RAPORTY BIEŻĄCE

2018-12-24

Raport bieżący nr 22/2018

Podpisanie porozumienia w sprawie nabycia udziałów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 24.12.2018r. Emitent zawarł ze Spółką Remil Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku Porozumienie do przedwstępnej umowy zakupu udziałów w Spółce Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku _dalej: "Porozumienie"_, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 w dniu 28.03.2018r.

Zgodnie z Porozumieniem nabycie 50% udziałów w Spółce Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku za kwotę 20 mln zł nastąpi po ziszczeniu się, albo zrzeczeniu się Warunków Zawieszających, nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.

2018-11-13

Raport bieżący nr 21/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA dnia 13 listopada 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 listopada 2018 r.

1. Clarriford Limited – 16.116.632 głosów _8.746.103 akcji_, co stanowiło 55,57 % głosów na NWZA i 32,28 % ogólnej liczby głosów,

2. Silver Coast Investment Sp. z o.o. SKA - 8.651.834 głosy _4.325.917 akcji_, co stanowiło 29,83 % głosów na NWZA i 17,33 % ogólnej liczby głosów,

3. Colin Holdings Limited – 2.124.426 głosów _2.124.426 akcji_, co stanowiło 7,33 % głosów na NWZA i 4,25 % ogólnej liczby głosów,

4. Mroczka Jan – 2.109.028 głosów _1.054.514 akcji_, co stanowiło 7,27 % głosów na NWZA i 4,22 % ogólnej liczby głosów.

2018-11-13

Raport bieżący nr 20/2018

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej: Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu 13 listopada 2018r. na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 5 dokonało wyboru Pana Tomasza Jerzego Janickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Tomasz Janicki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskał tytuł magistra prawa oraz kierunku finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej, również zakończonego uzyskaniem tytułu magistra.
Pan Tomasz Janicki w latach 2004-2009 był zatrudniony w firmie doradztwa podatkowego z tzw. wielkiej czwórki, w której pełnił funkcję menedżera w grupie Bankowo-Finansowej. W 2006 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego. Obecnie świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest również wspólnikiem i prezesem zarządu spółki doradztwa podatkowego: JS Doradcy sp. z o.o. Cała kariera zawodowa Pana Tomasza Janickiego związana jest ze świadczeniem kompleksowych usług wsparcia na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym doradztwa podatkowego, prawnego i gospodarczego.
Pan Tomasz Janicki był już uprzednio członkiem Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A. w latach 2013 -2015.

Pan Tomasz Janicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Tomasz Janicki nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Rank Progress S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Podstawa prawna

§ 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2018-11-13

Raport bieżący nr 19/2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 13 listopada 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej: "Emitent"_ przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 listopada 2018 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 13 listopada 2018 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

1. 018-11-13_uchwaly_NWZA_Rank_Progress_Spólka_Akcyjna

2018-10-26

Raport bieżący nr 18/2018

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. _zwanym dalej: "Emitentem"_ z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 26 października 2018r. spółka zależna Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz SKA z siedzibą w Warszawie _dalej: "Kredytobiorca"_, zawarła z mBankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Kredytodawca"_ umowę o kredyt o charakterze inwestycyjnym na kwotę w maksymalnej wysokości 3.100.000 EUR _dalej: "Umowa"_. Zgodnie z Umową, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy Kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania wynikającego m.in. z kredytu zaciągniętego w Pekao Bank Hipoteczny S.A. na budowę parku handlowego pn. Pasaż Wiślany w Grudziądzu, oraz z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek podmiotom z Grupy Kapitałowej Rank Progress. Termin spłaty Kredytu upływa z dniem 28 października 2025 r.

Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M powiększoną o marżę banku.
Kredyt zostanie udzielony po spełnieniu szeregu warunków określonych w umowie kredytowej, które są standardowe dla tego typu umów. Zabezpieczeniem Kredytu są przede wszystkim: hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, zastaw na udziałach Kredytobiorcy, cesja z polis ubezpieczeniowych, a także cesja wierzytelności z umów najmu dot. finansowanej nieruchomości.

2018-10-24

Raport bieżący nr 17/2018

Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu i Zawiadomienie o zajęciu zabezpieczającym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Rank Progress S.A. _dalej zwanej "Emitentem"_ z siedzibą w Legnicy, w nawiązaniu do informacji przekazywanej w raportach okresowych odnośnie spraw sądowych toczonych przed organami administracji publicznej w temacie "Rank Progress S.A. – "przewalutowanie"", zawiadamia, że powziął informację w dniu 23 października 2018r. o wpłynięciu do kancelarii podatkowej reprezentującej Emitenta w przedmiotowej sprawie, decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z dnia 02 października 2018r., w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu określającej Emitentowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2009 w wysokości 5.021 tys zł, wraz z ewentualnymi odsetkami wynoszącymi obecnie ok 3.628 tys zł. Dodatkowo, w dniu 24 października 2018r Emitent otrzymał od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu Zawiadomienie o zajęciu zabezpieczającym przedmiotowej decyzji w kwocie 8.650 tys zł.

Przedmiotowa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Na decyzję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi _t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm._, Rank Progress S.A. przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie _WSA_. Jednocześnie Emitent informuje, że skarga zostanie wniesiona w ustawowym 30 dniowym terminie.

Wg oceny Emitenta szanse na ponowne uchylenie wydanej decyzji przez WSA są bardzo wysokie z uwagi na brak zastosowania się przez organ podatkowy do wytycznych sądów, które na poprzednim etapie postępowania uchyliły poprzednio wydaną decyzję – w szczególności organ podatkowy nie ustalił w sposób niebudzący wątpliwości stanu faktycznego sprawy _odmawiając przesłuchania wnioskowanych przez Emitenta świadków i przeprowadzenia innych dowodów, opierając się w głównej mierze na dokumentach zgromadzonych w poprzednim postępowaniu i pisemnych wyjaśnieniach drugiej strony transakcji_, co stoi w jawnej sprzeczności z wytycznymi sądów administracyjnych, które uprzednio wydały wyroki w tej sprawie, nakazujących przesłuchanie świadków i wskazujących na niemożność powoływania się na dowody z pisemnych wyjaśnień.

W ocenie Emitenta wydana decyzja nie ma wpływu na księgi finansowe Rank Progress S.A..  

2018-10-17

Raport bieżący nr 16/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 listopada 2018r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 listopada 2018r.

W związku z tym Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości:

• informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 listopada 2018r. na godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63,

• projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. na dzień 13 listopada 2018r.

Podstawa prawna

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

 

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NZWA

2. PROJEKT UCHWAŁY NWZA

2018-10-05

Raport bieżący nr 15/2018

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2018 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _"Emitent"_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I półrocze 2018 roku, przekazanego przez Emitenta w raporcie okresowym w dniu 28 września 2018 r. Korektą objęte są dane znajdujące się w sprawozdaniu finansowym na stronie 27 w nocie 7.28., gdzie w zestawieniu transakcji ze stronami powiązanymi za okres 6 miesięcy zakończonymi 30 czerwca 2018 roku, zobowiązania wobec Clarriford Limited z tytułu wykupu obligacji winny być w wysokości 7.178 tys. zł, zamiast - jak wskazano w sprawozdaniu finansowym - w wysokości 1.178 tys. zł. Nieprawidłowość danych wynika z oczywistej omyłki pisarskiej i nie wpływa na inne dane ujawnione w raporcie okresowym za I półrocze 2018r.

Podstawa prawna

§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_

2018-09-25

Raport bieżący nr 14/2018

Informacja o szacunkowych wybranych danych finansowych za I półrocze 2018r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Rank Progress S.A. "Emitent" w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania raportu półrocznego Rank Progress S.A. i skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Rank Progress S.A. za I półrocze 2018r, przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe za ten okres:

a_ Grupy Kapitałowej :

1. przychody ze sprzedaży: 50.102 tys. złotych,
2. zysk / strata na sprzedaży: 10.037 tys. złotych,
3. wynik netto: 24.021 tys. złotych.

b_ Rank Progress S.A.:

1.przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów: 32.842 tys. złotych,
2. zysk / strata na sprzedaży: 2.752 tys. złotych,
3. wynik netto: 4.139 tys. złotych.

Zarząd Emitenta zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych wyników finansowych, których publikacja w ramach raportu półrocznego Rank Progress S.A i skonsolidowanego raportu Grupy Rank Progress S.A. za okres I półrocza 2018 roku planowana jest na dzień 28 września 2018r.

2018-09-13

Raport bieżący nr 13/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. _dalej jako: "Spółka"_ informuje, że w dniu 13 września 2018 r. Pan Paweł Puterko, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, złożył Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie o swojej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 30 września 2018 roku, z powodu innych planów zawodowych.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2018 poz. 757_, oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2018-06-29

Raport bieżący nr 12/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 29 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 r.
1. Clarriford Limited – 16.116.632 głosów _8.746.103 akcji_, co stanowiło 55,56 % głosów na ZWZA i 32,28 % ogólnej liczby głosów,
2. Silver Coast Investment Sp. z o.o. SKA - 8.651.834 głosy _4.325.917 akcji_, co stanowiło 29,83 % głosów na ZWZA i 17,33 % ogólnej liczby głosów,
3. Colin Holdings Limited – 2.124.426 głosów _2.124.426 akcji_, co stanowiło 7,32 % głosów na ZWZA i 4,25 % ogólnej liczby głosów,
4. Mroczka Jan – 2.109.028 głosów _1.054.514 akcji_, co stanowiło 7,27 % głosów na ZWZA i 4,22 % ogólnej liczby głosów.

2018-06-29

Raport bieżący nr 11/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 29 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał , które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2018 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

1. 2018-06-29_uchwaly_ZWZ_Rank_Progress_Spólka_Akcyjna

2018-06-07

Raport bieżący nr 10/2018

Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta umowy na realizację I etapu inwestycji mieszkaniowej Port Popowice

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 roku jednostka stowarzyszona Emitenta – Winhall Investments sp. z o. o. _"Zamawiający"_, realizująca inwestycję deweloperską mieszkaniową Port Popowice przy ulicy Popowickiej i Białowieskiej we Wrocławiu _"Inwestycja"_, zawarła z firmą ERBUD S.A. _"Wykonawca"_, umowę o roboty budowlane i generalne wykonawstwo w formule "Zaprojektuj i wybuduj" o wartości 114,5 mln złotych netto _"Umowa"_.

Na podstawie Umowy Wykonawca został zobowiązany do zaprojektowania, budowy i oddania do użytkowania zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w inwestycji Port Popowice etap I, wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także infrastrukturą techniczną i przyłączami. Etap I Inwestycji obejmować będzie co najmniej 415 mieszkań i 5 lokali usługowych i zostanie podzielony na dwie fazy: Faza I obejmować będzie zaprojektowanie całości etapu I oraz realizację budynku A, a Faza II realizację budynków B i C. Zakończenie całości robót Fazy I zostało przewidziane w terminie do dnia 15 października 2019 roku, natomiast zakończenie całości robót Fazy II w terminie 75 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 roku został wydany nakaz rozpoczęcia robót obejmujący zaprojektowanie całości etapu I oraz realizację Fazy I. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację ww. prac wynosi 43,6 mln złotych netto. Nakaz rozpoczęcia robót dla Fazy II może być wydany najpóźniej do dnia 31 marca 2019. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyda nakazu rozpoczęcia robót dla Fazy II w powyższym terminie, Umowa wygasa w części dotyczącej budowy Fazy II, chyba że przyczyną niewydania nakazu rozpoczęcia robót dla Fazy II jest opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę Fazy II, a Wykonawcy nie przysługują: prawo do odstąpienia od Umowy, naliczenia kar umownych ani żadne inne roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający uprawniony jest do czasu wydania nakazu rozpoczęcia robót dla Fazy II do odstąpienia od Umowy w terminie do 31 marca 2019 roku w części dotyczącej Fazy II bez podania przyczyny i bez prawa do naliczenia kary umownej za odstąpienie, a Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze. W przypadku wygaśnięcia Umowy z powodu niewydania przez Zamawiającego nakazu rozpoczęcia robót dla Fazy II lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części dotyczącej Fazy II, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej przez Wykonawcę z pracownią projektową, odpowiedzialną za projektowanie inwestycji. Ponadto, Zamawiający może w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku odstąpić od Umowy w przypadku m.in. opóźnień w realizacji poszczególnych etapów prac lub wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przesunięcie terminów dat kluczowych.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia. Łączna wysokość wszystkich naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia. Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

2018-05-30

Raport bieżący nr 9/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. _dalej: Emitent, Spółka_ z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 _1_ i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2018r.

W związku z tym Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości :

• informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63,
• projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1_ i 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r., poz. 757_.

 

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

2. PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ

2018-05-15

Raport bieżący nr 8/2018

Umowa sprzedaży udziałów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 11 maja 2018 r. Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku podpisał umowę sprzedaży udziałów Spółki Winhall Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ na rzecz spółki Vantage Development S.A. za cenę ok. 6 mln zł.

Po sprzedaży ww. udziałów Vantage Development S.A. posiada 65% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a Emitent posiada 35% udziału w tym kapitale zakładowym. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 6/2018, docelowa struktura własnościowa Spółki, tj. po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy będzie przedstawiała się w sposób następujący: Vantage Development S.A. - 77,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki, Emitent - 22,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Otrzymane przez Emitenta środki w wysokości 6 mln zł zostały przeznaczone na spłatę do BOŚ S.A. raty kredytu przypadającej pierwotnie w terminie 10 czerwca 2018r.

2018-05-15

Raport bieżący nr 7/2018

Umowa sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 19 grudnia 2017r Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku podpisał z Winhall Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, umowę sprzedaży udziału wynoszącego 35/100 części w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5/4, 5/6 i 5/5, położonej przy ulicy Wejherowskiej nr 25-29 i ulicy Białowieskiej nr 2-4 we Wrocławiu objętych księgą wieczystą o nr WR1K/00094629/0 za cenę 29,3 mln zł netto powiększoną o podatek VAT.

Otrzymane przez Emitenta środki w wysokości 29,3 mln zł zostały przeznaczone na spłatę do BOŚ S.A. raty kredytu przypadającej pierwotnie w terminie 10 czerwca 2018r.

2018-05-11

Raport bieżący nr 6/2018

Zawarcie aneksu do umowy współpracy w celu realizacji inwestycji deweloperskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku podpisał Aneks do umowy inwestycyjnej _"Umowa"_ zawartej z Vantage Developmnet S.A., dotyczącej określenia zasad i etapów prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na realizacji inwestycji w postaci kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo – usługową oraz biurową pod nazwą PORT POPOWICE we Wrocławiu _"Inwestycja"_, o której to umowie Emitent informował w raportach bieżących nr 17/2017 i nr 18/2017 z dnia 16 grudnia 2017 roku.

Aneks wprowadza zmianę, na mocy której nastąpiło przesunięcie terminu złożenia przez Vantage Development S.A. oświadczenia woli o realizacji drugiej części inwestycji z dnia 31 maja 2018 roku na dzień 31 maja 2019 roku. Dodatkowo, w zależności od wykonania poszczególnych postanowień Aneksu – przejściowo albo ostatecznie ulegnie zmianie struktura _proporcje_ udziałów w kapitale zakładowym spółek, w szczególności spółki koncentrującej grunty przeznaczone do realizacji Inwestycji – Spółka Gruntowa. Zmiana struktury udziałów nastąpi, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Gruntowej oraz dodatkowo nabyciem udziałów w Spółce Gruntowej przez Vantage Development S.A. za łączną kwotę 35,3 mln zł _z czego 29,3 mln zł zostanie wpłacone przez Vantage Development S.A. do Spółki Gruntowej na podniesienie kapitału z docelowym przeznaczeniem na nabycie od Emitenta udziału wynoszącego 35/100 w nieruchomości pierwszego obszaru Inwestycji, a kwota 6 mln zł na odkupienie części udziałów w Spółce Gruntowej od Rank Progress S.A._ , gdzie Vantage Development S.A. będzie posiadał 77,13% udziału w kapitale zakładowym spółki, a Rank Progres S.A. będzie posiadać 22,87% udziału w tym kapitale zakładowym.

Aneks przewiduje możliwość powrotu do pierwotnej struktury udziałów przewidzianej w Umowie _tj. 55% Vantage Development S.A, 45% Emitent_, który to powrót może nastąpić w okresie od dnia 31 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2020 roku pod warunkiem złożenia przez Vantage Development S.A. oświadczenia woli o realizacji drugiej części inwestycji do dnia 31 maja 2019r. Przywrócenie proporcji udziałów ma nastąpić w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Gruntowej. Jeżeli w opisywanym okresie zostaną powołane spółki celowe, każda z nich będzie posiadać struktury analogiczne do Spółki Gruntowej, a w przypadku spółek osobowych, ich udział w zysku w tych spółkach będzie miał analogiczny procentowy udział.

Otrzymane przez Emitenta środki w łącznej wysokości 35,3 mln zł wynikające z realizacji podpisanego Aneksu zostaną przeznaczone na spłatę do BOŚ S.A. raty kredytu przypadającej pierwotnie w terminie 10 czerwca 2018r.

2018-03-28

Raport bieżący nr 5/2018

Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu udziałów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 28 marca 2018r. Emitent zawarł ze Spółką Remil Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przedwstępną umowę zakupu udziałów w Spółce Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku _dalej: "Umowa Przedwstępna"_. Zgodnie z Umową Przedwstępną, Emitent zamierza nabyć 50% udziałów w Spółce Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku za kwotę 20 mln zł. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w dniu przypadającym nie później, niż w terminie 7 _siedmiu_ dni od dnia ziszczenia się albo zrzeczenia się, Warunków Zawieszających, przy czym w żadnym wypadku nie później, niż w dniu 31 grudnia 2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że Spółka Omega Investments Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku _"Spółka"_ jest jedynym właścicielem nieruchomości stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 13/6, 14/2, 15/2, 16/2, 13/13, 13/15, 13/17 oraz 13/19 mieszczących się we Włocławku przy ulicy Kapitulna i Długa, o łącznej powierzchni 8,9490 ha _"Nieruchomość"_, dla której to Nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/00000774/1. Spółka realizuje na Nieruchomości inwestycję polegającą na budowie zespołu obiektów handlowo-usługowych, obejmującym odrębne części handlowo-usługowe z przeznaczeniem na sklepy i punkty świadczenia usług _w tym market budowlany przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej w branży "Dom, Wnętrze, Ogród"_.

Z tytułu nie wywiązania się z Umowy Przedwstępnej Strony nie przewidziały naliczenia kar.

2018-03-16

Raport bieżący nr 4/2018

Informacja o szacunkowych wybranych danych finansowych za 2017r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania raportu rocznego Rank Progress S.A. i skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Rank Progress S.A. za rok 2017, przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe za ten okres:

a_ Grupy Kapitałowej :
1. przychody ze sprzedaży: 84.808. tys. złotych,
2. zysk _strata_ na sprzedaży: 32.182 tys. złotych,
3. wynik netto: 1.511 tys. złotych.

b_ Rank Progress S.A.:
1. przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów: 39.780 tys. złotych,
2. zysk _strata_ na sprzedaży: 24.286 tys. złotych,
3. wynik netto: minus 6.514 tys. złotych.

Zarząd Emitenta zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych wyników finansowych, których publikacja w ramach raportu rocznego Rank Progress S.A i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok planowana jest na dzień 29 marca 2018r.

2018-03-13

Raport bieżący nr 3/2018

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu 13 marca 2018r. spółka E.F. Progress XI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Kredytobiorca"_, będąca spółką w 100% zależną od Emitenta, zawarła z mBankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Kredytodawca"_ umowę o kredyt o charakterze inwestycyjnym na kwotę w maksymalnej wysokości 6.000.000 EUR _dalej: "Umowa"_. Zgodnie z Umową, Kredytodawca udzielił Kredytobiorcy Kredytu z przeznaczeniem przede wszystkim na spłatę wcześniejszego zobowiązania, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., tj. m.in. refinansowanie kredytu zaciągniętego na budowę Galerii Pogodne Centrum w Oleśnicy oraz spłatę przez Kredytobiorcę części kwot pożyczek zaciągniętych od podmiotów z Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. Termin spłaty Kredytu upływa z dniem 28 marca 2025 r.

Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M powiększoną o marżę banku.

Kredyt zostanie udzielony po spełnieniu szeregu warunków określonych w umowie kredytowej, które są standardowe dla tego typu umów. Zabezpieczeniem Kredytu są przede wszystkim: hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, zastaw na udziałach Kredytobiorcy, cesja z polis ubezpieczeniowych, a także cesja wierzytelności z umów najmu dot. finansowanej nieruchomości.

2018-01-18

Raport bieżący nr 2/2018

Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego dotyczącego umowy inwestycyjnej, zawartej ze spółką Vantage Development S.A.

Podstawa prawna
 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
 
Zarząd Rank Progress S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 roku otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Emitenta oraz spółkę Vantage Development S.A. wspólnych przedsiębiorców do realizacji wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego dotyczącego pierwszej części inwestycji, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2017 w dniu 16 grudnia 2017r. W związku z powyższym spełnił się warunek zawieszający przewidziany w umowie inwestycyjnej, o której mowa ww raporcie bieżącym.

2018-01-16

Raport bieżący nr 1/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. _dalej: "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 – w dniu 29 marca 2018r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2018 r. - w dniu 29 maja 2018r.
- raport za III kwartał 2018 r. - w dniu 28 listopada 2018r.

3. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 28 września 2018r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej: "Rozporządzenie"_, Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Spółka informuje również, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres IV kwartału 2017 r., oraz II kwartału 2018 r. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Podstawa prawna

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.