Raporty bieżące

2011-12-30

Raport bieżący nr 55/2011

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ E.F. PROGRESS IX SP. Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 r. spółka zależna E.F. Progress IX Sp. z o.o. podpisała ze spółką Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Miejsce Piastowe, gmina Miejsce Piastowe, stanowiącej działki ewidencyjne, o łącznym obszarze 2,9448 ha wraz z obiektem handlowym OBI i innymi budowlami. Cenę sprzedaży nieruchomości ustalono na kwotę netto 31.800.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset tysięcy złotych). Umowa zawiera postanowienia umożliwiające naliczenie kar umownych, których łączna wartość nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających podaną wysokość. Pozostałe warunki umowy sprzedaży nieruchomości, nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów.
Wartość przedmiotowej transakcji sprzedaży nieruchomości przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2011-12-29

Raport bieżący nr 54/2011

ANEKS DO PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA TĘCZA W KALISZU

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Spółki Rank Progress S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. i raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 30 września 2011 r. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2011 r. spółka zależna Progress X Sp. z o.o. (dalej: "Sprzedający") podpisała ze spółką Kalisz Retail Sp. z o.o. – (poprzednia nazwa Plantago Sp. z o.o.) (dalej: "Kupujący"), spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży Centrum Handlowego Galeria Tęcza w Kaliszu. Zgodnie z zapisami aneksu strony transakcji zmieniły termin w jakim zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży nie później niż do dnia 29 lutego 2012 r. Pierwotny termin podpisania umowy sprzedaży Centrum Handlowego Galeria Tęcza w Kaliszu był wyznaczony do dnia 30 grudzień 2011 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2011-12-29

Raport bieżący nr 53/2011

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2011 R.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 52/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. informuje, że w dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta w trybie § 6.6.10 Statutu Spółki wybrała spółkę 4 Audyt Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r.
Umowa z 4 Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac wskazanych w niniejszym raporcie, przy czym Zarząd wskazuje, iż takowe badanie nastąpi do dnia 31 stycznia 2012 r.
Spółka 4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu ul. Kościelna 18/4 , jest uprawniona do wykonywania badań sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę biegłych rewidentów nr 3363 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres zakończony 30 czerwca 2011 r. Zgodnie z przekazanym raportem bieżącym 25/2011 z dnia 06 lipca 2011 r. 4 Audyt Sp. z o.o. będzie także badała roczne sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2011-12-28

Raport bieżący nr 52/2011

WARUNKOWA UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE ZALICZKI NA POCZET PRZEWIDYWANEJ DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2011

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż na podstawie § 8.4 Statutu Spółki oraz art. 349 k.s.h., w dniu 28.12.2011 r. podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 w kwocie 1,35 PLN (słownie: jeden złoty 35/100) za jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 37 145 050 sztuk. Warunkiem skuteczności przedmiotowej Uchwały jest:
a) zatwierdzenie przedmiotowej Uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 349 § 1 k.s.h.,
b) zbadanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r., przy czym Zarząd wskazuje, iż takowe badanie nastąpi do dnia 31 stycznia 2012 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok wykazało zysk, a łączna kwota 50.145.817,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 50/100) przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2010, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 r. sporządzonego w dniu 10 maja 2011 r., powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki posiadający jej akcje na dzień 24 marca 2012 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki), a rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 31 marca 2012 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 pkt.11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2011-12-15

Raport bieżący nr 51/2011

RANK PROGRESS SA - ZAWARCIE KONTRAKTÓW TERMINOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż od dnia 14 września 2011 r. do dnia 14 grudnia 2011 r. spółka zależna Emitenta Progress XI Sp. z o.o., zawarła z BRE Bank S.A. pięć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EURO na łączną kwotę 8.703.317,22 EUR (38.699.427,97 PLN). Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż EUR na kwotę 3.234.569,46 EUR (14.199.759,93 PLN) podpisany dnia 14 września 2011 r. pierwotnie pomiędzy spółką E.F. Progress VI Sp. z o.o., a BRE Bank S.A. Cztery kontrakty zawarte zostały przez spółkę zależną E.F. Progress VI Sp. z o.o., która w dniu 29 listopada 2011 r. nabyła 100% udziałów w spółce Progress XI Sp. z o.o., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 43/2011 w dniu 30 listopada 2011 r.
Kontrakty terminowe zostały zawarte do dnia 29 czerwca 2012 r. i powiązane są z zamianą kredytu budowlanego na kredyt inwestycyjny w związku z umową kredytową, o której Emitent informował raportem bieżącym 24/2001 z dnia 29 czerwca 2011r.
Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Wartości prezentowane w walucie EURO (EUR) zostały przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie tabelą kursów średnich NBP z dnia zawarcia kontraktu. Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 241/A/NBP/2011 z dnia z 14 grudnia 2011 r. 1 EUR= 4,5642 PLN.
Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

2011-12-13

Raport bieżący nr 50/2011

RANK PROGRESS SA UCHWAŁA RN W SPRAWIE USTALENIA DNIA WYPŁATY DYWIDENDY

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd spółki Rank Progress S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu 22/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła, iż terminem wypłaty dywidendy będzie dzień 30 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-12-09

Raport bieżący nr 49/2011

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ Z IKEA PROPERTY POLAND SP. Z O.O. I ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej "Emitent", "Sprzedający") informuje, iż dnia 09 grudnia 2011 r. Emitent zawarł umowę z IKEA Property Poland Sp. z o.o. (dalej "Kupujący", "Nabywający"), której przedmiotem jest sprzedaż 100% udziałów spółki zależnej Emitenta tj. Progress VI Sp. z o.o. (dalej "Umowa Sprzedaży Udziałów"). Zgodnie z postanowieniami oraz warunkami Umowy Sprzedaży Udziałów, Nabywający kupuje 776 300 (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Progress VI Sp. z o.o., będącej właścicielem następujących, wyszczególnionych w umowie nieruchomości:
- Niezabudowanej nieruchomości (grunty orne - R), stanowiącej działki gruntu, położonej w Opolu, obręb Gosławice, gmina Opole M., powiat: M. Opole, woj. opolskie;
- Niezabudowanej nieruchomości (DR- drogi), stanowiącej działkę gruntu, położonej w miejscowości Zawada, gmina Turawa, powiat opolski, woj. opolskie;
- Niezabudowanej nieruchomości (grunty orne – R), stanowiącej działkę gruntu, położonej w miejscowości Zawada, gmina Turawa, powiat opolski, woj. opolskie;
- Niezabudowanych nieruchomości, stanowiących działki gruntu, położonych w miejscowości Opole, obręb Gosławice, województwo opolskie.

Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a IKEA Property Poland Sp. z o.o. nie ma żadnych powiązań. Pozostałe warunki Umowy Sprzedaży Udziałów, nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów.
Wartość przedmiotowa Umowy Sprzedaży Udziałów wynosi 39.330.438,15 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści osiem i 15/100 PLN) i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy, jako umowy znaczącej.
Jednocześnie Emitent informuje, iż przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 11 sierpnia 2010 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2010 i 26/2010, zawarta pomiędzy Emitentem, a IKEA Property Poland Sp. z o.o uległa rozwiązaniu na mocy podpisanego w dniu 09 grudnia 2011 r. aktu notarialnego. Rozwiązanie umowy nie będzie miało negatywnych skutków finansowych dla Emitenta i jego jednostek powiązanych ze względu na zawarcie przedmiotowej, wyżej opisanej Umowy Sprzedaży Udziałów. Rozwiązana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości dopuszczała możliwość zawarcia innej umowy umożliwiającej Kupującemu wejście w posiadanie nieruchomości, w szczególności umowy sprzedaży udziałów spółki będącej właścicielem przedmiotowych nieruchomości.

Podstawa prawna: § 5ust. 1 pkt 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-12-01

Raport bieżący nr 48/2011

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE – PRZENIESIENIE AKCJI EMITENTA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU RANK PROGRESS S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 01 grudnia 2011 r. otrzymał dwa zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od p. Jana Mroczki pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. o zbyciu i nabyciu akcji Emitenta za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych do notyfikacji transakcji zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią zawiadomień, MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której 50% udziałów posiada p. Jan Mroczka zbyła w trybie umowy cywilno-prawnej darowizny 2.135.961 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. na rzecz spółki Clarriford Limited siedzibą w Nikozji (Cypr), w której p. Jan Mroczka posiada 100% udziałów.
Wolumen transakcji bazujący na kursie akcji z dnia wykonania umowy o darowiznę (tj. 8,80 PLN za akcję) wynosi 18.796.456,80 PLN (4.150.977,61 EUR wg kursu 1 EUR=4,5282 PLN zgodnie z tabela kursów nr 230/A/NBP/2011 z dnia 29.11.2011 r.). Przeniesienia akcji dokonano dnia 29 listopada 2011 r. na podstawie umowy zawartej w Legnicy.

2011-12-01

Raport bieżący nr 47/2011

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE – PRZENIESIENIE AKCJI EMITENTA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S.A.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 01 grudnia 2011 r. otrzymał dwa zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Andrzeja Bartnickiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Rank Progress S.A. o zbyciu i nabyciu akcji Emitenta za pośrednictwem podmiotów zobowiązanych do notyfikacji transakcji zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią zawiadomień, spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której 50% udziałów posiada p. Andrzej Bartnicki zbyła w trybie umowy cywilno-prawnej darowizny 2.135.961 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. na rzecz spółki Elsoria Limited siedzibą w Nikozji (Cypr), w której Pan Andrzej Bartnicki posiada 100% udziałów.
Wolumen transakcji bazujący na kursie akcji z dnia wykonania umowy o darowiznę (tj. 8,80 PLN za akcję) wynosi 18.796.456,80 PLN (4.150.977,61 EUR wg kursu 1 EUR=4,5282 PLN zgodnie z tabela kursów nr 230/A/NBP/2011 z dnia 29.11.2011 r.). Przeniesienia akcji dokonano dnia 29 listopada 2011 r. na podstawie umowy zawartej w Legnicy.

2011-12-01

Raport bieżący nr 46/2011

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress SA informuje, iż w dniu 01 grudnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomienia, dnia 29 listopada 2011 r. spółka MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) wykonała dyspozycję przelania łącznie 4.271.922 akcji tj. po 2.135.961 akcji na rzecz spółki Elsoria Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz na rzecz spółki Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr). Przelanie akcji zostało dokonane w wykonaniu umowy darowizny.
Przed dokonaniem transakcji MB Progress Capital Limited posiadała 12.732.141 akcji i tyleż samo głosów z tych akcji, co stanowiło odpowiednio 34,28% kapitału zakładowego oraz 23,84% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po dokonaniu transakcji MB Progress Capital Limited posiada 8.460.219 akcji i tyleż samo głosów z tych akcji, co stanowi odpowiednio 22,78% kapitału zakładowego oraz 15,84% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jednocześnie MB Progress Capital Limited wskazuje, iż Jan Mroczka pełniący funkcję Prezesa Zarządu w Rank Progress S.A. posiada 50% udziałów w MB Progress Capital Limited oraz 100% udziałów w spółce Clarriford Limited, a Andrzej Bartnicki pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. posiada 50% udziałów w MB Progress Capital Limited oraz 100% udziałów w spółce Elsoria Limited.

2011-12-30

Raport bieżący nr 45/2011

UDZIELENIE PORĘCZENIA SPÓŁCE POWIĄZANEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2011Rank Progress S.A. ("Emitent") informuje, iż dnia 29 listopada 2011 r. podpisał aneks zmieniający poręczenie kredytów, pierwotnie udzielonych spółce zależnej E.F. Progress VI Sp. z o.o.: kredytu budowlanego w maksymalnej kwocie do 62.176.000 PLN (dalej "Kredyt Budowlany"), kredytu inwestycyjnego w maksymalnej kwocie do 15.544.000 EUR (tj. 70.386.340,80 PLN) (dalej "Kredyt Inwestycyjny") oraz kredytu VAT w maksymalnej kwocie do 8.512.500 PLN (dalej "Kredyt VAT"), łącznie zwanych "Kredytami". Informację, na temat pierwotnych umów kredytowych Emitent przekazał raportem 24/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
Na mocy aneksu do umowy poręczenia, Rank Progress S.A. ustanowił poręczenie do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu udzielonegoKredytu Budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR (tj. 105.579.511,20 PLN)z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, oraz do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu umowy Kredytu VATdla obu spółek E.F. Progress VI Sp. z o.o. i Progress XI Sp. z o.o. na okres do dnia 31 marca 2031 r., przy czym w przypadku poręczenia udzielonego dla E.F. Progress VI, nie dłużej niż do momentu zwolnienia jej przez Bank z odpowiedzialności.
Emitent posiada 100% udziałów w spółce E.F. Progress VI Sp. z o.o., która jest właścicielem 100% udziałów Progress XI Sp. z o.o. Za udzielone poręczenie Emitent uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia.
Wartości prezentowane w walucie EURO (EUR)zostały przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2011 z dnia zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2011 z dnia z 29 listopada 2011 r. 1 EUR= 4,5282 PLN.
Wysokość poręczenia przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-11-30

Raport bieżący nr 44/2011

PODPISANIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY KREDYTOWEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 listopada 2011 r. otrzymał informację o tym, że spółka zależna E.F. Progress VI Sp. z o.o. i Progress XI Sp. z o.o. zawarły z BRE Bank S.A. (dalej "Bank") aneks do umowy kredytu (dalej "Aneks") z dnia 29 czerwca 2011 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2011 w dniu 29 czerwca 2011 r. Aneks został zawarty w związku z przeniesieniem przedsiębiorstwa spółki E.F. Progress VI Sp. z o.o. do spółki Progress XI Sp. z o.o. w ramach transakcji aportu przedsiębiorstwa, o czym Emitent informował raportem bieżącym 43/2011.Pierwotna umowakredytowa została zawartapomiędzy E.F. Progress VI Sp. z o.o. a BRE Bank S.A. i dotyczyła kredytu budowlanego w maksymalnej kwocie do 62.176.000 PLN (dalej "Kredyt budowlany"), kredytu inwestycyjnego w maksymalnej kwocie do 15.544.000 EUR (tj. 70.386.340,80 PLN) (dalej "Kredyt inwestycyjny") oraz kredytu VAT w maksymalnej kwocie do 8.512.500 PLN (dalej "Kredyt VAT"), łącznie zwanych "Umową Kredytową".
Na warunkach Aneksu Progress XI Sp. z o.o. zobowiązała się ze skutkiem od chwili jego podpisania przystąpić do UmowyKredytowej w odniesieniu do wszystkich zobowiązań spółki E.F. Progress VI Sp. z o.o. wobec BRE Bank S.A. Od dnia uzyskania i dostarczenia do Banku wszystkich zabezpieczeń, o których mowa poniżej, obie spółki Progress XI Sp. z o.o i E.F. Progress IV Sp. z o.o. są solidarnie odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań wynikających z umowy kredytu oraz zabezpieczeń,przy czym E.F. Progress IV Sp. z o.o. pozostaje solidarnie zobowiązana wobec Banku, łącznie z Progress XI Sp. z o.o., aż do dnia zawiadomienia przez Bank o jego zwolnieniu z tej odpowiedzialności. Aneks przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:
1. zastaw rejestrowy i finansowy na całości udziałów spółki Progress XI Sp. z o.o.
2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Progress XI Sp. z o.o.
3. zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach Progress XI Sp. z o.o.
4. oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XI Sp. z o.o.do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu udzielonego kredytu budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR (tj. 105.579.511,20 PLN) z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, oraz do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu Kredytu VAT.
5. oświadczenia o poddaniu się egzekucji E.F. Progress VI Sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu udzielonego Kredytu Budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR (tj. 105.579.511,20 PLN) z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, oraz do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu Kredytu VAT.
6. poręczenia Rank Progress S.A. do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu udzielonego Kredytu Budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR (tj. 105.579.511,20 PLN) z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, oraz do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu Kredytu VAT. (Szczegółowe informacje dotyczące udzielonego poręczenia, opisane zostaną w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta).
7. zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich udziałach w spółce E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Pozostałe zabezpieczenia i warunki wynikające z Umów Kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.
Na dzień podpisania Aneksu,zobowiązania z tytułu Umów Kredytowych wynosiły 37.795.408,64 PLN.Termin spłaty środków uzyskanych z transzy budowlanej i z transzy VAT upływa 31 marca 2013 r. Termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa 31 marca 2028 r.Oprocentowanie Kredytu Budowlanego i Kredytu VAT oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę, zaś Kredytu Inwestycyjnego o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę. Wartości prezentowane w walucie EURO (EUR) zostały przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2011 z dnia zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2011 z dnia z 29 listopada 2011 r. 1 EUR= 4,5282 PLN.
Wartości prezentowane w walucie EURO (EUR) zostały przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2011 z dnia zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2011 z dnia z 29 listopada 2011 r. 1 EUR= 4,5282 PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-11-30

Raport bieżący nr 43/2011

PRZENIESIENIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 listopada 2011 roku, spółka zależna od Emitenta E.F. Progress VI Sp. z o.o. nabyła 1.500.000 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50, 00 PLN za każdy udział w spółce Progress XI Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym- aportem w postaci przedsiębiorstwa E.F. Progress VI Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy w rozumieniu art. 55[1] w zw. z art. 55[2] Kodeksu cywilnego, w skład którego weszły wszystkie składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia przez E.F. Progress VI Sp. z o.o. działalności gospodarczej z wyłączeniem należności i zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych, praw z tytułu posiadania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz praw do wszystkich rachunków bankowych z wyłączeniem środków pieniężnych na nich zgromadzonych.Szczegółowy opis aktywów wniesionych do Progress XI Sp. z o.o. zawarty został w odpowiedniej dokumentacji.
Spółka Progress XI Sp. z o.o. zamierza kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystywania nabytych aktywów, w tym do kontynuowania i zakończenia budowy, a następnie zarządzania Galerią Świdnicką w Świdnicy. Emitent posiada 100% udziałów w spółce E.F. Progress VI Sp. z o.o.,która jest właścicielem 100% udziałów Progress XI Sp. z o.o. Prezes spółki Rank Progress S.A. Pan Jan Mroczka jest Wiceprezesem spółki E.F. Progress VI Sp. z o.o. i Prezesem spółki Progress XI Sp. z o.o., natomiast Wiceprezes Spółki Rank Progress, Pan Dariusz Domszy, jest jednocześnie Prezesem spółki E.F. Progress VI Sp. z o.o. i Wiceprezesem spółki Progress XI Sp. z o.o. Wartość przedmiotowej transakcji, tj. wartość objętych przez E.F. Progress VI Sp. z o.o. udziałów w zamian za przedstawiony aport wynosi 75.000.000 PLN i przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-11-14

Raport bieżący nr 42/2011

KOREKTA SKONSOLIDOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ZA ROK 2011

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) poniżej prezentuje korekty skonsolidowanych prognoz finansowych prezentowanych w raporcie okresowym za I półrocze 2010 r. Zgodnie z nowymi prognozami, Emitent szacuje osiągnięcie wyników za rok 2011 na następujących poziomach wartości: Przychody netto ze sprzedaży (bez zmiany stanu produktów): 130 812 tys. PLN, co stanowi 14% mniej w stosunku do prognozy pierwotnej wynoszącej 152 793 tys. PLN
Zysk netto: 134 303 tys PLN, co stanowi 1% więcej w stosunku do prognozy pierwotnej wynoszącej 132 792 tys. PLN
EBIT: 167 850 tys PLN, co stanowi 13% mniej w stosunku do prognozy pierwotnej wynoszącej 192 287 tys. PLN.
EBITDA: 169 072 mln PLN, co stanowi 13% mniej w stosunku do prognozy pierwotnej wynoszącej 193 651 tys. PLN.
Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży wynika głównie z odsunięcia w czasie sprzedaży nieruchomości w Katowicach oraz mieszkań wybudowanych w ramach inwestycji Galeria Piastów w Legnicy. Obniżenie EBIT i EBITDA wynika z wyżej wymienionych przyczyn oraz z niższych niż spodziewane zysków z przeszacowań nieruchomości w budowie do wartości godziwej. Niezależnie od tych czynników, zrewidowany prognozowany zysk netto za rok 2011, wykazuje jednakże niewielki wzrost w stosunku do planowanego wcześniej. Spółka dokonała restrukturyzacji podatkowej w ramach Grupy Kapitałowej, co umożliwiło obniżenie obciążeń podatkowych w roku 2011 i pozytywnie wpłynie na końcowy wynik netto pomimo negatywnego wpływu efektu obniżenia pozostałych wielkości omawianych powyżej.
Monitorowanie realizacji prognozowanych wielkości odbywa się w trybie ciągłym. W sytuacji wystąpienia rozbieżności, co najmniej jednej z prognozowanych pozycji o co najmniej 10%, Spółka powiadomi o tym fakcie w trybie niezwłocznym.

Podstawa prawna: § 31 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2011-11-10

Raport bieżący nr 41/2011

UDZIELENIE PORĘCZENIA SPÓŁCE POWIĄZANEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2011 Rank Progress S.A. informuje, iż dnia 9 listopada 2011 r. dokonał poręczenia kredytów inwestycyjnych w łącznej wartości 45.677.512 EUR (199 871 089,26 PLN). Poręczenia dokonano do kwoty 68.516.267,90 EUR (299.806.633,45 PLN) dla spółki zależnej Progress XII Sp. z o.o. na okres nie późniejszy niż do 1 września 2019 roku. Emitent posiada 100% udziałów Progress XII Sp. z o.o. Za udzielone poręczenie Emitent uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia.
Wartości prezentowane w walucie Polskiej zostały przeliczone zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 217/A/NBP/2011 z dnia zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z tabelą z dnia z 09 listopada 2011 r. 1 EUR= 4,3757 PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-11-10

Raport bieżący nr 40/2011

PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY KREDYTOWEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z przeniesieniem aktywów znacznej wartości w postaci "Centrum Handlowego Galeria Piastów" w Legnicy (Galeria Piastów) do spółki zależnej Progress XII Sp. z o.o. w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o czym informował w raporcie bieżącym nr 39/2011.
W związku z tą transakcją, spółka zależna Progress XII Sp. z o.o. i Rank Progress S.A. dnia 9 listopada 2011 r. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (BZ WBK) umowę zmieniającą (Umowa Zmieniająca) do umów z dnia 05 grudnia 2005 r. i 05 czerwca 2008 r. w zakresie finansowania Galerii Piastów w Legnicy opisanych w Prospekcie Emisyjnym Emitenta (Umowy Kredytowe).
Na warunkach Umowy Zmieniającej Progress XII Sp. z o.o. zobowiązała się ze skutkiem od chwili jej podpisania przystąpić, jako dłużnik solidarny do Umów Kredytowych. Od dnia uzyskania i dostarczenia do BZ WBK wszystkich zabezpieczeń, o których mowa poniżej, jedynym zobowiązanym kredytobiorcą stanie się Progress XII Sp. z o.o. w ten sposób, że Rank Progress S.A. zostaje zwolniony ze wszystkich jej zobowiązań i zabezpieczeń wynikających z Umów Kredytowych i nie będzie już ich stroną, za wyjątkiem udzielonego przez Rank Progress S.A. poręczenia i ustanowionego zastawu na udziałach Progress XII Sp. z o.o.
Umowy Kredytowe przewidują ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:

1) hipoteki łącznej na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego Galerii Piastów w Legnicy do kwoty 68.516.267,90 EUR (299.806.633,45 PLN)
2) zastawu na udziałach w spółce Progress XII Sp. z o.o.,
4) zastawu na rachunkach bankowych Progress XII Sp. z o.o.,
5) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XII Sp. z o.o.
6) przelewu praw z umów ubezpieczenia nieruchomości i z umów najmu.
7) poręczenia Rank Progress S.A. do kwoty 68.516.267,90 EUR (299.806.633,45 PLN).
Szczegółowe informacje dotyczące udzielonego poręczenia, opisane zostaną w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta.
Pozostałe zabezpieczenia i warunki wynikające z Umów Kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Na dzień podpisania Umowy Zmieniającej zobowiązania z tytułu Umów Kredytowych wynosiły 45.677.512 EUR (199 871 089,26 PLN). Spłata nastąpi w terminie do 1 września 2014 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę.
Wartości prezentowane w walucie Polskiej zostały przeliczone zgodnie tabelą kursów średnich NBP nr 217/A/NBP/2011 z dnia zawarcia Umowy Zmieniającej. Zgodnie z tabelą z dnia z 09 listopada 2011 r. 1 EUR= 4,3757 PLN. Wartość finansowania na podstawie zawartej Umowy Zmieniającej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-11-10

Raport bieżący nr 39/2011

PRZENIESIENIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 09 listopada 2011 roku Emitent nabył 2 800 000 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50, 00 zł. za każdy udział w spółce zależnej Progres XII spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym- aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w/w Spółki w rozumieniu art. 55[1] w zw. z art. 55[2] Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należącego do Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy i wyodrębnionego organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo ze Spółki działu d.s. zarządzania, utrzymania, rozwoju i promocji galerii handlowych o nazwie "Centrum Handlowe Galeria Piastów" w Legnicy, w skład którego wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Centrum Handlowym Galeria Piastów, przeznaczonych do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej w tym zobowiązania. Szczegółowy opis aktywów wniesionych do Progres XII spółka z o.o. zawarty został w odpowiedniej dokumentacji. Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej Progress XII Sp. z o.o.
Wartość przedmiotowej transakcji, tj. wartość objętych przez Spółkę udziałów w zamian za przedstawiony aport wynosi 140.000.000 zł iprzekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-10-28

Raport bieżący nr 38/2011

PRZENIESIENIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ("Emitent") informuje, iż w dniu 28 października 2011 roku Emitent nabył nowoutworzone udziały w spółce zależnej Progres VI spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci gruntów niezabudowanych dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgi wieczyste o numerach: OP1O/00138700/8, OP1O/00140083/3, OP1O/00126714/2. Wartość przedmiotowej transakcji tj. wartość objętych przez Emitenta udziałów w zamian za aport przedsiębiorstwa wynosi 38.800.000 zł i przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-10-18

Raport bieżący nr 37/2011

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress SA informuje, iż w dniu 17.10.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Dariusza Domszy na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy nabycia 259.840 sztuk akcji spółki Rank Progress SA po cenie 0,1 PLN (wolumen transakcji: 25.984 PLN) przez spółkę DERMSTEN TRADE LIMITED z siedzibą w POSEIDONOS 1, LEDRA B.C., 2406 NICOSIA. Transakcji dokonano na podstawie umowy cywilno-prawnej z dnia 11.10.2011r.podpisanej w Legnicy. Pan Dariusz Domszy pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu w Rank Progress SA oraz funkcje kontrolne w spółce nabywającej akcje.

2011-10-18

Raport bieżący nr 36/2011

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress SA informuje, iż w dniu 17.10.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od spółki MB Progress Capital Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, reprezentowanej przez Pana Andrzej Bartnickiego. Zgodnie z treścią zawiadomienia spółka MB Progress Capital Limited dnia 11.10.2011r. dokonała sprzedaży 259.840 sztuk akcji spółki Rank Progress SA po cenie 0,1 PLN (wolumen transakcji: 25.984 PLN). Transakcji dokonano na podstawie umowy cywilno-prawnej z dnia 11.10.2011r.podpisanej w Legnicy. Spółka MB Progress Capital Limited przed dokonaniem transakcji posiadała 12.991.981szt. akcji, co stanowiło 34,98% udziału w strukturze akcjonariatu i 24,34% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji spółka posiada 12.732.141szt. akcji, co stanowi 34,27% udziału w strukturze akcjonariatu i 23,84% w ogólnej liczbie głosów. Wyłącznymi wspólnikami (po 50% udziałów i głosów) spółki MB Progress Capital Limited są Pan Jan Mroczka i Pan Andrzej Bartnicki, którzy pełnią funkcje odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress SA.

2011-10-05

Raport bieżący nr 35/2011

LIKWIDACJA SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 04.10.2011r Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą "HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1" Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i ogłoszeniu otwarcia jej likwidacji z dniem 04.10.2011 roku. Emitent posiada 244.750 udziałów co stanowi 100% liczby udziałów. Likwidacja Spółki nastąpiła wskutek zakończenia realizacji celu, dla którego Spółka została powołana.

2011-10-04

Raport bieżący nr 34/2011

NIESPEŁNIENIE WARUNKU ZNACZĄCEJ PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 4.10.2011r. odstąpił od przedwstępnej umowy sprzedaży Centrum Handlowego Galeria Piastów w Legnicy z dnia 2.09.2011r. Powodem odstąpienia jest niespełnienie przez Bolsa Global Quimera Sp. z o.o. (stronę umowy) jednego z warunków zgodnie z którym do dnia 3.10.2011r. Bolsa Global Quimera Sp. z o.o. zobowiązana była do zapłaty zaliczki. O umowie z przedwstępnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2011.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-09-30

Raport bieżący nr 33/2011

PRZENIESIENIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ (PROGRESS X SPÓŁKA Z O.O.) OD E.F. PROGRESS I SPÓŁKA Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 września 2011 roku spółka zależna E.F. Progress I spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "Spółka") nabyła nowoutworzone udziały w spółce zależnej Progres X spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci Przedsiębiorstwa w/w Spółki w rozumieniu art. 55[1] w zw. z art. 55[2] Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi zespół aktywów wraz z prawami akcesoryjnymi i zespół pasywów według stanu na dzień 30 września 2011 roku wynikający z ewidencji księgowej tj. sald kont syntetycznych i analitycznych, w którego skład wchodzą wszystkie składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia przez "E.F. Progress I" Sp. z o.o. działalności gospodarczej z wyłączeniem należności i zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych, praw, roszczeń - w tym w szczególności roszczeń "E.F Progress I" Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy z tytułu kar umownych, należności oraz zobowiązań wobec firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Cezbed Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu wynikających z umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w ramach realizacji centrum handlowo – usługowo – rozrywkowego z gastronomią "GALERIA TĘCZA" wraz ze zbiornikiem przeciwpożarowym w Kaliszu zawartej dnia 28 października 2009 r., praw z tytułu posiadania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz praw do rachunku bankowego służącego rozliczeniom z Urzędem Skarbowym oraz środków pieniężnych na nim zgromadzonych – obejmujący w szczególności:
1) własność nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 122 oraz 123, o łącznej powierzchni 0,6488 ha (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) - Bi – inne tereny zabudowane, położonej w Kaliszu przy ulicy Nowy Rynek nr 10, obręb Śródmieście, gmina M. Kalisz, powiat M. Kalisz, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą numer KZ1A/00043837/7 o wartości rynkowej netto 3.545.702,48 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwa złote i czterdzieści osiem groszy),
2) własność nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 69/11 - B – tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0042 ha (czterdzieści dwa metry kwadratowe), położonej w Kaliszu przy ulicy 3-go Maja, gmina M. Kalisz, powiat M. Kalisz, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą numer KZ1A/00067071/3 o wartości rynkowej netto 22.953,07 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i siedem groszy),
3) własność nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 26/2 - Bi – inne tereny zabudowane, o powierzchni 0,2760 ha (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w Kaliszu przy ulicy Nowy Rynek nr 9, obręb Śródmieście, gmina M. Kalisz, powiat M. Kalisz, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą numer KZ1A /00076136/3 o wartości rynkowej netto 1.508.344,46 zł (jeden milion pięćset osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i czterdzieści sześć groszy),
4) własność budynku handlowo – usługowo – rozrywkowego z gastronomią posadowionego na działkach gruntu wskazanych w punktach 1) - 3) powyżej o łącznej powierzchni użytkowej 33.751 m2 (trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) i powierzchni zabudowy 8.265 m2 (osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, umożliwiającymi funkcjonowanie obiektu oraz zbiornikiem przeciwpożarowym i jego wyposażeniem, o wartości rynkowej netto 150.674.503,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzy),
5) autorskie prawa majątkowe do wszelkich projektów (utworów), w szczególności - projektu budowlanego, wykorzystanego przy realizacji projektu handlowo – usługowo – rozrywkowego z gastronomią, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, przenoszenie na inny nośnik informacji, najem, dzierżawa; a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywania wszelkiego rodzaju opracowań, utworów oraz zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z tych opracowań,
6) wszelka dokumentacja dotycząca nieruchomości gruntowych oraz obiektu handlowo – usługowo – rozrywkowego z gastronomią, o których mowa w pkt 1 do 4, w tym w szczególności wszelkie pisma i wnioski "E.F. Progress I" Sp. z o.o. wraz z załącznikami oraz pozostała dokumentacja sporządzona przez "E.F. Progress I" Sp. o.o. w związku z nieruchomością gruntową oraz obiektem handlowo – usługowo – rozrywkowym z gastronomią, o których mowa w pkt 1 do 4 do wszelkich urzędów oraz organów administracji publicznej, łącznie z autorskimi prawami majątkowymi do w/w dokumentów,
7) prawa, roszczenia i zobowiązania, w tym z tytułu zaliczek, wynikające - zawartych, a do dnia dzisiejszego niewykonanych umów,
8) prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w ramach realizacji "Galerii Tęcza" w Kaliszu zawartej dnia 22 lipca 2010 r. pomiędzy E.F. Progress I Sp. z o.o., a Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (Wykonawca), w odniesieniu do wskazanej w pkt. 4 nieruchomości, w tym prawa i roszczenia z gwarancji i rękojmi udzielonych (w tym kaucja dobrego wykonania robót) przez Wykonawcę na podstawie powyższej umowy,
9) inne prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z innych umów nie wymienionych powyżej, należności i zobowiązania oraz inne aktywa niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa nie wymienione powyżej, tajemnice przedsiębiorstwa, wartość firmy.
Wraz z przeniesieniem opisanych wyżej składników majątkowych, praw i roszczeń, "E.F. Progress I" Sp. z o.o. wyrazi zgodę na przeniesienie na rzecz "PROGRESS X" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy uprawnień z wszelkich decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości gruntowej oraz obiektu handlowo – usługowo – rozrywkowego z gastronomią.
Wydanie przedsiębiorstwa nastąpi w dniu 30 września 2011 roku.
Wartość przedmiotowej transakcji tj. wartość objętych przez Spółkę udziałów w zamian za aport przedsiębiorstwa wynosi 139.000.000 zł i przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-09-27

Raport bieżący nr 32/2011

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NWZ

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 września 2011 r.
1.Bartnicki Andrzej, 16.250.960 głosów (8.125.480 akcji), co stanowiło 50% głosów na NWZ i 30,43 % ogólnej liczby głosów,
2. Mroczka Jan, 16.250.960 głosów (8.125.480 akcji), co stanowiło 50% głosów na NWZ i 30,43 % ogólnej liczby głosów.

2011-09-27

Raport bieżący nr 31/2011

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 września 2011 roku.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).Załączniki:

2011-09-03

Raport bieżący nr 30/2011

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 września 2011 roku Emitent podpisał ze Spółką Bolsa Global Quimera Sp. z o.o., przedwstępną umowę sprzedaży Centrum Handlowego Galeria Piastów w Legnicy.
Na podstawie umowy przedwstępnej strony transakcji zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży Galerii Piastów nie później niż do dnia 30 października 2011 r. za cenę 68.500.000 EUR netto. Kary z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy nie przekraczają 6.000.000 EUR.
Emitent wskazuje jednocześnie, iż zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia się szeregu warunków, przy czym warunki te są warunkami rynkowymi.
Wartość przedmiotowej transakcji wynosi 68.500.000 EUR netto i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-09-01

Raport bieżący nr 29/2011

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ PROGRESS IX SP. Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku i raportu bieżącego nr 26/2011 z dnia 22 lipca 2011 spółka zależna Progress IX Sp. z o.o. podpisała w dniu 1 września 2011 roku ze spółką Zamość Retail Sp. z o.o. – dawniej Rumex Sp. z o.o. (Kupujący, a wszystkie strony transakcji zwane łącznie Stronami) – spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, umowę sprzedaży Galerii Twierdza w Zamościu o powierzchni najmu (GLA) wynoszącej 23.842,61 m2. Warunki zawarte w przyrzeczonej umowie sprzedaży są warunkami rynkowymi. W ramach przedmiotowej umowy Emitent udzielił gwarancji wykonania wybranych zobowiązań ciążących na Progress IX Sp. z o.o., jako sprzedającego wobec Kupującego maksymalnie do kwoty transakcji. Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od dnia transakcji. Wartość przedmiotowej transakcji wynosi 44.144.086,58 EUR netto i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-08-29

Raport bieżący nr 28/2011

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY RANK PROGRESS S.A. W DNIU 26 WRZEŚNIA 2011 ROKU

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy przekazuje do publicznej wiadomości:

1) informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 26 września 2011 roku, na godz.10:00, które odbędzie się w siedzibie Emitenta przy ulicy Złotoryjskiej 63 w Legnicy,
2) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w dniu 26 września 2011 roku.


Załączniki:

2011-07-29

Raport bieżący nr 27/2011

PRZENIESIENIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ (PROGRESS IX SPÓŁKA Z O.O.) OD E.F. PROGRESS III SPÓŁKA Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 29 lipca 2011 roku spółka zależna E.F. Progress III spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "Spółka") nabyła nowoutworzone udziały w spółce zależnej Progres IX spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 oraz w związku z art. 552 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi zespół aktywów wraz z prawami akcesoryjnymi i zespół pasywów według stanu na dzień 31 lipca 2011r. wynikający z ewidencji księgowej tj. sald kont syntetycznych i analitycznych, w którego skład wchodzą wszystkie składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia przez E.F. Progress III Sp. z o.o. działalności gospodarczej z wyłączeniem należności i zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych oraz praw z tytułu posiadania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz praw do rachunku bankowego służącego rozliczeniom z Urzędem Skarbowym oraz środków pieniężnych na nim zgromadzonych, obejmujący w szczególności:

1)prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 39/1, o powierzchni 0,3005 ha (trzydzieści arów pięć metrów kwadratowych) - tereny kolejowe - TK, położonej w Zamościu przy ulicy Kilińskiego, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00102356/1 o wartości rynkowej netto 1.310.210,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100),
2)prawo własności nieruchomości - terenów przemysłowych, stanowiącej działki gruntu nr: 38/7, 38/20, 38/24, 38/27, 38/29 i 38/30 o łącznej powierzchni 0,5934 ha (pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery metry kwadratowe), położonej w Zamościu przy ulicy Kilińskiego, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00099778/0 o wartości rynkowej netto 2.587.283,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 00/100),
3)prawo własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 38/8 o powierzchni 0,125ha (dwanaście arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonej w Zamościu przy ulicy Kilińskiego, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00094161/7 o wartości rynkowej netto 545.449,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100),
4)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 38/14 o powierzchni 0,114ha (jedenaście arów czterdzieści jeden metrów kwadratowych), będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 04 grudnia 2089 roku, położonej w Zamościu przy ulicy Kilińskiego, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00080403/5 o wartości rynkowej netto 497.487,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100),
5)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej zabudowane działki gruntu nr 40/5 i 40/6 o łącznej powierzchni 0,1634ha (szesnaście arów trzydzieści cztery metry kwadratowe), będących w użytkowaniu wieczystym do dnia 04 grudnia 2089 roku, położonych w Zamościu przy ulicy Kilińskiego, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00086935/5 o wartości rynkowej netto 712.440,00 zł (słownie: siedemset dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100),
6)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości - terenów przemysłowych, stanowiącej działki gruntu nr: 38/22 i 40/4 o łącznej powierzchni 2,7851ha (dwa hektary siedemdziesiąt osiem arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), będących w użytkowaniu wieczystym do dnia 04 grudnia 2089 roku położonych w Zamościu, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00105413/0 o wartości rynkowej netto 12.142.839,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 00/100),
7)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej zabudowane działki gruntu nr 38/9 i 38/10 będących w użytkowaniu wieczystym do dnia 04 grudnia 2089 roku o łącznej powierzchni 0,2052ha (dwadzieścia arów pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe) położonych w Zamościu przy ulicy Kilińskiego, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00080401/1 o wartości rynkowej netto 894.693,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100),
8)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej zabudowane działki gruntu nr 38/11, 38/12 i 38/13 będących w użytkowaniu wieczystym do dnia 04 grudnia 2089 roku, o łącznej powierzchni 0,2591ha (dwadzieścia pięć arów dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonych w Zamościu przy ulicy Kilińskiego, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00080405/9 o wartości rynkowej netto 1.129.702,00zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwa złote 00/100),
9)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości - terenów przemysłowych stanowiącej działkę gruntu nr 38/25 o powierzchni 0,2586ha (dwadzieścia pięć arów osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 04 grudnia 2089 roku, położonych w Zamościu przy ulicy Przemysłowej 18, obręb Miasto Zamość, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00088241/7 o wartości rynkowej netto 1.127.522,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 00/100),
10)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej zabudowane działki gruntu nr 38/18, 38/21 i 38/23 o łącznej powierzchni 1,8127ha (szesnaście arów trzydzieści cztery metry kwadratowe), będących w użytkowaniu wieczystym do dnia 04 grudnia 2089 roku, położonych w Zamościu przy ulicy Kilińskiego, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00084963/6 o wartości rynkowej netto 7.903.553,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100),
11)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości BA- terenów przemysłowych stanowiącej działki gruntu nr 38/2, 38/3 i 38/4 o łącznej powierzchni 0,7518 ha (siedemdziesiąt pięć arów osiemnaście metrów kwadratowych) będących w użytkowaniu wieczystym do dnia 04 grudnia 2089 roku, położonych w Zamościu przy ulicy Przemysłowej i Kilińskiego, obręb Miasto Zamość, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00087445/0 o wartości rynkowej netto 3.277.923,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 00/100),
12)prawo użytkowania wieczystego nieruchomości BI – inne tereny zabudowane stanowiącej działki gruntu nr 40/7 o powierzchni 0,0697 ha (sześćset dziewięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 04 grudnia 2089 roku, położonej w Zamościu przy ulicy Jana Kilińskiego numer 75, obręb Miasto Zamość, gmina Zamość, powiat Zamość, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą numer ZA1Z/00117216/6 o wartości rynkowej netto 303.899,00 zł (słownie: trzysta trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
13)prawo własności obiektu usługowo-handlowego posadowionego na działkach gruntu wskazanych w punktach 1) - 12) powyżej o łącznej powierzchni użytkowej 30.927,60 m2 (trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt setnych metra kwadratowego) i powierzchni zabudowy 31.434,23 m2 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery i dwadzieścia trzy setne metra kwadratowego) wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, umożliwiającymi funkcjonowanie obiektu usługowo-handlowego, zbiornikiem retencyjnym i jego wyposażeniem, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, przyłączami sanitarnymi, zjazdami publicznymi z ul. Przemysłowej i ul. Kilińskiego w Zamościu oraz pylonu reklamowego wartości rynkowej netto 155.987.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100),
14)autorskie prawa majątkowe do wszelkich projektów (utworów), w szczególności projektu budowlanego, wykorzystanego przy realizacji projektu usługowo – handlowego, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, przenoszenie na inny nośnik informacji, najem, dzierżawa; a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywania wszelkiego rodzaju opracowań, utworów oraz zezwoleń na rozporządzenie - i korzystanie z tych opracowań,
15)wszelka dokumentacja dotycząca nieruchomości gruntowych oraz obiektu usługowo – handlowego, o których mowa w pkt 1 do 13, w tym w szczególności wszelkie pisma i wnioski "E.F. Progress III" Sp. z o.o. wraz z załącznikami oraz pozostała dokumentacja sporządzona przez "E.F. Progress III" Sp. o.o. w związku z nieruchomością gruntową oraz obiektem usługowo-handlowym, o których mowa w pkt 1 do 13 do wszelkich urzędów oraz organów administracji publicznej, łącznie z autorskimi prawami majątkowymi do w/w dokumentów
16)prawa, roszczenia i zobowiązania, w tym z tytułu zaliczek, wynikające z zawartych, a do dnia dzisiejszego niewykonanych umów,
17)prawa, roszczenia i zobowiązania z umowy kredytowej z dnia 16 grudnia 2010 roku zawartej pomiędzy "E.F. Progress III" Sp. z o.o. jako kredytobiorcą a bankiem: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie jako kredytodawcą oraz związanych z nią dokumentów zabezpieczeń,
18)prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z umowy o generalne-wykonawstwo inwestycji w ramach realizacji centrum handlowo-usługowego "Galerii Twierdza" w Zamościu zawartej dnia 26 kwietnia 2010 r. pomiędzy "E.F. Progress III" Sp. z o.o., a ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (Wykonawca), w odniesieniu do wskazanej w pkt. 13 nieruchomości, w tym prawa i roszczenia z gwarancji i rękojmi udzielonych (w tym kaucja dobrego wykonania robót) przez Wykonawcę na podstawie powyższej umowy,
19)prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 14 kwietnia 2011 r. zawartej z firmą Zamość Retail Sp. z o.o. (uprzednio: Rumex Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy,
20)inne prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z innych umów nie wymienionych powyżej, należności i zobowiązania oraz inne aktywa niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa nie wymienione powyżej, tajemnice przedsiębiorstwa, wartość firmy. Wraz z przeniesieniem opisanych wyżej składników majątkowych, praw i roszczeń, E.F. Progress III sp. z o.o. wyraził zgodę na przeniesienie na rzecz Progress IX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy uprawnień z wszelkich decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości gruntowej oraz obiektu usługowo-handlowego.
Wydanie przedsiębiorstwa nastąpi w dniu 31 lipca 2011 roku. Wartość przedmiotowej transakcji tj. wartość objętych przez Spółkę udziałów w zamian za aport przedsiębiorstwa wynosi 132.000.000 zł i przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-07-22

Raport bieżący nr 26/2011

RANK PROGRESS SA ANEKS DO PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA TWIERDZA W ZAMOŚCIU

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2011 Emitent informuje, iż dnia 21 lipca 2011r. podpisany został aneks do umowy z dnia 14 kwietnia 2011r. zawartej pomiędzy spółką zależną E.F. Progress III Sp. z o.o. a Rumex Sp. z o.o. (obecna nazwa: Zamość Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy). Zgodnie z aneksem zmianie ulega termin zawarcia umowy przyrzeczonej z dnia 31 lipca 2011r. na dzień 31 sierpnia 2011r.

2011-07-06

Raport bieżący nr 25/2011

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta w trybie § 6.6.10 Statutu Spółki Rank Progress S.A. wybrała Spółkę 4 Audyt Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres zakończony 30 czerwca 2011 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011r.
Umowa z 4 Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac wskazanych w niniejszym raporcie.
Spółka 4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu ul. Kościelna 18/4 , jest uprawniona do wykonywania badań sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę biegłych rewidentów nr 3363 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

2011-06-29

Raport bieżący nr 24/2011

ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2011r. spółka w 100% zależna od Emitenta, E.F. Progress VI Sp. z o.o. zawarła z BRE Bank S.A. umowę kredytu o charakterze budowlanym w wysokości 62.176.000 PLN (jednak nie więcej niż 71% kosztów projektu) oraz o charakterze inwestycyjnym w wysokości 15.544.000 EUR (jednak nie więcej niż 70% wartości rynkowej nieruchomości) i w ramach kredytu na VAT w wysokości 8.512.500 PLN.
Kredyt zostanie udzielony na sfinansowanie realizacji projektu budowy galerii handlowej pn. Galeria Świdnicka w Świdnicy o łącznej powierzchni użytkowej 22.959 m2 . Termin spłaty środków uzyskanych z transzy budowlanej i z transzy VAT upływa 31 marca 2013 roku. Termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa 31 marca 2028 roku. Oprocentowanie Kredytu budowlanego i Kredytu na VAT oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę, zaś Kredytu Inwestycyjnego o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę.
Umowa przewiduje ustanowienie zabezpieczeń w postaci:
1) hipoteki łącznej do kwoty 106.032.750 zł na:
a) nieruchomości położonej w Świdnicy, o łącznej powierzchni 3,5552 ha, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 oraz 212, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00041344/8,
b) nieruchomości położonej w Świdnicy, o łącznej powierzchni 0,0587 ha, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 63/4 oraz 60/13, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00074026/3,
c) nieruchomości położonej w Świdnicy, o łącznej powierzchni 0,0832 ha, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 160/9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00051240/2,
2) zastawu na udziałach,
3) zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw położonych w Świdnicy ul. Westerplatte do kwoty 106.032.750 zł w zakresie zabezpieczenia kredytu o charakterze budowlanym i kredytu VAT oraz do kwoty 23.316.000 EUR w zakresie zabezpieczenia kredytu o charakterze inwestycyjnym,
4) zastawu na rachunkach,
5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Ponadto ustanowiono przelew praw z umów ubezpieczenia nieruchomości, projektu i z umów najmu.
Dodatkowo Emitent ustanowił poręczenie:
1) z tytułu zobowiązań kredytu o charakterze budowlanym do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN,
2) z tytułu zobowiązań kredytu o charakterze inwestycyjnym do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR,
3) z tytułu zobowiązań kredytu VAT do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN.
Pozostałe zabezpieczenia kredytowe nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.
Wartość finansowania udostępnionego E.F. Progress VI Sp. z o.o. na podstawie umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

2011-06-21

Raport bieżący nr 23/2011

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWZ

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2011 r.
1. Bartnicki Andrzej, 16.250.960 głosów (8.125.480 akcji), co stanowiło 49,999% głosów na ZWZ i 30,43 % ogólnej liczby głosów w spółce;
2. Mroczka Jan, 16.250.960 głosów (8.125.480 akcji), co stanowiło 49,999% głosów na ZWZ i 30,43 % ogólnej liczby głosów w spółce.

2011-06-21

Raport bieżący nr 22/2011

DYWIDENDA ZA ROK 2010

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż dnia 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. postanowiło, w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 5.398.778,38 PLN, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.744.736,62 PLN, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję.
Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2010 rok ustala się na dzień 1 lipca 2011r. (dzień dywidendy). Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą w trybie art. 348 § 4 k.s.h., przy czym termin ten nie będzie późniejszy niż dzień 31 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-06-21

Raport bieżący nr 21/2011

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).


Załącznik:

2011-05-27

Raport bieżący nr 20/2011

UMOWA PRZENIESIENIA PRAW DO NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2011, w dniu 27 maja 2011 roku została podpisana umowa przeniesienia praw do nieruchomości tytułem wykonania układu w postępowaniu upadłościowym z JOGRA 2 Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową przeniesienia praw do nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ulicy Wejherowskiej numer 25-29, ulicy Białowieskiej numer 2-4, a składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 5/4, 5/5 i 5/6, z obrębu Popowice, o łącznym obszarze 5,8371 ha wraz z posadowionymi na tych działkach budynkach, budowlach i urządzeniach, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której to Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą WR1K/00094629/0 (Nieruchomość) tytułem wykonania postanowień układu w zamian za kwotę stanowiącą równowartość 29,98% wierzytelności przysługującej Rank Progress S.A. względem - Spółki JOGRA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu, tj. za kwotę 19.429.991,40 zł. (dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) przenosi na Rank Progress S.A. udział wynoszący 3/10 (trzy przez dziesięć) części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i prawie własności budynków, budowli i urządzeń na niej posadowionych stanowiących odrębną nieruchomość, bez konieczności zapłaty ceny lub jakiegokolwiek innego świadczenia wzajemnego.

2011-05-27

Raport bieżący nr 19/2011

WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA CATALYST OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progess S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2011 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 674/2011 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki Rank Progress S.A.:
1. wyznacza się dzień 30 maja jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100.000 (sty tysięcy) obligacji na okaziciela serii C Spółki Rank Progress S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 9 grudnia 2013r, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem "PLRNKPR00030",
2. obligacje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RNK1213".
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2011-05-23

Raport bieżący nr 18/2011

REKOMENDACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2010

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż postanowił przedłożyć rekomendację wypłaty dywidendy Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które będzie miało miejsce dnia 20.06.2011 r. Zgodnie z projektem uchwały nr 8/2011 (raport ESPI nr 17/2011) Zarząd rekomenduje, aby zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w kwocie 5.398.778,38 PLN, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.744.736,62 PLN, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję. Proponowany termin utworzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalono na dzień 1 lipca 2011 r.(dzień dywidendy).

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą w trybie art. 348 § 4 k.s.h., przy czym termin ten nie będzie późniejszy niż dzień 31 grudnia 2011 r.

2011-05-23

Raport bieżący nr 17/2011

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY RANK PROGRESS S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2011 ROKU

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy przekazuje do publicznej wiadomości:

1) informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 20 czerwca 2011 roku, na godz.10:00, które odbędzie się w siedzibie Emitenta przy ulicy Złotoryjskiej 63 w Legnicy,
2) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w dniu 20 czerwca 2011 roku.


Załączniki:

2011-05-20

Raport bieżący nr 16/2011

ZAWARCIE UMÓW KREDYTOWYCH

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress SA (Emitent) informuje, że w dniu 19 maja 2011 r. spółka w 100% zależna od Emitenta, E.F. Progress IX sp. z o.o. zawarła z Noreda Bank Polska S.A. dwie umowy kredytu o charakterze obrotowym o łącznej wysokości 22.000.000 zł, w tym 4.000.000 zł na finansowanie podatku VAT i 18.000.000 na finansowanie inwestycji.
Kredyt zostanie udzielony na sfinansowanie realizacji budowy obiektu handlowo-usługowego OBI w Miejscu Piastowym. Termin spłaty środków uzyskanych z transzy budowlanej oraz z transzy VAT przypada na dzień 30 kwietnia 2012 roku. Oprocentowanie kredytu na finansowanie inwestycji i kredytu na VAT oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę.
Umowy przewidują ustanowienie zabezpieczeń w postaci hipoteki łącznej na budowanej nieruchomości do kwoty 27.000.000 zł, cesji praw z umowy ubezpieczenia inwestycji od ryzyk w trakcie budowy, pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank. Ponadto Emitent ustanowił umowę poręczenia.
Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na łączne przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.

2011-05-19

Raport bieżący nr 15/2011

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA CATALYST

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress SA informuje, iż dnia 19 maja 2011 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A złożony został wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 100 000 obligacji serii C w ASO na Catalyst na dzień 30 maja 2011 roku.

2011-05-13

Raport bieżący nr 14/2011

KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2011 ZA I KWARTAŁ 2011R

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Działając na podstawie par 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Rank Progress S.A. informuje o korekcie raportu kwartalnego QS1/2011, który został upubliczniony dnia 13 maja 2011r.
Korekta polega na uzupełnieniu raportu skonsolidowanego o stronę tytułową oraz spis treści. Ponadto raport jednostkowy uzupełniony został o stronę 49, która z przyczyn technicznych nie została załączona do pliku końcowego. Strona 49 przestawia fragment działu 14 "Dodatkowe informacje i objaśnienia do kwartalnej informacji finansowej"


W załączeniu skorygowana jednolita treść raportu za I kwartał 2011.

2011-05-13

Raport bieżący nr 13/2011

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO SPÓŁEK ZALEŻNYCH PROGRESS II SP. Z O.O. I PROGRESS III SP. Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 roku Emitent oraz spółki zależne Progress II Sp. z o.o. i Progress III Sp. z o.o. podpisały w dniu 12 maja 2011 roku ze spółką Kłodzko Retail Sp. z o.o. – dawniej Zizia Sp. z o.o. (Kupujący, a wszystkie strony transakcji zwane łącznie Stronami) – spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, umowę sprzedaży Galerii Twierdza I o powierzchni najmu (GLA) wynoszącej 12.255 m2 oraz Parku Handlowego Twierdza II o powierzchni najmu (GLA) wynoszącej 10.824 m2, a które to obiekty handlowe zlokalizowane są w Kłodzku woj. Dolnośląskie.
Warunki zawarte w przyrzeczonej umowie sprzedaży są warunkami rynkowymi. W ramach przedmiotowej umowy Emitent udzielił gwarancji wykonania wybranych zobowiązań ciążących na Progress II Sp. z o.o. i Progres III Sp. z o.o., jako sprzedających wobec Kupującego maksymalnie do kwoty transakcji. Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od dnia transakcji.
Wartość przedmiotowej transakcji wynosi 38.000.000,00 EUR netto i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości. Jednocześnie w stosunku do części niezbudowanej nieruchomości o powierzchni 1.678 m2, która nie została objęta umową, o której mowa powyżej, zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży pomiędzy Progress II Sp. z o.o. oraz Plantago Sp. z o.o. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 1.300.000 EUR netto, a zawarcie umowy przyrzeczonej ma nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Łączna wartość transakcji zawartych przez Progress II Sp. z o.o. i Progress III Sp. z o.o. wyniosła 39.300.000 EUR netto.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-04-27

Raport bieżący nr 12/2011

WPROWADZENIE OBLIGACJI SERII C DO ASO NA CATALYST

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż dnia 26 kwietnia 2011r Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Zarząd BondSpot S.A. podjeły uchwały odpowiednio 536/2011 oraz 65/11 na podstawie których wprowadzono 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii C spółki Rank Progress S.A. do obrotu na Catalyst. Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000 (tysiąc) PLN każda. Termin wykupu obligacji przypada na 9 grudnia 2013r.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2011-04-14

Raport bieżący nr 11/2011

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ: E.F. PROGRESS III SP. Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2011 r. spółka zależna E.F. Progress III Sp. z o.o. podpisała ze spółką Rumex Sp. z o.o. (Kupujący) – spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, przedwstępną umowę sprzedaży Centrum Handlowego Galeria Twierdza w Zamościu o powierzchni najmu (GLA) wynoszącej 23.835 m2.
Na podstawie umowy strony transakcji zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży nie później niż do dnia 31 lipca 2011 r. za kwotę 48.223.059 EUR netto, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie w umowie przyrzeczonej po zakończeniu badania due diligence prowadzonego przez Kupującego. Emitent wskazuje jednocześnie, iż zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia się szeregu warunków, przy czym warunki te są warunkami rynkowymi.
Wartość przedmiotowej transakcji wynosi 48.223.059 EUR netto i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-04-14

Raport bieżący nr 10/2011

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ: E.F. PROGRESS I SP. Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2011 r. spółka zależna E.F. Progress I Sp. z o.o. podpisała ze spółką Plantago Sp. z o.o. (Kupujący) – spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, przedwstępną umowę sprzedaży Centrum Handlowego Galeria Tęcza w Kaliszu o powierzchni najmu (GLA) wynoszącej 16.100 m2.
Na podstawie umowy strony transakcji zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży nie później niż do dnia 30 grudnia 2011 r. za kwotę 39.800.035 EUR netto, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie w umowie przyrzeczonej po zakończeniu badania due diligence prowadzonego przez Kupującego. Emitent wskazuje jednocześnie, iż zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia się szeregu warunków, przy czym warunki te są warunkami rynkowymi.
Wartość przedmiotowej transakcji wynosi 39.800.035 EUR netto i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-04-14

Raport bieżący nr 9/2011

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPROWADZENIE OBLIGACJI SERII C DO ASO NA CATALYST

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2011 roku złożono do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) PLN każda.
Łączna wartości nominalna emisji wynosi 100.000.000,00 (sto milionów) PLN.

Podstawa prawna:
1) art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
2) par 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2011-04-06

Raport bieżący nr 8/2011

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO SPÓŁEK ZALEŻNYCH: PROGRESS II SP. Z O.O. I PROGRESS III SP. Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2011 r. spółki zależne Progress II Sp. z o.o. i Progress III Sp. z o.o. podpisały ze spółką Zizia Sp. z o.o. (Kupujący, a wszystkie strony transakcji zwane łącznie Stronami) – spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, przedwstępną umowę sprzedaży Galerii Twierdza I o powierzchni najmu (GLA) wynoszącej 12.255 m2 oraz Parku Handlowego Twierdza II o powierzchni najmu (GLA) wynoszącej 10.824 m2, a które to obiekty handlowe zlokalizowane są w Kłodzku woj. dolnośląskie.
Na podstawie umowy Strony zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży nie później niż do dnia 31 maja 2011 r. za łączną kwotę 39.600.000,00 EUR netto, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie w umowie przyrzeczonej po zakończeniu badania due diligence prowadzonego przez Kupującego.
Emitent wskazuje jednocześnie, iż zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia się uzgodnionych przez Strony warunków, a nadto w umowie wskazano, że jeżeli do dnia 31 grudnia 2011 r. nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej, zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej wygasa.
Warunki zawarte w przedwstępnej umowie sprzedaży, w tym warunki zawieszające są warunkami rynkowymi.
Wartość przedmiotowej transakcji wynosi 39.600.000,00 EUR netto i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2011-03-30

Raport bieżący nr 7/2011

INFORMACJA O UPRAWOMOCNIENIU UKŁADU Z WIERZYCIELAMI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM SPÓŁKI JOGRA 2 SP. Z O.O.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 marca 2011 r. powziął informację o uprawomocnieniu się postanowieniu Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym spółki Jogra 2 sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu (Układ).
Zgodnie z postanowieniami zawartego układu Rank Progress S.A. stanie się użytkownikiem wieczystym (w udziale wynoszącym 3/10) nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ulicy Wejherowskiej numer 25-29, ulicy Białowieskiej numer 2-4, a składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 5/4, 5/5 i 5/6, z obrębu Popowice, o łącznym obszarze 5,8371 ha wraz z posadowionymi na tych działkach budynkach, budowlach i urządzeniach, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której to Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą WR1K/00094629/0 (Nieruchomość).
Powyższa nieruchomość zostanie przejęta w zamian za wierzytelność przysługującą Emitentowi wobec dłużnika rzeczowego - Jogra 2 Sp. z o.o. w upadłości. Kwota, za którą nastąpi przejęcie nieruchomości wynosi 19.429.991,40 zł, tj. 29,98 % łącznej sumy wierzytelności przysługującej Rank Progress S.A., zaś pozostała cześć wierzytelności wobec dłużnika rzeczowego podlegać będzie umorzeniu zgodnie z ww. Układem. W konsekwencji, wartość ww. udziału w prawach do Nieruchomości zostanie ujęta przez Emitenta jako przychód w momencie jego przejęcia, co nastąpi w terminie ok. 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia Układu.
Jednocześnie po przejęciu Nieruchomości Rank Progress S.A. będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz wierzycieli z innych grup kwoty w maksymalnej wysokości 1.491.967,83 zł, które to kwoty należne są tym wierzycielom zgodnie z zawartym Układem.

2011-03-21

Raport bieżący nr 6/2011

WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W 2010 ROKU

Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
 
Treść raportu:
 

Stosownie do Art. 65 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie, Zarząd Rank Progress S.A. przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w 2010 r.:
1/2010 z 02.06.2010r. Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
2/2010 z 11.06.2010r Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C
3/2010 z 24.06.2010r Przydział Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej Rank Progress S.A.
4/2010 z 24.06.2010r Informacja o przesunięciu między transzami
5/2010 z 07.07.2010r Uchwała zarządu GPW nr 632/2010 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C
6/2010 z 07.07.2010r Wprowadzenie do obrotu PDA spółki Rank Progress S.A.
7/2010 z 08.07.2010r Podsumowanie oferty publicznej akcji serii C
8/2010 z 09.07.2010r Informacja o przekazaniu placu budowy przez Emitenta spółce Erbud S.A. na budowę Galerii "Tęcza" w Kaliszu.
9/2010 z 09.07.2010r Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
10/2010 z 21.07.2010r Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B i C do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C
11/2010 z 22.07.2010r. Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta
12/2010 z 22.07.2010r. Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w ramach realizacji "Galeria Tęcza" w Kaliszu z Erbud S.A.
13/2010 z 29.07.2010r. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
14/2010 z 29.07.2010r. Akcje Rank Progress SA wpisane na listy uczestników indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG Deweloperzy
15/2010 z 23.08.2010r. Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży
31.08.2010r. Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie z działalności w I półroczu 2010r.
16/2010 z 31.08.2010r. Zawarcie umowy sprzedaży
17/2010 z 22.09.2010r. Spłata części kredytu inwestycyjnego
18/2010 z 23.09.2010r. Zawarcie umowy kredytowej
19/2010 z 22.10.2010r. Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w ramach realizacji "Galerii Świdnickiej" w Świdnicy z ERBUD S.A.
20/2010 z 04.11.2010r. Utworzenie spółki zależnej Rank-Pellene Sp. z o.o.
21/2010 z 05.11.2010r. Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2010r.
10.11.2010r. Raport kwartalny za III kwartał 2010r.
22/2010 z 08.12.2010r. Emisja obligacji
23/2010 z 10.12.2010r. Wykup obligacji serii A
24/2010 z 10.12.2010r. Przydział obligacji serii C
25/2010 z 16.12.2010r. Zawarcie umowy kredytowej
26/2010 z 20.12.2010r. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej opublikowanej w raporcie bieżącym nr 15/2010
27/2010 z 31.12.2010r. Przeniesienie aktywów znacznej wartości do spółki zależnej (Progress II spółka z o.o.) od E.F. Progress V spółka z o.o.
28/2010 z 31.12.2010r. Przeniesienie aktywów znacznej wartości do spółki zależnej (Progress III spółka z o.o.) od E.F. Progress VII spółka z o.o.

2011-03-18

Raport bieżący nr 5/2011

ZABEZPIECZENIE GRUNTÓW PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ E.F. PROGRESS X SP. Z O.O. POD INWESTYCJĘ W MIEJSCOWOŚCI DUCHNÓW KOŁO WARSZAWY

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:
 
Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (Emitent), informuje, że w dniu 18 marca 2011r. jednostka zależna Emitenta spółka E.F. Progress X Sp. z o.o. dokonała zabezpieczenia gruntów pod przyszłą inwestycję. Celem inwestycji jest budowa centrum handlowego w miejscowości Duchnów koło Warszawy o łącznej powierzchni najmu około 63 tys. m2. Centrum będzie się składało z galerii handlowej wraz z supermarketem spożywczym i kinem wielosalowym o łącznej powierzchni najmu ok. 36,4 tys. m2, hipermarketu typu dom i ogród o powierzchni najmu ok. 12,3 tys. m2 oraz parku handlowego o powierzchni najmu ok. 14,3 tys. m2. Przy centrum powstanie parking na około 1 500 miejsc parkingowych. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to II kwartał 2012 roku, a termin zakończenia i oddania centrum do użytkowania to II kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2011-03-15

Raport bieżący nr 4/2011

ZAWARCIE UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI - OBIEKTU HANDLOWO-USŁUGOWEGO OBI W MIEJSCU PIASTOWYM

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (Emitent), informuje, że w dniu 14 marca 2011r. pomiędzy jednostką zależną Emitenta spółką E.F. Progress IX Sp. z o.o. a spółką CFE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92 (Wykonawca) została zawarta umowa o Generalne Wykonanie obiektu handlowo-usługowego OBI w Miejscu Piastowym. Na podstawie zawartej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w Generalnym Wykonawstwie "pod klucz" w zakresie przewidzianym w Dokumentacji Budowlanej, wraz z wykonaniem niezbędnych przekładek, wszystkich przyłączy i sieci, usunięciem kolizji, oraz budową zewnętrznego i wewnętrznego układu drogowego wraz z nasadzeniem drzewostanu. Termin rozpoczęcia prac (wprowadzenie na budowę) ustala się na dzień 16.03.2011r., natomiast realizacja obiektu zakończy się do dnia 19.10.2011r wraz z doręczeniem przez Wykonawcę ostatecznej, bezwarunkowej decyzji o "Pozwoleniu na użytkowanie".
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy na wykonanie Obiektu wynosi 19.500.000 zł netto.
Umowa zawiera postanowienia umożliwiające naliczenie kar umownych, których łączna wartość nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2011-02-22

Raport bieżący nr 3/2011

USTANOWIENIE HIPOTEK KAUCYJNYCH

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
W nawiązaniu do raportu 22/2010 Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 21.02.2011 roku powziął informacje, iż w pełni zostały ustanowione hipoteki kaucyjne wynikające z warunków emisji obligacji serii C stanowiących o konieczności zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy (podstawa akt notarialny nr 13902/2010 z dnia 13 grudnia 2010r).

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość aktywów, na których ustanowiono hipoteki, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

2011-02-17

Raport bieżący nr 2/2011

PODPISANIE U MOWY O WSPÓŁPRACY

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress SA (Emitent) informuje, iż dnia 16 lutego 2011, podpisana została w formie aktu notarialnego umowa o współpracy pomiędzy Progress IV Sp. z o.o. będącą spółką zależną Emitent a NALEPA CAPITAL TRUST Sp. z o.o. i Tomaszem Nalepą. Umowa została zawarta w celu określenia szczegółowych zasad wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości położonej w gminie Miedziana Góra poprzez wybudowanie zespołu obiektów handlowych o łącznej powierzchni użytkowej około 55.000,00 m2
Realizacja wspólnego przedsięwzięcia odbędzie się poprzez powołanie spółki celowej NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o. w której Progress IV Sp. z o.o. będzie miało 50% udziałów i głosów.

2011-01-13

Raport bieżący nr 1/2011

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2011 ROKU

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011:
1. Skonsolidowany raport kwartalny:
- za I kwartał 2011r. - 13 maja 2011r.
- za III kwartał 2011r. - 14 listopada 2011r.
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011r. - 31 sierpnia 2011r.
3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2010r. - 21 marca 2011r.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji sprawozdania za IV kwartał 2010r. i II kwartał 2011 r. na podstawie odpowiednio §102 ust. 1 i §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna
56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.