RAPORTY BIEŻĄCE

2017-12-19

Raport bieżący nr 20/2017

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego  nr 17/2017 z dnia 16 grudnia 2017 r. (skorygowanego następnie raportem nr 18/2017) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. podpisał z Winhall Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka"), w której Emitent posiada 45% udziałów,  przedwstępną umowę sprzedaży udziału wynoszącego 35/100 części w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/4, 5/6 i 5/5, położonej przy ulicy Wejherowskiej nr 25-29 i ulicy Białowieskiej nr 2-4 we Wrocławiu objętych księgą wieczystą o nr WR1K/00094629/0 za  cenę 29,3 mln zł netto powiększoną o podatek VAT.

Strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do 31 maja 2018r.

2017-12-19

Raport bieżący nr 19/2017

Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu nieruchomości przez spółkę Winhall Investments sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent"), nawiązując do raportów bieżących nr 36/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., 15/2017 z dnia 31 października 2017 r., oraz 17/2017 z dnia 16 grudnia 2017 r. (skorygowanego następnie raportem nr 18/2017), informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a spółką Winhall Investments sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka"), w której Emitent posiada 45% udziałów zawarta została umowa przyrzeczona zakupu przez Spółkę udziału wynoszącego 65/100 części w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/4, 5/6 i 5/5, położonej przy ulicy Wejherowskiej nr 25-29 i ulicy Białowieskiej nr 2-4 we Wrocławiu objętych księgą wieczystą o nr WR1K/00094629/0 za łączną cenę 25.000.000,00 PLN netto, powiększoną o podatek VAT.

2017-12-16

Raport bieżący nr 18/2017

Korekta raportu bieżącego nr 17/2017 w sprawie zawarcie umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej – sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że nastąpiła oczywista pomyłka pisarska w raporcie bieżącym nr 17/2017 zamiast "1) Dokonał w dniu 15 grudnia 2018r…" winno być "1) Dokonał w dniu 15 grudnia 2017r…".

Poprawny punkt otrzymuje brzmienie: "1) Dokonał w dniu 15 grudnia 2017r przeniesienia na spółkę, która będzie dysponować gruntami ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej zakupu gruntów, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2016 w dniu 20 grudnia 2016r i raporcie bieżącym nr 15/2017 w dniu 31 października 2017r za cenę 29,3 mln zł netto w zamian za objęcie udziałów".

2017-12-16

Raport bieżący nr 17/2017

Zawarcie umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 roku Emitent zawarł ze spółką Vantage Development S.A, umowę inwestycyjną ("Umowa"), dotyczącą określenia zasad i etapów prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na realizacji inwestycji w postaci kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo – usługową oraz biurową ("Inwestycja") na terenie nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego, położonych we Wrocławiu przy ulicach Wejherowskiej i Białowieskiej o łącznej powierzchni 14 ha ("Nieruchomość"). Strony potwierdziły, że łączna wartość prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wynosi 159,6 mln złotych.
Strony zakładają realizację inwestycji w dwóch częściach, które zostaną dodatkowo podzielone na etapy inwestycyjne. Poszczególne etapy Inwestycji mają być realizowane przez powoływane do tego spółki celowe. W każdej ze spółek celowych Emitent będzie docelowo obejmował 45% udziałów, natomiast Vantage Development S.A będzie obejmował 55% udziałów, albo w przypadku spółek osobowych, ich udział w zysku w tych spółkach będzie miał analogiczny udział procentowy. Docelowo w ramach realizacji całej inwestycji i jej rozliczenia, Emitent uzyska zwrot stanowiący ustaloną wartość prawa użytkowania wieczystego  w wysokości 159,6 mln zł.
Jednocześnie Strony Umowy zakładają koncentracje gruntów przeznaczonych do realizacji Inwestycji, w jednej spółce, a następnie lokowanie tych gruntów w poszczególnych  spółkach celowych przeznaczonych do realizacji określonego etapu Inwestycji. Struktura udziałowa tej spółki docelowo ma być analogiczna jak spółek celowych. Opisywana spółka będzie, zgodnie z określonym przez Strony harmonogramem dokapitalizowywana.  W terminie do końca maja 2020 roku Vantage Development S.A zobowiązał się przekazać do tej spółki środki w łącznej wysokości 88 mln złotych.  W związku z tym, na realizację I części inwestycji Emitent :
1) Dokonał w dniu 15 grudnia 2018r przeniesienia na spółkę, która będzie dysponować gruntami ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej zakupu gruntów, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2016 w dniu 20 grudnia 2016r i raporcie bieżącym nr 15/2017 w dniu 31 października 2017r za cenę 29,3 mln zł netto w zamian za objęcie udziałów,
2) w terminie do 31 maja 2018r dokona sprzedaży części prawa użytkowania wieczystego gruntu do spółki dysponującej gruntami za cenę 29,3 mln zł netto z, a 18 mln zł będzie przeznaczone na spłatę zobowiązania wobec BOŚ S.A. z tytułu umowy kredytu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2016 w dniu 09 czerwca 2016r.
Pierwsza część Inwestycji obejmuje realizację  około 1 100 mieszkań i lokali usługowych oraz około 14,5 tys. m2 powierzchni biurowej. Druga część inwestycji obejmować będzie około 1 300 mieszkań i lokali usługowych. Realizacja drugiej części inwestycji uwarunkowana jest złożeniem przez Vantage Development S.A. oświadczenia o woli realizacji inwestycji na części nieruchomości oraz złożeniem do depozytu notarialnego kwoty 17 mln złotych, do dnia 31 maja 2018 roku.
Realizacja Inwestycji na podstawie Umowy zawiera warunek wyrażenia zgody przez Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji przez Emitenta i spółkę Vantage Development S.A.

2017-12-04

Raport bieżący nr 16/2017

Zawarcie porozumienia w sprawie inwestycji deweloperskiej we Wrocławiu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 roku zawarł ze spółką Vantage Development S.A. porozumienie dotyczące utworzenia spółki w formule joint – venture ("Porozumienie"), w celu realizacji inwestycji deweloperskiej we Wrocławiu na nieruchomościach położonych przy ulicach Wejherowskiej i Białowieskiej o łącznej powierzchni 14 ha ("Nieruchomość").

Porozumienie przyznaje Vantage Development S.A. wyłączność na prowadzenie negocjacji, zmierzających do zawarcia umowy końcowej regulującej zasady współpracy stron w ramach realizacji inwestycji ("Umowa") w terminie nie późniejszym, niż 15 grudnia 2017 roku.

Porozumienie wygasa w przypadku gdy Umowa nie zostanie zawarta w ww. terminie.

W przypadku wejścia w życie Umowy, w celu zapewnienia SPV środków niezbędnych do nabycia Nieruchomości, Vantage Development S.A.  przekaże na rzecz SPV środki w wysokości 88 mln zł w terminach określonych w Porozumieniu, jednak nie później niż do końca maja 2020 roku.

Strony Porozumienia uzgodniły, że wartość prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości została wyceniona na poziomie 159,6 mln złotych.

2017-10-31

Raport bieżący nr 15/2017

Zmiana umowy przedwstępnej zakupu gruntu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31.10.2017 r. spółka zależna Progress VII Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneks do umowy przedwstępnej zakupu gruntów, o której Emitent informował w raporcie nr 36/2016 w dniu 20.12.2016 r. Zgodnie z podpisanym aneksem, strony umowy zobowiązały się przedłużyć termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej do dnia 20.12.2017 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 26.10.2017 r. nabył 50% udziałów w spółce Progress VII Sp. z o.o. (Spółka) i tym samym został jedynym udziałowcem Spółki. W związku z tym Emitent informuje, iż uruchomienie przez Spółkę Progress VII Sp. z o.o. projektu deweloperskiego związanego z zabudową mieszkaniową, biurowo-hotelową i usługową pod nazwą "Marina Park" nie nastąpi we współpracy ze Spółką "Central Fund of Immovables" sp. z o.o., o której to współpracy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2016  z dnia 20 grudnia 2016 r.

2017-10-19

Raport bieżący nr 14/2017

Zmiany w składzie Komitetu Audytu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 19 października 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 01/10/2017 w sprawie zmiany składu Komitetu Audytu Spółki. Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, dalej: "Ustawa") Rada Nadzorcza Emitenta dokonała zmian w składzie Komitetu Audytu Spółki utworzonego na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. nr 01/08/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., powołując w jego skład następujących członków Rady Nadzorczej i powierzając im pełnienie następujących funkcji:
1. Radosław Mrowiński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Marcin Gutowski – Członek Komitetu Audytu,
3. Magdalena Dyś – Członek Komitetu Audytu.
Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w Ustawie.

Pan Radosław Mrowiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie na Wydziale Ekonomii w specjalności Finanse i Rachunkowość. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Aktualnie jest w trakcie studiów "Executive Master of Business Administration" prowadzonych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Od 2017 r. związany z Atrem S.A. jako Członek Rady Nadzorczej. Od 2016 r. związany z PlayWay S.A. jako Członek Rady Nadzorczej, a od 2017 r. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. W latach 2010-2017 związany z Berling S.A. jako Dyrektor Finansowy oraz Vice Prezes Zarządu. W latach 2007-2009 r. pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w Nordic Development S.A. Wcześniej związany z Mostostal Puławy S.A. jako Dyrektor Finansowy (2006 r.), z Madaus Sp. z o. o. jako Dyrektor Finansowy (2005 r.). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Radosław Mrowiński:
- spełnia kryterium niezależności,
- nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Radosław Mrowiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Gutowski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych i zarządzania w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. W 2008 r ukończył CFA (Chartered Financial Analyst) Course - Level I. W latach 2005-2010 pracował jako doradca w zespole cen transferowych firmy KPMG Tax M. Michna sp. k. Od stycznia 2010 do marca 2011 roku był odpowiedzialny w Axon Tax Sp. z o.o. za doradztwo w zakresie pozyskiwania dla klientów biura funduszy unijnych, a w szczególności za sporządzanie wniosków aplikacyjnych w tym biznes planów. Od kwietnia 2011 do lutego 2013 roku pracował w zespole zarządzania efektywnością firmy KPMG Advisory Sp. z o.o. jako starszy konsultant odpowiedzialny m. in. za przeprowadzanie audytów operacyjnych i bezpieczeństwa oraz doradztwo dotyczące projektów reorganizacyjnych. Od lutego 2013 r do 5 lipca 2013 r. pracował w Rank Progress S.A. na stanowisku kontrolera finansowego i doradcy Zarządu. Od lipca 2013 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Rank Progress S.A.
Pan Marcin Gutowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Marcin Gutowski nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pani Magdalena Dyś jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu od 2007 r. Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, była stypendystką Uniwersytetu Paris - Lodron w Salzburgu, odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim w 2004 r.
W latach 2007-2012 pracowała w międzynarodowej kancelarii prawnej w dziale postępowań sądowych oraz prawa umów. Obecnie prowadzi własną kancelarię świadcząc usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów prawa publicznego oraz podmiotów prywatnych, w tym spółek publicznych. Jej specjalizacja zawodowa obejmuje zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Jest autorką licznych publikacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, które ukazały się w "Dzienniku Gazeta Prawna" oraz "Rzeczypospolitej".
Pani Magdalena Dyś spełnia kryteria niezależności, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.)

2017-10-04

Raport bieżący nr 13/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA dnia 04 października 2017r

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04 października 2017r
1. Clarriford Limited – 16.116.632 głosów (8.746.103 akcje), co stanowiło 55,57% głosów na NWZA i 32,28% ogólnej liczby głosów,
2. Silver Coast Investment Sp. z o.o. SKA - 8.651.834 głosy (4.325.917 akcje), co stanowiło 29,83% głosów na NWZA i 17,33% ogólnej liczby głosów,
3. Colin Holdings Limited – 2.124.426 głosów (2.124.426 akcje), co stanowiło 7,33% głosów na NWZA i 4,25% ogólnej liczby głosów,
4. Mroczka Jan – 2.109.028 głosów (1.054.514 akcje), co stanowiło 7,27% głosów na NWZA i 4,22% ogólnej liczby głosów.

2017-10-04

Raport bieżący nr 12/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na posiedzeniu w dniu 04 października 2017 r., odwołało uchwałą nr 6/10/2017 Pana Andrzeja Jana Chełchowskiego  z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie w dniu 04 października 2017 r., na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  uchwałą nr 7/10/2017 dokonało wyboru Pana Radosława Mrowińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Radosław Mrowiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie na Wydziale Ekonomii w specjalności Finanse i Rachunkowość. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Aktualnie jest w trakcie studiów "Executive Master of Business Administration" prowadzonych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Od 2017 r. związany z Atrem S.A. jako Członek Rady Nadzorczej
Od 2016 r. związany z PlayWay S.A. jako Członek Rady Nadzorczej, a od 2017 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.
W latach 2010-2017 związany z Berling S.A. jako Dyrektor Finansowy oraz Vice Prezes Zarządu.
W latach 2007-2009 r. pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w  Nordic Development S.A.
Wcześniej związany z Mostostal Puławy S.A. jako Dyrektor Finansowy (2006 r.), z Madaus Sp. z o. o. jako Dyrektor Finansowy (2005 r.).
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Radosław Mrowiński:
- spełnia kryterium niezależności,  
- nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pani Radosław Mrowiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2017-10-04

Raport bieżący nr 11/2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 04 października 2017r.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał , które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 04 października 2017 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 04 października 2017 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

1. TREŚĆ UCHWAŁ

2017-09-07

Raport bieżący nr 10/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Rank Progress S.A. w dniu 04 października 2017r.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63 ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 '1 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 04 października 2017 r. na godzinę 13:00.

W związku z tym Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości :

• informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 04 października 2017 r., na godz. 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica,
• projekty uchwał na Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. na dzień 04 października 2017 r.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA

2. PROJEKTY UCHWAŁ NZWA

2017-06-14

Raport bieżący nr 09/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 14 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 r.

1. Clarriford Limited - 14.741.058 głosów (7.370.529 akcji), co stanowiło 51,38 %  głosów na ZWZA i 29,52 % ogólnej liczby głosów,

2. Silver Coast Investment Sp. z o.o. SKA - 8.651.834 głosy (4.325.917 akcji), co stanowiło 30,16 % głosów na ZWZA i 17,33 % ogólnej liczby głosów,

3. Colin Holdings Limited – 2.124.426 głosów (2.124.426 akcji), co stanowiło 7,41 % głosów na ZWZA i 4,25 % ogólnej liczby głosów,

4. Mroczka Jan – 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 7,35 % głosów na ZWZA i 4,22 % ogólnej liczby głosów,

2017-06-14

Raport bieżący nr 08/2017

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna     Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 r., odwołało uchwałą nr 20/06/2017 Pana Piotra Emiliana Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie w dniu 14 czerwca 2017 r., na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  uchwałą nr 21/06/2017 dokonało wyboru Pani Magdaleny Dyś-Sokołowskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Magdalena Dyś-Sokołowska jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu od 2007 r. Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, była stypendystką Uniwersytetu Paris - Lodron w Salzburgu, odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim w 2004 r.

W latach 2007-2012 pracowała w międzynarodowej kancelarii prawnej w dziale postępowań sądowych oraz prawa umów. Obecnie prowadzi własną kancelarię świadcząc usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów prawa publicznego oraz podmiotów prywatnych, w tym spółek publicznych. Jej specjalizacja zawodowa obejmuje zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i handlowego.  Jest autorką licznych publikacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, które ukazały się w "Dzienniku Gazeta Prawna" oraz "Rzeczypospolitej".

Pani Magdalena Dyś-Sokołowska nie jest wpisana do Rejestru Dłuznikow Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2017-06-14

Raport bieżący nr 07/2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 14 czerwca 2017r.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał , które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 14 czerwca 2017 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. PROTOKÓŁ ZWZA RANK PROGRESS SA 14 06 2017

2017-06-09

Raport bieżący nr 06/2017

Wybór biegłego rewidenta do badania oraz przeglądania sprawozdań finansowych Emitenta za 2017 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały nr 8/06/2017 i 9/06/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 6 miesięcy 2017 roku oraz zbadania jednostkowego sprawozdania finansowanego Spółki za 2017 rok, a także przeglądania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 6 miesięcy 2017 roku oraz zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowanego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok.

Zgodnie z treścią powyższych uchwał Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wybrać B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 do przeglądania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2017 roku, a także zbadania  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok.

B-think Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4063.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie § 6 ust. 6 pkt 10 statutu Spółki. Umowa zostanie zawarta na czas  niezbędny do dokonania przedmiotowego badania.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.)

2017-05-25

Raport bieżący nr 05/2017

Umowa sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 25 maja 2017 r. spółka zależna od emitenta - Progress XI Sp. z o.o. podpisała z Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej “Kupujący") umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przesiębiorstwa w skład którego wchodzi m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntów (KW nr SW1S/00041344/8 ) o łącznym obszarze 3,2234 ha oraz własności budynków pod nazwą "Galeria Świdnicka" o powierzchni zabudowy 19.777 m2, powierzchni użytkowej 22.939,37 m2 i kubaturze 140.359 m3 oraz powierzchni najmu netto wynoszącej 15.530,17 m2 i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności za cenę 11.501.827 EUR (dalej “cena sprzedaży"), o której Spółka informowała w raporcie nr 38/2016 w dniu 23.12.2016r.
W związku ze spełnieniem warunków umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, Kupujący wszedł w prawa i obowiązki umowy kredytu, o której Spółka informowała w raporcie 2/2017 w dniu 28.04.2017r. i tym samym cena sprzedaży została obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 26.700.000 EUR, a całkowitą kwotą zadłużenia Progress XI Sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu.

2017-05-18

Raport bieżący nr 04/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Rank Progress S.A. w dniu 14 czerwca 2017r.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2017 r. roku na godzinę 11:00.

W związku z tym Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości :

  • informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 14 czerwca 2017 r., na godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie, ul. B.Prusa 2, Hotel Sheraton Warszawa, Sala Paryż,
  • projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. na dzień 14 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWZA
2. PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA

2017-05-16

Raport bieżący nr 03/2017

Wyznaczenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 15 maja 2017 r. spółka zależna od emitenta - Progress XI Sp. z o.o. otrzymała od Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej “Kupujący") zawiadomienie w związku z dokonaniem wpłaty przez Kupującego i uznaniem na rachunku powierniczego kwoty zaliczki oraz kwoty stanowiącej wkład własny Kupującego niezbędnej do uruchomienia i przejęcia kredytu (o którym Spółka informowała w raporcie nr 2/2017 z dnia 28.04.2017r.), w którym korzystając z uprawnienia wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganozowanej Części Przedsiębiorstwa, (o której Spółka informowała w raporcie nr 38/2016 z dnia 23.12.2016r), Kupujący wyznaczył termin do zawarcia Umowy Przyrzeczonej na dzień 30 maja 2017r.

2017-04-28

Raport bieżący nr 02/2017

Aneks do umowy kredytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. spółka zależna od emitenta - Progress XI Sp. z o.o. podpisała z bankiem mBank S.A. oraz Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aneks do umowy kredytu, o zawarciu której  Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2011 z dnia 29.06.2011 r

Na mocy ww. aneksu, Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wejdzie w prawa i obowiązki kredytobiorcy - Progress XI Sp. z o.o. z umowy kredytu po spełnieniu się m.in.  warunków sprzedaży przez Progress XI Sp. z o.o.  na rzecz   Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2016 z dnia 23.12.2016 r. Zgodnie z aneksem do umowy kredytu zmiana kredytobiorcy nastąpi najpóźniej do dnia 30 maja 2017 r. po  zbyciu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka wskazuje jednocześnie, iż  Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wejdzie w prawa i obowiązki kredytobiorcy z umowy kredytu po spełnieniu się szeregu warunków, przy czym warunki te są warunkami rynkowymi.

2017-01-19

Raport bieżący nr 01/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 – w dniu 31 marca 2017 r.2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2017 r. - w dniu 25 maja 2017 r.
- raport za III kwartał 2017 r. - w dniu 24 listopada 2017 r.3. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 27 września 2017 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Podstawa prawna

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.