytów inwestycyjnych spółce Progress XII Sp. z o.o., o którym to poręczeniu informował raportem 41/2011 i nie jest już stroną wymienionych w raporcie umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-04-06

Raport bieżący nr 18/2012

Podpisanie znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z przeniesieniem przez spółkę zależną Progress XII Sp. z o.o. aktywów znacznej wartości w postaci "Centrum Handlowego Galeria Piastów" w Legnicy (Galeria Piastów) do spółki zależnej Progress XIII Sp. z o.o. w ramach aportu, o czym informował w raporcie bieżącym nr 17/2012 uległy zmianie zapisy umowy kredytowej, o której Emitent informował raportem 40/2011.

W związku z transakcją Emitent oraz spółki zależne Emitenta Progress XII Sp. z o.o. i Progress XIII Sp. z o.o. dnia 5 kwietnia 2012 zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (BZ WBK) umowę zmieniającą (Umowa Zmieniająca) do umów z dnia 05 grudnia 2005 r. i 05 czerwca 2008 r. w zakresie finansowania Galerii Piastów w Legnicy.
Na warunkach Umowy Zmieniającej Progress XIII Sp. z o.o. zobowiązała się ze skutkiem od chwili jej podpisania przystąpić, jako dłużnik solidarny do Umów Kredytowych. Od dnia uzyskania i dostarczenia do BZ WBK wszystkich zabezpieczeń, o których mowa poniżej, jedynym zobowiązanym kredytobiorcą stanie się Progress XIII Sp. z o.o. w ten sposób, że Progress XII Sp. z o.o. zostanie zwolniony ze wszystkich jej zobowiązań i zabezpieczeń wynikających z Umów Kredytowych i nie będzie już ich stroną. Umowy Kredytowe przewidują ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:
1) hipoteki łącznej na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego Galerii Piastów w Legnicy do kwoty 68.516.267,90 EUR (284.643.983,36 PLN)
2) zastawu na udziałach w spółce Progress XIII Sp. z o.o.,
3) zastawu na rachunkach bankowych Progress XIII Sp. z o.o.,
4) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XIII Sp. z o.o., oraz Rank Progress S.A.
5) przelewu praw z umów ubezpieczenia nieruchomości i z umów najmu,
6) poręczenia Rank Progress S.A. do kwoty 68.516.267,90 EUR (284.643.983,36 PLN).

Szczegółowe informacje dotyczące udzielonego poręczenia, opisane zostaną w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta. Pozostałe zabezpieczenia i warunki wynikające z Umów Kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Na dzień podpisania Umowy Zmieniającej zobowiązania z tytułu Umów Kredytowych wynosiły 45.099.589,79 EUR (187.361.735,82 PLN). Spłata nastąpi w terminie do 1 września 2014 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę. Wartości prezentowane w walucie polskiej zostały przeliczone zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 068/A/NBP/2012 z dnia zawarcia Umowy Zmieniającej. Zgodnie z tabelą z dnia z 5 kwietnia 2012 r. 1 EUR= 4,1544 PLN. Wartość finansowania na podstawie zawartej Umowy Zmieniającej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-04-06

Raport bieżący nr 17/2012

Przeniesienie aktywów znacznej wartości do spółki zależnej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2012 r. spółka zależna od Emitenta Progress XII Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Legnicy nabyła 2.260.000 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN za każdy udział w spółce zależnej Progress XIII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci Przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55(1) w zw. z art. 55(2) Kodeksu cywilnego, w tym własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, w skład którego wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z "Centrum Handlowym Galeria Piastów" w Legnicy, przeznaczonych do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej w tym zobowiązania z wyłączeniem należności i zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych. Szczegółowy opis aktywów wniesionych do Progress XIII Sp. z o.o. zawarty został w odpowiedniej dokumentacji. Spółka Progress XIII Sp. z o.o. zamierza kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystywania nabytych aktywów.
Emitent posiada 100 % udziałów w spółce zależnej Progress XII Sp. z o.o., która z kolei posiada 100% udziałów w spółce Progress XIII Sp. z o.o. Pan Dariusz Domszy pełniący stanowisko Wiceprezesa Rank Progress S.A. jest jednocześnie Prezesem spółki Progress XII Sp. z o.o. oraz Wiceprezesem spółki Progress XIII Sp. z o.o.
Wartość przedmiotowej transakcji, tj. wartość objętych przez Spółkę udziałów w zamian za przedmiotowy aport wynosi 113.000.000,00 zł i przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-03-17

Raport bieżący nr 16/2012

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE – PRZENIESIENIE AKCJI EMITENTA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU RANK PROGRESS S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 16 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jana Mroczki pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. o zbyciu i nabyciu akcji Emitenta za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych do notyfikacji transakcji zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią zawiadomień, spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której 50% udziałów posiada Pan Jan Mroczka zbyła w trybie umowy cywilnoprawnej darowizny 3.963.164 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. na rzecz spółki Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Pan Jan Mroczka posiada 100% udziałów. Wolumen transakcji bazujący na kursie akcji z dnia wykonania umowy (tj. 16,47 PLN za akcję) wynosi 65.273.311,08 PLN. Przeniesienia akcji dokonano dnia 16 marca 2012 r. na podstawie umowy zawartej na Cyprze.

Ponadto Pan Jan Mroczka wniósł aportem 7.070.966 akcji serii A posiadającymi uprzywilejowanie co do głosu do spółki MB Progress Capital Limited w zamian za objęcie 17 082 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MB Progress Capital Limited. Wolumen transakcji bazujący na kursie akcji z dnia wykonania umowy (tj. 16,47 PLN za akcję) wynosi 116.458.810,02 PLN. Przeniesienia akcji dokonano dnia 16 marca 2012 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w Legnicy.

2012-03-17

Raport bieżący nr 15/2012

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE – PRZENIESIENIE AKCJI EMITENTA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 16 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Andrzeja Bartnickiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Rank Progress S.A. o zbyciu i nabyciu akcji Emitenta za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych do notyfikacji transakcji zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią zawiadomień, spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której 50% udziałów posiada Pan Andrzej Bartnicki zbyła w trybie umowy cywilnoprawnej darowizny 3.963.165 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. na rzecz spółki Elsoria Limited siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Pan Andrzej Bartnicki posiada 100% udziałów. Wolumen transakcji bazujący na kursie akcji z dnia wykonania umowy (tj. 16,47 PLN za akcję) wynosi 65.273.327,55 PLN. Przeniesienia akcji dokonano dnia 16 marca 2012 r. na podstawie umowy zawartej na Cyprze.

Ponadto Pan Andrzej Bartnicki wniósł aportem 7.070.966 akcji serii A posiadającymi uprzywilejowanie co do głosu do spółki MB Progress Capital Limited w zamian za objęcie 17 082 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MB Progress Capital Limited. Wolumen transakcji bazujący na kursie akcji z dnia wykonania umowy (tj. 16,47 PLN za akcję) wynosi 116.458.810,02 PLN. Przeniesienia akcji dokonano dnia 16 marca 2012 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w Legnicy.

2012-03-17

Raport bieżący nr 14/2012

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD SPÓŁKI ELSORIA LIMITED

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 16 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 16 marca 2012 r. Andrzej Bartnicki, będący wyłącznym właścicielem spółki Elsoria Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) informuje, iż spółka w wyniku przekazania 3.963.165 akcji od MB Progress Capital Limited obecnie posiada 6.099.126 akcji zapewniających 16,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 11,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie posiada zamiarów odnośnie dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych dwunastu miesięcy. Andrzej Bartnicki wskazuje również, iż posiada 50% udziałów w spółce MB Progress Capital Limited. Transakcję zrealizowano na bazie umowy darowizny zawartej na Cyprze.
Przed dokonaniem transakcji, spółka Elsoria Limited posiadała 2.135.961 akcji o wartości nominalnej 213.596 PLN zapewniających 5,75% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 4,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2012-03-17

Raport bieżący nr 13/2012

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD SPÓŁKI CLARRIFORD LIMITED

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 16 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 16 marca 2012 r. Jan Mroczka, będący wyłącznym właścicielem spółki Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) informuje, iż spółka w wyniku przekazania 3.963.164 akcji od MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) obecnie posiada 6.099.125 akcji, zapewniających 16,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 11,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie posiada zamiarów odnośnie dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych dwunastu miesięcy. Jan Mroczka wskazuje również, iż posiada 50% udziałów w spółce MB Progress Capital Limited. Transakcję zrealizowano na bazie umowy darowizny zawartej na Cyprze.

Przed dokonaniem transakcji, spółka Clarriford Limited posiadała 2.135.961 akcji zapewniających 5,75% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 4,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2012-03-17

Raport bieżący nr 12/2012

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ EMITENTA

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu 16 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 16 marca 2012 r. Andrzej Bartnicki, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) (dalej "MB Progress"), wniósł aportem do spółki MB Progress 7.070.966 akcji serii A posiadających uprzywilejowanie co do głosu. Akcje serii A są uprzywilejowane na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Jednocześnie Andrzej Bartnicki wskazuje, iż posiada 50% udziałów w MB Progress. Transakcję zrealizowano na bazie umowy cywilnoprawnej w Legnicy.
W wyniku zrealizowanej transakcji Andrzej Bartnicki posiada 1.054.514 akcji serii A stanowiących 2,84% udziału w kapitale zakładowym oraz 3,95% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Przed wykonaniem transakcji Andrzej Bartnicki posiadał 8.125.480 akcji zapewniających 21,88% udziału w kapitale oraz 30,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2012-03-17

Raport bieżący nr 11/2012

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD PREZESA ZARZĄDU EMITENTA

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 16 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 16 marca 2012 r. Jan Mroczka, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) (dalej "MB Progress") wniósł wkładem do spółki MB Progress 7.070.966 akcji serii A posiadających uprzywilejowanie co do głosu. Akcje serii A są uprzywilejowane na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Transakcję zrealizowano na bazie umowy cywilnoprawnej zawartej w Legnicy.

Jednocześnie Jan Mroczka wskazuje, iż posiada 50% udziałów w MB Progress.

W wyniku zrealizowanej transakcji Jan Mroczka posiada 1.054.514 akcji serii A stanowiących 2,84% udziału w kapitale zakładowym oraz 3,95% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Przed wykonaniem transakcji Jan Mroczka posiadał 8.125.480 akcji serii A zapewniających 21,88% udziału w kapitale oraz 30,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2012-03-17

Raport bieżący nr 10/2012

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD MB PROGRESS CAPITAL LIMITED

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 16 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 16 marca 2012 r. spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) (dalej "MB Progress") wykonała dyspozycję przelania łącznie 7.926.329 akcji serii B na rzecz spółki Elsoria Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) w ilości 3.963.165 akcji oraz na rzecz Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) w ilości 3.963.164 akcji. Akcje przeniesione do spółek Clarriford Limited oraz Elsoria Limited nie posiadają uprzywilejowania co do głosu. Przelanie akcji zostało dokonane w wykonaniu umowy darowizny zawartej na Cyprze.

Jednocześnie tego samego dnia tj. 16 marca 2012 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta Andrzej Bartnicki oraz Prezes Zarządu Emitenta Jan Mroczka objęli nowoutworzone udziały spółki MB Progress w zamian za wniesienie wkładu do spółki MB Progress w postaci odpowiednio po 7.070.966 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu (łącznie 14.141.932 akcji). Akcje serii A są uprzywilejowane na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Transakcję zrealizowano na bazie umowy cywilnoprawnej zawartej w Legnicy.

Tym samym w wyniku przeprowadzonych operacji, MB Progress posiada 14.141.932 akcji serii A (38,07% kapitału zakładowego) dających prawo do 28.283.864 głosów na Walnym Zgromadzeniu (52,97% ogólnej liczby głosów). MB Progress nie posiada zamiarów odnośnie dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych dwunastu miesięcy.

Przed wykonaniem transakcji spółka MB Progress posiadała 7.926.329 akcji Emitenta stanowiących 21,34% kapitału zakładowego oraz 14,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

MB Progress nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji spółki Rank Progress S.A.

Jednocześnie MB Progress Capital Limited wskazuje, iż Jan Mroczka pełniący funkcję Prezesa Zarządu w Rank Progress S.A. posiada 50% udziałów w MB Progress Capital Limited oraz 100% udziałów w spółce Clarriford Limited, a Andrzej Bartnicki pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. posiada 50% udziałów w MB Progress Capital Limited oraz 100% udziałów w spółce Elsoria Limited.

2012-03-13

Raport bieżący nr 09/2012

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. W DNIU 10 KWIETNIA 2012 R.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 kwietnia 2012 r. roku na godzinę 10:00. W związku z tym przekazuje do publicznej wiadomości :

1) informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 10 kwietnia 2012 r. roku, na godz.10:00, które odbędzie się w siedzibie Emitenta przy ulicy Złotoryjskiej 63 w Legnicy,
2) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. na dzień 10 kwietnia 2012 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Załączniki:

2012-03-12

Raport bieżący nr 08/2012

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż ulega zmianie data przekazania jednostkowego raportu rocznego spółki Rank Progress S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Rank Progress za rok 2011, o której Emitent informował raportem bieżącym 01/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. Przedmiotowe raporty, których pierwotna data publikacji wyznaczona została na dzień 20 marca 2012 r., zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 marca 2012 roku.

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2012-02-24

Raport bieżący nr 07/2012

UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. ("Rank Progress", "Emitent") informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości E.F. Progress I Sp. z o.o. -podmiotu zależnego Rank Progress S.A.
Przekazanie informacji zostało opóźnione zgodnie z art. 60 ust. 1 Ustawy oraz zgodnie z oraz par. 2 ust. 1 pkt 1. katalogu zdarzeń określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.
W związku z faktem, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Rank Progress S.A. powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział VI Gospodarczy z siedzibą przy ul. Złotoryjskiej 40, w dniu 24 lutego 2012 r. wydał postanowienie o oddaleniu wniosku wierzyciela Przedsiębiorstwa Budowlanego Cezbed Sp. z o.o. w upadłości (dalej "Cezbed") o ogłoszeniu upadłości E.F. Progress I Sp. o.o., Zarząd Emitenta podjął decyzję o ujawnieniu treści poniższej informacji opóźnionej.
Rank Progress S.A. informuje, iż dnia 29 listopada 2011 r. powziął wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział VI Gospodarczy z siedzibą przy ul. Złotoryjskiej 40, w dniu 21 listopada 2011 r. dokonał zabezpieczenia majątku spółki zależnej od Emitenta, tj. E.F. Progress I Sp. z o.o. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Powyższe postanowienie zostało wydane na skutek złożenia przez Danutę Biedrońską – syndyka masy upadłościowej Przedsiębiorstwa Budowlanego Cezbed Sp. z o.o. w upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości. E.F. Progress I Sp. z o.o. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki E.F. Progress I Sp. z o.o. w opinii Emitenta jest bezzasadne, albowiem nie zostały spełnione jakiekolwiek przesłanki ogłoszenia upadłości wobec E.F. Progress I Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2012-02-21

Raport bieżący nr 06/2012

PODPISANIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY KREDYTOWEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 21 lutego 2012 r. otrzymał informację o tym, że spółka zależna E.F. Progress VI Sp. z o.o. i Progress XI Sp. z o.o. zawarły z BRE Bank S.A. (dalej "Bank") aneks do umowy kredytu (dalej "aneks") z dnia 29 czerwca 2011 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2011 w dniu 29 czerwca 2011 r. oraz 44/2011 w dniu 30 listopada 2011 r.
W przedmiotowym aneksie Bank zawiadomił obie spółki zależne Emitenta, że w dniu podpisania aneksu spółka E.F. Progress VI Sp. z o.o. została zwolniona z odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z umowy kredytu i nie będzie już jej stroną, natomiast Progress XI Sp. z o.o. staje się jedynym zobowiązanym kredytobiorcą na mocy umowy kredytowej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-02-15

Raport bieżący nr 05/2012 - korekta

RANK PROGRESS S.A.- KOREKTA PISARSKA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 5/2012

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:
 
Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w raporcie bieżącym 5/2012 wystąpił błąd pisarski znajdujący się w ostatnim zdaniu raportu:
Było:
Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to IV kwartał 2012 roku, a termin zakończenia i oddania centrum do użytkowania to III kwartał 2013 roku.
Powinno być:
Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to IV kwartał 2012 roku, a termin zakończenia i oddania centrum do użytkowania to III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2012-02-14

Raport bieżący nr 05/2012

PODPISANIE PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI "GEMAR-UMECH" SP. Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:
 
Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 13 lutego 2012 r., spółka zależna od Emitenta, Progress XX Sp. z o.o. (dalej: "Kupujący") zawarła z ZPU GEMAR s.c. M. Kochanowski, E. Wylegała z siedzibą w Pile (dalej: "Sprzedający", "Spółka") (Kupujący i Sprzedający dalej zwani "Stronami") przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich 5.893 udziałów o nominalnej wartości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy, w Spółce "GEMAR - UMECH" Sp. z o.o. o łącznej wartości 2.946.500 PLN (słownie: dwa milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych),za łączną cenę 17.000.000 PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych).
Strony postanawiają, że Umowa Przyrzeczona sprzedaży udziałów zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia, w którym spełnią się kumulatywnie wszystkie warunki zawarte w umowie przedwstępnej, nie później jednak niż do 15.08.2012 r., a jednocześnie nie wcześniej niż w dniu 30.04.2012 r. W przypadku nieuzasadnionej odmowy zawarcia przez którąś ze Stron Umowy Przyrzeczonej, druga Strona zobowiązuje się zapłacić karę umowną w kwocie 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).
Spółka "GEMAR - UMECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Pile jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Pile, woj. Wielkopolskie, obręb 18, ul. 14 Lutego 26-30 wraz ze znajdującymi się na niej budynkami o łącznej powierzchni 2,8545 ha.
Celem podpisanej przedwstępnej umowy sprzedaży jest zabezpieczenie przedmiotowych gruntów pod przyszłą inwestycję, jaką będzie budowa galerii handlowej. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to IV kwartał 2012 roku, a termin zakończenia i oddania centrum do użytkowania to III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2012-02-13

Raport bieżący nr 04/2012

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYPŁATY ZALICZKI NA POCZET PRZEWIDYWANEJ DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2011

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w nawiązaniu do raportu nr 52/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r., w dniu 13 lutego 2012 r., uchwałą numer 1/02/2012 Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 6.6.9 Statutu Spółki, mając na uwadze treść opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 20 stycznia 2012 r. sporządzonej za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r., z której wynika, iż w w/w okresie Spółka osiągnęła zysk, wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 w wysokości 1,35 PLN na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 50.145.817,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 50/100), tj. w sposób wskazany w Uchwale nr 1/12/2011 Zarządu Spółki z dnia 28 grudnia 2011 r.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 37 145 050 sztuk.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-02-09

Raport bieżący nr 03/2012

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ PROGRESS X SP. Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku, raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 30 września 2011 roku i raportu nr 54/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. informuje, iż spółka zależna Progress X Sp. z o.o. (dalej: "Sprzedający") podpisała w dniu 08 lutego 2012 roku ze spółką Kalisz Retail Sp. z o.o. – dawniej Plantago Sp. z o.o. (dalej: "Kupujący"), spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, umowę sprzedaży Galerii Tęcza w Kaliszu o powierzchni najmu (GLA) wynoszącej 16.100 m2.
Warunki zawarte w przyrzeczonej umowie sprzedaży są warunkami rynkowymi. W ramach przedmiotowej umowy Emitent udzielił gwarancji wykonania wybranych zobowiązań ciążących na Progress X Sp. z o.o., jako Sprzedającego wobec Kupującego maksymalnie do kwoty transakcji. Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od dnia transakcji. Za udzielone poręczenie Emitent uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia. Emitent posiada 100% udziałów w spółce E.F. Progress I Sp. z o.o., która jest właścicielem 100% udziałów Progress X Sp. z o.o.
Wartość przedmiotowej transakcji sprzedaży nieruchomości wynosi 37.000.000,00 EUR, tj. 154.327.000,00 PLN netto i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Wartości prezentowane w walucie EURO (EUR) zostały przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie tabelą kursów średnich NBP z dnia podpisania umowy sprzedaży. Zgodnie z tabelą nr 27/A/NBP/2012 z dnia 08.02.2012 r. 1 EUR= 4,1710 PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2012-01-16

Raport bieżący nr 02/2012

WYKAZ RAPORTÓW SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A. PRZEKAZANYCH DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ W ROKU 2011

Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż raporty przekazane w roku 2011 do informacji publicznej, opisane w załączniku, znajdują się w siedzibie Emitenta w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki Rank Progress S.A., pod adresem www.rankprogress.plZałączniki:

2012-01-05

Raport bieżący nr 01/2012

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2012 ROKU

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:
1. Raport roczny (R) i skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2011– w dniu 20 marca 2012 r.
2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2012 r. - w dniu 15 maja 2012 r.
- raport za III kwartał 2012 r. - w dniu 14 listopada 2012 r.
3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 31 sierpnia
2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej. Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. oraz, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.