RAPORTY BIEŻĄCE

2020-12-23

Raport bieżący nr 27/2020

Podjęcie uchwały Wspólników Spółki stowarzyszonej w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. odebrał zawiadomienie przesłane drogą elektroniczną w dniu 22 grudnia 2020 roku informujące o podjęciu przez Wspólników Spółki stowarzyszonej Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. uchwały w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r, w taki sposób, że:

1) Jedynemu komplementariuszowi – spółce Popowice sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kwotę
w wysokości 6.000,00 zł
2) Komandytariuszowi – spółce Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy kwotę w wysokości 10.497.000,00 zł
3) Komandytariuszowi – spółce Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu kwotę w wysokości 19.497.000,00 zł.

Zaliczka zostanie wypłacona w terminie do dnia 30 grudnia 2020r.

2020-12-22

Raport bieżący nr 26/2020

Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 27.11.2020r., Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2020r. jednostka stowarzyszona Emitenta, Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Sprzedający) zawarła z Vantage Development S.A. (Kupujący) umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,6772 ha położonej we Wrocławiu, przy ulicy Popowickiej za cenę netto 35.787.400 zł powiększoną o kwotę podatku VAT.

Dodatkowo Strony oświadczyły, iż na mocy odrębnego porozumienia uzgodnią warunki odpłatnego (tj. za kwotę kosztów poniesionych przez Sprzedającego) przeniesienie na Kupującego wszelkich uprawnień i obowiązków wynikających z ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu wraz z elementami małej architektury i zielenią.

2020-12-21

Raport bieżący nr 25/2020

Złożenie przez Emitenta oferty na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Opolu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”, „Sprzedający”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 roku złożył spółce LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jankowicach ("Kupujący") w formie aktu notarialnego Ofertę zawarcia Umowy przedwstępnej na sprzedaży nieruchomości w Opolu obręb Gosławice o powierzchni 1,2 ha (Oferta) za cenę netto 7.550.000 zł powiększoną o kwotę podatku VAT. Przyjęcie Oferty przez Kupującego w terminie do 26 marca 2021 roku stanowić będzie jednocześnie wejście w życie Umowy Przedwstępnej nabycia nieruchomości (Umowa). Strony planują podpisanie Umowy przyrzeczonej w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku po ziszczeniu się wszystkich warunków opisanych w Ofercie, które są warunkami rynkowymi dla tego typu transakcji i które zastrzeżone są na rzecz Kupującego. W przypadku, gdy Emitent zawinionym działaniem lub zaniechaniem doprowadzi do rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub doprowadzi do niespełnienia którejkolwiek z przesłanek zawarcia Umowy, naliczone będą kary umowne w wysokości 2.000.000 zł.

2020-11-27

Raport bieżący nr 24/2020

Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 listopada 2020r. jednostka stowarzyszona Emitenta, Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Sprzedający) zawarła z Vantage Development S.A. (Kupujący) warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,6772 ha położonej we Wrocławiu, przy ulicy Popowickiej za cenę netto 35.787.400 zł powiększoną o kwotę podatku VAT.

Strony postanowiły, że umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem tej Umowy na Kupującego zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Prezydenta Wrocławia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie Wrocław prawa pierwokupu lub upływu terminu do złożenia przez Gminę Wrocław oświadczenia o skorzystaniu z przysługującego jej prawa pierwokupu.

Dodatkowo Strony oświadczyły, iż na mocy odrębnego porozumienia uzgodnią warunki odpłatnego (tj. za kwotę kosztów poniesionych przez Sprzedającego) przeniesienie na Kupującego wszelkich uprawnień i obowiązków wynikających z ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu wraz z elementami małej architektury i zielenią.

2020-11-19

Raport bieżący nr 23/2020

Zawarcie ostatecznych umów nabycia nieruchomości

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr  21/2019 z dnia 26.06.2019r Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020r. spółka zależna Rank Progress Spółka Akcyjna Otwock Spółka komandytowa (dawniej: Progress XVIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Legnicy) i Rank Progress S.A. (Kupujący), zawarły z osobami fizycznymi  (Sprzedający) dwie ostateczne umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni  6,83 ha w Otwocku.

W wyniku umowy kupna, Rank Progress Spółka Akcyjna Otwock Spółka komandytowa nabyła nieruchomość gruntową o powierzchni 3,7169 ha za cenę netto 13.040.770 zł powiększoną o kwotę podatku VAT, natomiast Emitent nabył nieruchomość gruntową o powierzchni 3,1144 ha za cenę netto 10.932.020 zł powiększoną o kwotę podatku VAT.

2020-10-06

Raport bieżący nr 22/2020

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Legnicy (kod pocztowy 59-220) przy ul. Złotoryjskiej 63.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Niniejsze Wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Podstawa prawna

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

2020-09-28

Raport bieżący nr 21/2020

Zmiana warunków umowy kredytowej w spółce zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 01 kwietnia 2020r. Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że w dniu 28 września 2020r. spółka zależna Rank Muller Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu o charakterze inwestycyjnym związanej z finansowaniem Pasażu Grodzkiego w Jeleniej Górze (dalej: "Aneks"). Zgodnie z Aneksem, raty kapitałowe od kredytu za miesiące od kwietnia 2020r do września 2020r zostaną uregulowane proporcjonalnie w okresach miesięcznych w terminie do dnia 01 lutego 2032r.

2020-09-21

Raport bieżący nr 20/2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Legnicy (kod pocztowy 59-220) przy ul. Złotoryjskiej 63.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

2020-09-04

Raport bieżący nr 19/2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Legnicy (kod pocztowy 59-220) przy ul. Złotoryjskiej 63.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

2020-08-28

Raport bieżący nr 18/2020

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Opolu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020 roku Emitent („Sprzedający”) zawarł z WELLMA Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komadytowa z siedzibą w Opolu („Kupujący”) umowę sprzedaży nieruchomości w Opolu obręb Gosławice o powierzchni 1,67 ha („Umowa”) za cenę 9.000.000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) powiększoną o kwotę podatku VAT. Część ceny tj. 8 mln zł netto powiększona o kwotę podatku VAT została przez Kupującego uregulowana, natomiast pozostała cześć ceny będzie uregulowana w terminie 4 dni od podpisania Umowy i na tą okoliczność Kupujący poddał się egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 4) kodeksu postępowania cywilnego.

Jednocześnie Emitent informuje, że pozostała część nieruchomości w Opolu obręb Gosławice należąca do Emitenta o powierzchni ponad 1,0 ha zostanie przeznaczona do sprzedaży.

2020-08-20

Raport bieżący nr 17/2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Legnicy (kod pocztowy 59-220) przy ul. Złotoryjskiej 63.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

2020-08-05

Raport bieżący nr 16/2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rank Progress S.A. ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Legnicy (kod pocztowy 59-220) przy ul. Złotoryjskiej 63.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

2020-07-21

Raport bieżący nr 15/2020

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Skarżysku-Kamiennej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Emitent („Sprzedający”) zawarł z Trei Real Estate Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) umowę sprzedaży nieruchomości przy ulicach: Krakowskiej, Komuny Paryskiej, Paryskiej, Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej o powierzchni 4,43 ha („Umowa”) za cenę 14.000.000,00 (słownie: czternaście milionów złotych) powiększoną o kwotę podatku VAT. Zapłata ceny nastąpi w terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy i na tą okoliczność Kupujący poddał się egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 4) kodeksu postępowania cywilnego.

Zarząd Emitenta informuje, iż na potrzeby Umowy sporządzony został operat dendrologiczny, w związku z koniecznością usunięcia drzew z nieruchomości. Zgodnie z Umową, w terminie do 2022 roku, Emitent poddaje się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony złotych) w przypadku przekroczenia limitu kosztów usunięcia drzew określonych w ww. operacie.

2020-06-30

Raport bieżący nr 14/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 r.

1. Clarriford Limited – 16.116.632 głosów (8.746.103 akcji), co stanowiło 55,57 % głosów na ZWZA i 32,28 % ogólnej liczby głosów,

2. Silver Coast Investment Sp. z o.o. SKA - 8.651.834 głosy (4.325.917 akcji), co stanowiło 29,83 % głosów na ZWZA i 17,33 % ogólnej liczby głosów,

3. Colin Holdings Limited – 2.124.426 głosów (2.124.426 akcji), co stanowiło 7,33 % głosów na ZWZA i 4,25 % ogólnej liczby głosów,

4. Mroczka Jan – 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 7,27 % głosów na ZWZA i 4,22 % ogólnej liczby głosów.

2020-06-30

Raport bieżący nr 13/2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał , które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2020 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna

§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. Uchwały ZWZ z dnia 30.06.2020r.pdf
2. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 ZWZ z dnia 30.06.2020r.pdf

2020-06-03

Raport bieżący nr 12/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. dalej: "Emitent", "Spółka" informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r., poz. 757.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2. Projekty uchwał ZWZ.pdf

2020-05-25

Raport bieżący nr 11/2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ( „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2020 roku, informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020r z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z dnia 28 maja 2020 roku, na nowy termin publikacji, tj. na dzień 16 czerwca 2020 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

2020-04-30

Raport bieżący nr 10/2020

Zmiana warunków umów kredytu w spółkach zależnych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020r. spółki zależne tj. E.F. Progress XI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz SKA z siedzibą w Warszawie i Progress XXIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe SKA z siedzibą w Warszawie otrzymały od mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie podpisany aneks do umowy kredytu o charakterze inwestycyjnym związany z finansowaniem odpowiednio: Galerii Pogodne Centrum w Oleśnicy, Parku Handlowego Pasaż Wiślany w Grudziądzu i Parku Handlowego w Miejscu Piastowym (dalej: "Aneks"). Zgodnie z Aneksem, raty kredytu obejmujące miesiące od marca 2020r do sierpnia 2020r zostały odroczone i uregulowane będą w dniu spłaty kredytu (rata balonowa). Natomiast odsetki za ten okres regulowane będą w okresach miesięcznych wg pierwotnie obowiązujących terminów.

Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe zmiany zostały podyktowane wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii (koronawirus).

2020-04-28

Raport bieżący nr 9/2020

Zmiana warunków umowy kredytowej w spółce zależnej

Podstawa prawna

 Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020r. spółka zależna Progress XIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, otrzymała od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dwa podpisane aneksy do umów kredytu o charakterze inwestycyjnym związane z finansowaniem Galerii Piastów w Legnicy (dalej: "Aneks"). Zgodnie z Aneksem, raty kredytu za miesiące od 31marca 2020r do 31 sierpnia 2020r zostały odroczone i uregulowane będą z nadwyżek przepływów pieniężnych (cash sweep) uzyskanych po tym terminie. Natomiast odsetki za ten okres regulowane będą w okresach miesięcznych wg pierwotnie obowiązujących terminów.

Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe zmiany zostały podyktowane wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii (koronawirus).

2020-04-28

Raport bieżący nr 8/2020

Zmiana warunków umowy kredytowej w spółce zależnej

Podstawa prawna

 Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020r. spółka zależna Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, otrzymała od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisany aneks do umowy kredytu o charakterze inwestycyjnym związany z finansowaniem Galerii Brama Pomorza w Chojnicach (dalej: "Aneks"). Zgodnie z Aneksem, raty kredytu obejmujące miesiące od kwietnia 2020r do września 2020r zostały odroczone i uregulowane będą w dniu spłaty kredytu (rata balonowa). Natomiast odsetki za ten okres regulowane będą w okresach miesięcznych wg pierwotnie obowiązujących terminów.

Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe zmiany zostały podyktowane wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii (koronawirus).

2020-04-22

Raport bieżący nr 7/2020

Niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2019 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. ( "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2019 rok:
1. Przychody ze sprzedaży: 103.953 tys. złotych,
2. Zysk na sprzedaży: 26.363 tys. złotych,
3. Zysk na działalności operacyjnej: 20.683 tys. złotych,
4. Wynik netto: 8.080 tys. złotych.

Zarząd Emitenta informuje, iż ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez Biegłego Rewidenta do raportu rocznego za rok 2019, którego publikacja została przewidziana na dzień 29 kwietnia 2020 roku.

2020-04-20

Raport bieżący nr 6/2020

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ( „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2020 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok 2019 z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z 23 kwietnia 2020 roku, na nowy termin publikacji, tj. na dzień 29 kwietnia 2020 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

2020-04-01

Raport bieżący nr 5/2020

Zmiana warunków umowy kredytowej w spółce zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że w dniu 01 kwietnia 2020r. spółka zależna Rank Muller Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu o charakterze inwestycyjnym związanej z finansowaniem Pasażu Grodzkiego w Jeleniej Górze (dalej: "Aneks"). Zgodnie z Aneksem, raty kredytu za miesiące od kwietnia 2020r do września 2020r zostaną jednorazowo uregulowane w dniu 1 października 2020r. Jednocześnie postanowiono, że w terminie do 15 września 2020r. podjęte zostaną działania odnośnie docelowych warunków spłaty prolongowanej kwoty.

Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe zmiany zostały podyktowane wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemią (koronawirus).

2020-03-31

Raport bieżący nr 4/2020

Niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe Rank Progress S.A. za 2019 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. "Emitent" przekazuje do publicznej wiadomości niezaudytowane jednostkowe wyniki finansowe za 2019 rok:

1. Przychody ze sprzedaży: 81.837 tys. złotych,
2. Zysk na sprzedaży: 14.385 tys. złotych,
3. Zysk na działalności operacyjnej: 14.176 tys. złotych,
4. Wynik netto: minus 9.923 tys. złotych.

Zarząd Emitenta informuje, iż ostateczne wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości po wydaniu opinii przez Biegłego Rewidenta do raportu rocznego za rok 2019, którego publikacja została przewidziana na dzień 23 kwietnia 2020 roku.

2020-02-25

Raport bieżący nr 3/2020

Ogłoszenie upadłości NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent") informuje o wpłynięciu w dniu 25 lutego 2020r do Emitenta i Progress IV Sp. z o.o. (Spółka zależna od Emitenta, posiadająca 50% udziałów w NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.) Zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o..

Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przez jednego z członków zarządu (nie był to wniosek dłużnika), desygnowanego przez drugiego wspólnika w spółce NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o., który pozostaje w sporze prawnym z Progress IV Sp. z o.o.

W chwili obecnej Progress IV Sp. z o.o. oraz desygnowany przez tę spółkę drugi członek zarządu NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. analizują stan prawny i rozważają wniesienie zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.. Progress IV Sp. z o.o. podejmie również, z daleko posuniętej ostrożności, inne środki prawne celowe z punktu widzenia ochrony interesów tej spółki jako wierzyciela – w szczególności dokona zgłoszenia wierzytelności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na znaczne zaangażowanie Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. w majątek NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o..

2020-01-28

Raport bieżący nr 2/2020

Zawarcie przez jednostkę stowarzyszoną Emitenta umów o roboty budowlane i generalne wykonawstwo budynków G i H w II etapie inwestycji Port Popowice

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 roku jednostka stowarzyszona Emitenta, Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Zamawiający”), realizująca inwestycję deweloperską mieszkaniową Port Popowice we Wrocławiu („Inwestycja”), zawarła z firmą ERBUD S.A. („Wykonawca”), dwie umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo o łącznej wartości 103,97 mln złotych netto („Umowa 1” i „Umowa 2”).

Na podstawie Umowy 1 Wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym („Budynek G”) w inwestycji Port Popowice etap II wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją przez Zamawiającego inwestycji niedrogowej przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. W budynku planowane jest 157 mieszkań.

Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 72 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz Zamawiający może wydać najpóźniej do dnia 31 marca 2020 roku.

Na podstawie Umowy 2 Wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym („Budynek H”) w inwestycji Port Popowice etap II wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją przez Zamawiającego inwestycji niedrogowej przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. W budynku planowane jest 231 mieszkań.

Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 72 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz Zamawiający może wydać najpóźniej do dnia 31 maja 2020 roku.

W obu Umowach znalazły się zapisy, mówiące, iż w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przewiduje się karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia wynikającego z każdej Umowy. Łączna wysokość wszystkich naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia. Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

2020-01-17

Raport bieżący nr 1/2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej "Emitent", "Spółka) podaje do publicznej wiadomości stałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

- Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 23 kwietnia 2020 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 28 maja 2020 roku,
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 24 września 2020 roku,
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 26 listopada 2020 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (''Rozporządzenie''), Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757).

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.