Raporty bieżące

2010-12-31

Raport bieżący nr 28/2010

PRZENIESIENIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ (PROGRESS III SPÓŁKA Z O.O.) OD E.F. PROGRESS VII SPÓŁKA Z O.O.

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 31 grudnia 2010 r. spółka zależna E.F. Progress VII spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "Spółka") nabyła nowoutworzone udziały w spółce zależnej Progres III spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi zespół aktywów wraz z prawami akcesoryjnymi i zespół pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynikający z ewidencji księgowej tj. sald kont syntetycznych i analitycznych, w którego skład wchodzą wszystkie składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia przez "E.F. Progress V" Sp. z o.o. działalności gospodarczej z wyłączeniem należności i zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych oraz praw z tytułu posiadania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, obejmujący w szczególności:
1. prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 3/2, o powierzchni 2,0011 ha (dwadzieścia tysięcy jedenaście metrów kwadratowych), położona w miejscowości Kłodzko przy ul. Noworudzka 2, gmina Kłodzko, powiat grodzki: Kłodzko, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00082842/1 o wartości rynkowej netto 5.894.118,74 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemnaście i 74/100 złotych),
2. prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 3/4 o powierzchni 1,8249 ha (osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), położoną w miejscowości Kłodzko przy ul. Noworudzka 2, gmina Kłodzko, powiat grodzki: Kłodzko, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00082842/1 o wartości rynkowej netto 5.375.132,32 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści dwa i 32/100złotych),
3. prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 3/5 o powierzchni 0,0101 ha (sto jeden metrów kwadratowych), położoną w miejscowości Kłodzko przy ul. Noworudzka 2, gmina Kłodzko, powiat grodzki: Kłodzko, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00039970/1 o wartości rynkowej netto 29.748,94 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem i 94/100 złotych),
4. prawo własności obiektu usługowo-handlowego posadowionego na działkach gruntu wskazanych w punktach 1)-3) powyżej, o łącznej powierzchni użytkowej 10 889,54 m2 (dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 54/100 setnych metra kwadratowego) i powierzchni zabudowy 10 833,00 m2 (dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy metry kwadratowe), z 400 (czterysta) miejscami parkingowymi, łącznie z instalacjami reklamowymi, instalacjami technicznymi zewnętrznymi i wewnętrznymi, wraz z przyłączami wszystkich instalacji, umożliwiającymi funkcjonowanie obiektu usługowo-handlowego, drogami dojazdowymi oraz układem komunikacyjnym, o wartości rynkowej netto 35.108.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów sto osiem tysięcy złotych), na który składa się:
- budynek pawilonu handlowego o wartości rynkowej 27.446.915,00 zł (dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych),
- budowle towarzyszące o wartości rynkowej netto 7.661.085,00 zł (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych)
5. autorskie prawa majątkowe do wszelkich projektów (Utworów), w szczególności projektu budowlanego, wykorzystanego przy realizacji projektu usługowo - handlowego, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, przenoszenie na inny nośnik informacji, najem, dzierżawa; a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywania wszelkiego rodzaju opracowań, Utworów oraz zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z tych opracowań,
6. wszelka dokumentacja dotycząca nieruchomości gruntowej oraz obiektu usługowo - handlowego, o którym mowa w pkt 1 do 4, w tym w szczególności wszelkie pisma i wnioski "E.F. Progress VII" Sp. z o.o. wraz z załącznikami oraz pozostała dokumentacja sporządzona przez "E.F. Progress VII" Sp. o.o. w związku z nieruchomością gruntową oraz obiektem usługowo-handlowym, o których mowa w pkt 1 do 4 do wszelkich urzędów oraz organów administracji publicznej, łącznie z autorskimi prawami majątkowymi do w/w dokumentów. 7. prawa, roszczenia i zobowiązania, w tym z tytułu zaliczek, wynikające z zawartych, a do dnia dzisiejszego niewykonanych umów.
8. prawa, roszczenia i zobowiązania z umowy kredytowej z dnia 22 września 2010 r. zawartej pomiędzy "E.F. Progress VII" Sp. z o.o. a Bankiem PEKAO S.A.,
9. prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z Umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w ramach realizacji centrum handlowo-usługowego "retail park" w Kłodzku zawartej dnia 29 czerwca 2009 r. pomiędzy "E.F. Progress VII" Sp. z o.o. a ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (Wykonawca), w odniesieniu do wskazanej w pkt 4 nieruchomości, w tym prawa i roszczenia z gwarancji i rękojmi udzielonych (w tym kaucja dobrego wykonania robót) przez Wykonawcę na podstawie powyższej umowy;
10. inne prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z innych umów nie wymienionych powyżej, należności i zobowiązania oraz inne aktywa niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa nie wymienione powyżej, tajemnice przedsiębiorstwa, wartość firmy.
Wraz z przeniesieniem opisanych wyżej składników majątkowych, praw i roszczeń, "E.F. Progress VII" Sp. z o.o. wyraził zgodę na przeniesienie na rzecz "PROGRESS III" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy uprawnień z wszelkich decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości gruntowej oraz obiektu usługowo-handlowego. Wydanie przedsiębiorstwa nastąpiło w dniu 31 grudnia 2010 r.
Wartość przedmiotowej transakcji tj. wartość objętych przez Spółkę udziałów w zamian za aport przedsiębiorstwa wynosi 27.000.000 zł i przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2010-12-31

Raport bieżący nr 27/2010

PRZENIESIENIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ (PROGRESS II SPÓŁKA Z O.O.) OD E.F. PROGRESS V SPÓŁKA Z O.O.

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 31 grudnia 2010 r. spółka zależna E.F. Progress V spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "Spółka") nabyła nowoutworzone udziały w spółce zależnej Progres II spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi zespół aktywów wraz z prawami akcesoryjnymi i zespół pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynikający z ewidencji księgowej tj. sald kont syntetycznych i analitycznych, w którego skład wchodzą wszystkie składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia przez "E.F. Progress V" Sp. z o.o. działalności gospodarczej obejmujący w szczególności m.in.:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 3/5 i 3/8, o łącznej powierzchni 0,3311 ha (trzy tysiące trzysta jedenaście metrów kwadratowych), położonych w miejscowości Kłodzko przy ul. Noworudzkiej, gmina Kłodzko, powiat grodzki: Kłodzko, województwo dolnośląskie, które powstały w wyniku podziału działki nr 3/3 na podstawie Decyzji z dnia 8 września 2010 r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kłodzka wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00080390/3, o wartości rynkowej netto 575.946,84 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć i 84/100 złotych);
2. prawo własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 5/2, 5/3, 5/4, 6/7, 6/9 i 6/10 o łącznej powierzchni 5,4162 ha (pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści sześć metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Kłodzko przy ul. Noworudzkiej, gmina Kłodzko, powiat grodzki: Kłodzko, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00080299/5 o wartości rynkowej netto 14.937.053,16 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy 16/100 złotych);
3. prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 7/7 o powierzchni 0,3513 ha (trzy tysiące pięćset trzynaście metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Kłodzko przy ul. Noworudzkiej, gmina Kłodzko, powiat grodzki: Kłodzko, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00089980/9 o wartości rynkowej netto 1.199.000,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
4. prawo własności obiektu usługowo-handlowego posadowionego na działkach gruntu wskazanych w punktach 1) - 3) powyżej o łącznej powierzchni użytkowej 14 688m2 (czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) i powierzchni zabudowy 15.080 m2 (piętnaście tysięcy osiemdziesiąt metrów kwadratowych), w tym z około 700 (siedemset) miejscami parkingowymi, łącznie z instalacjami reklamowymi, instalacjami technicznymi zewnętrznymi i wewnętrznymi, wraz z przyłączami wszystkich instalacji, umożliwiającymi funkcjonowanie obiektu usługowo-handlowego, drogami dojazdowymi oraz układem komunikacyjnym, o wartości rynkowej netto 84.555.000 zł (osiemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na którą składa się:
- budynek pawilonu handlowego o wartości rynkowej 66.853.017 zł (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemnaście złotych),
- budowle towarzyszące o wartości rynkowej netto 17.701.983 zł (siedemnaście milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote)
5. autorskie prawa majątkowe do wszelkich projektów (Utworów), w szczególności projektu budowlanego, wykorzystanego przy realizacji projektu usługowo - handlowego, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, przenoszenie na inny nośnik informacji, najem, dzierżawa; a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywania wszelkiego rodzaju opracowań, Utworów oraz zezwoleń na rozporządzenie -- i korzystanie z tych opracowań,
6. wszelka dokumentacja dotycząca nieruchomości gruntowej oraz obiektu usługowo - handlowego, o którym mowa w pkt 1 do 4, w tym w szczególności wszelkie pisma i wnioski "E.F. Progress V" Sp. z o.o. wraz z załącznikami oraz pozostała dokumentacja sporządzona przez "E.F. Progress V" Sp. o.o. w związku z nieruchomością gruntową oraz obiektem usługowo-handlowym, o których mowa w pkt 1 do 4 do wszelkich urzędów oraz organów administracji publicznej, łącznie z autorskimi prawami majątkowymi do w/w dokumentów,
7. prawa, roszczenia i zobowiązania, w tym z tytułu zaliczek, wynikające z zawartych, a do dnia dzisiejszego niewykonanych umów,
8. prawa, roszczenia i zobowiązania z umowy kredytowej nr K0006245 z dnia 30 września 2008 r. zawartej pomiędzy "E.F. Progress V" Sp. z o.o. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z późniejszymi zmianami,
9. prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z Umowy o generalne wykonawstwo inwestycji w ramach realizacji centrum handlowo-usługowego "Galeria Twierdza" w Kłodzku zawartej dnia 19 maja 2008 r. pomiędzy "E.F. Progress V" Sp. z o.o. a ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (Wykonawca), w odniesieniu do wskazanej w pkt 4 nieruchomości, w tym prawa i roszczenia z gwarancji i rękojmi udzielonych (w tym kaucja dobrego wykonania robót) przez Wykonawcę na podstawie powyższej umowy,
10. inne prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z innych umów nie wymienionych powyżej, należności i zobowiązania oraz inne aktywa niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa nie wymienione powyżej, tajemnice przedsiębiorstwa, wartość firmy z wyłączeniem jednakże:
a) należności i zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych,
b) należności z tytułu pożyczek udzielonych spółce Rank Progress S.A., w tym naliczonych do dnia 31 grudnia 2010 r. odsetek od tych pożyczek,
c) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 3/6, o powierzchni 0,0763 ha (siedemset sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w miejscowości Kłodzko przy ul. Noworudzka, gmina Kłodzko, powiat grodzki: Kłodzko, województwo dolnośląskie, która powstała w wyniku podziału działki nr 3/3 na podstawie Decyzji z dnia 8 września 2010 r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kłodzka wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00080390/3,
d) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 3/7, o powierzchni 0,1052 ha (tysiąc pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w miejscowości Kłodzko przy ul. Noworudzka, gmina Kłodzko, powiat grodzki: Kłodzko, województwo dolnośląskie, która powstała w wyniku podziału działki nr 3/3 na podstawie Decyzji z dnia 8 września 2010 r. wydanej przez Burmistrza Miasta Kłodzka wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00080390/3,
e) prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 6/5, o powierzchni 0,3316 ha (trzy tysiące trzysta szesnaście metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Kłodzko przy ul. Noworudzka, gmina Kłodzko, powiat grodzki: Kłodzko, województwo dolnośląskie wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00080327/1,
f) praw z tytułu posiadania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

Wraz z przeniesieniem opisanych wyżej składników majątkowych, praw i roszczeń, "E.F. Progress V" Sp. z o.o. wyraził zgodę na przeniesienie na rzecz "PROGRESS II" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy uprawnień z wszelkich decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości gruntowej oraz obiektu usługowo-handlowego. Wydanie przedsiębiorstwa nastąpiło w dniu 31 grudnia 2010 r.
Wartość przedmiotowej transakcji tj. wartość objętych udziałów w zamian za aport przedsiębiorstwa wynosi 42.000.000 zł i przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta przez co spełnione są kryteria uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).

2010-12-20

Raport bieżący nr 26/2010

UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ OPUBLIKOWANEJ W RAPORCIE BIEŻĄCYM NR 15/2010

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress SA działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005, nr 184, poz. 1539) (Ustawa) przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, o których informowano w raporcie bieżącym nr 15/2010, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2006 r.)
Poniżej Zarząd przekazuje parametry umowy, o której mowa w komunikacie bieżącym nr 15/2010:
1.Oznaczenie stron umowy:
Rank Progress S.A. - przyszły sprzedający
IKEA Property Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przyszły kupujący
2.Data i sposób nabycia lub zbycia aktywów:
Jest to umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Data zawarcia umowy przedwstępnej - 11.08.2010 r.
3.Charakterystyka nabytych aktywów:
Grunt rolny/niezabudowany
4.Cenę, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej:
Przyszła cena zbycia wynosi 36.819.420-zł netto,
5.Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi:
Brak powiązań,
6.Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość aktywa przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.
7. Źródło finansowania nabycia aktywów:
Zbycie, wiec brak takich źródeł,
8.Planowany sposób wykorzystania nabytych aktywów:
Po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dojdzie do zbycia nieruchomości na rzecz Kupującego,
9. W przypadku, gdy umowa nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym aktywów o znacznej wartości jest umową z podmiotem powiązanym - dodatkowo opis powiązań emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem zbywającym, nabywającym lub osobą, na rzecz której ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe, oraz szczegółowy opis warunków tej umowy:
Brak powiązań,
10.Wyszczególnienie danych, które podlegają art. 57 Ustawy:
a) Cena i warunki umowy,
b) Przedmiot sprzedaży,
c) Strony umowy.

2010-12-16

Raport bieżący nr 25/2010

ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress SA informuje, że w dniu 16 grudnia 2010 r. spółka w 100% zależna od Emitenta, E.F. Progress III sp. z o.o. zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę kredytu o charakterze budowlanym w wysokości 70.660.071 PLN oraz o charakterze inwestycyjnym w wysokości stanowiącej równowartość kwoty 70.660.071 PLN, jednak nie więcej niż 70% kosztów projektu i w ramach kredytu na VAT w wysokości 6.336.668 PLN.

Kredyt zostanie udzielony na sfinansowanie realizacji projektu budowy galerii handlowej pn. Galeria Twierdza w Zamościu o łącznej powierzchni 31. 400 m2 . Termin spłaty środków uzyskanych z transzy budowlanej upływa dnia 30 czerwca 2011 roku. , z transzy VAT natomiast przypada na dzień 31 października 2011 roku. Termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa 30 czerwca 2026 roku. Oprocentowanie Kredytu budowlanego i Kredytu na VAT oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę, zaś Kredytu Inwestycyjnego o zmienną stopę procentową EURIBOR powiększoną o marżę.

Umowa przewiduje ustanowienie zabezpieczeń m.in. hipoteki kaucyjnej, zastawu na udziałach, zastawu na aktywach, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Ponadto ustanowiono przelew praw z umów ubezpieczenia nieruchomości, projektu i z umów najmu. Dodatkowo Emitent ustanowił umowę poręczenia oraz wsparcia Projektu. Pozostałe zabezpieczenia kredytowe nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.

2010-12-10

Raport bieżący nr 24/2010

PRZYDZIAŁ OBLIGACJI SERII C

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r., Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, iż w dniu 9 grudnia 2010 roku dokonano przydziału Obligatariuszom 100.000 Obligacji Serii C o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł. W związku z powyższym, emisja Obligacji Serii C dokonana na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2010 roku doszła do skutku.

2010-12-10

Raport bieżący nr 23/2010

WYKUP OBLIGACJI SERII A

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
 
Zgodnie z par.5 ust.1pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu 09.12.2010 r. wykupiono obligacje własne serii A wyemitowane dnia 09.12.2009 r. o łącznej wartości nominalnej 24.760.000,00 zł tj. 24.760 sztuk wg jednostkowej ceny nominalnej 1.000,00 zł. Informacja o emisji obligacji serii A znajdowała się w Prospekcie Emisyjnym. Relacja wartości nominalnej wyemitowanych obligacji do kapitałów własnych emitenta (wg stanu na 30.09.2010 r.) wyniosła 12,1%.

2010-12-08

Raport bieżący nr 22/2010

EMISJA OBLIGACJI

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, w dniu 7 grudnia 2010r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C w formie materialnej. Przedmiotem emisji jest 100.000 (sto tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto milionów złotych).

Oprocentowanie obligacji jest zmienne tj. równe stawce WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększone o marżę. Odsetki będą wypłacane w dniach: 9 czerwca 2011r, 9 grudnia 2011r, 11 czerwca 2012r, 10 grudnia 2012r, 10 czerwca 2013r, 9 grudnia 2013r. Dniem ustalenia praw do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem wypłaty odsetek, co oznacza, że odsetki zostaną wypłacone Obligatoriuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 9 grudnia 2013 roku.

Zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowych i zabudowanych, oraz na prawie własności nieruchomości gruntowej, gdzie użytkownikiem wieczystym lub właścicielem jest Rank Progress S.A. Wysokość hipotek wyniesie 120% wartości objętych obligacji.

Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono hipotekę:
1) Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, Bogudzice - Zawodzie, przy ul. Olimpijskiej, obejmującej działki 74/22, 74/24, 74/29, 74/30, 74/40, 92/11 i 74/43 o łącznej powierzchni 0,8420 ha, oznaczonej księgą wieczystą nr KA1K/00039722/1. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 23.910.000 zł,
2) Użytkowanie wieczyste nieruchomości zbudowanej budynkami przemysłowymi, położonej w Legnicy przy ul. Senatorskiej, obejmującej działki 594/5, 594/6, 594/7 i 594/8 o łącznej powierzchni 1,0797 ha oznaczonej księgą wieczystą nr LE1L/00047392/1. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 9.126.000 zł
3) Użytkowanie wieczyste nieruchomości zbudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Wieltona, obejmującej działkę o nr 361 o powierzchni 0,8601 ha, oznaczonej księgą wieczystą nr LE1L/00043909/1. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 8.260.000 zł,
4) Użytkowanie wieczyste nieruchomości zbudowanej budynkiem usługowym, położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej, obejmującej działki nr 338/1 i 338/2 o łącznej powierzchni 0,1076 ha oznaczonej księgą wieczystą nr LE1L/00046156/8. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 6.740.000 zł,
5) Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, obejmującej działkę 3/15 o powierzchni 3,7720 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00122957/4. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 39.149.000 zł,
6) Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, obejmującej działki: 3/2 o powierzchni 1,8740 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00121781/2, 3/7 o powierzchni 0,3118 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00122955/0, 3/4 o powierzchni 0,1397 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00122952/9, 3/5 o powierzchni 0,7436 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00122953/6. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 31.851.000 zł,
7) Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zgorzelcu Łagów, obejmującej działki: 630, 631 i 632 o łącznej powierzchni 2,6229 ha oznaczonych księgą wieczystą nr JG1Z/00039600/9. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 4.301.000 zł,
8) Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zgorzelcu Łagów, obejmującej działki: 499/10 i 499/11 o łącznej powierzchni 0,6029 ha oznaczonych księgą wieczystą nr JG1Z/00040069/4, 506/6 o powierzchni 0,0926 ha oznaczonej księgą wieczystą nr JG1Z/00040390/3, 505/15, 505/16 i 506/5 o łącznej powierzchni 0,4983 ha oznaczonych księgą wieczystą nr JG1Z/00039464/3, 516 o powierzchni 0,6285 ha oznaczonej księgą wieczystą nr JG1Z/00044433/5. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 5.259.000 zł.

Jeśli wartość nominalna objętych obligacji będzie:
a) równa co najmniej 74.001.000 zł zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach opisanych w punktach od 1 do 3 i od 5 do 8,
b) równa co najmniej 50.001.000 zł i nie większa niż 74.000.000 zł zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach opisanych w punktach od 1 do 4 i od 6 do 8,
c) równa co najmniej 30.001.000 zł i nie większa niż 50.000.000 zł zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach opisanych powyżej w punktach 1, 3 i 6,
d) nie większa niż 30.000.000 zł zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach opisanych powyżej w punktach 1, 2 i 7. Wartość zobowiązań Rank Progress S.A. na dzień 30 września 2010r. wyniosła 289.390 tys. zł.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Rank Progress S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259).

2010-11-05

Raport bieżący nr 21/2010

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2010R.

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego – raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku na dzień 10 listopada 2010 roku. Podstawa prawna § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

2010-11-04

Raport bieżący nr 20/2010

UTWORZENIE SPÓŁKI ZALEŻNEJ RANK-PELLENE SP. Z O.O.

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Treść raportu:
Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, iż dnia 3 listopada 2010 r. powołana została spółka zależna Rank-Pellene sp. z o.o.. Kapitał zakładowy spółki Rank-Pellene wynosi 5.000 PLN i dzieli się na 100 udziałów, z czego Rank Progress SA objął 50%. Spółka powołana została na potrzeby realizacji celu gospodarczego polegającego na budowie i odpłatnej eksploatacji pasażu handlowego o nazwie "Pasaż IGA" w Głogowie. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

2010-10-22

Raport bieżący nr 19/2010

ZAWARCIE UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI W RAMACH REALIZACJI "GALERII ŚWIDNICKIEJ" W ŚWIDNICY Z ERBUD S.A.

Podstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (Emitent), informuje, że w dniu 22 października 2010 r. pomiędzy jednostką zależną Emitenta spółką E.F. Progress VI Sp. z o.o. a spółką Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 300A (Wykonawca) została zawarta umowa o Generalne Wykonanie Obiektu "Galerii Świdnickiej" w Świdnicy. Na podstawie zawartej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w Generalnym Wykonawstwie "pod klucz w standardzie wykończenia Galerii Piastów II w Legnicy" w zakresie przewidzianym w Dokumentacji Budowlanej, wraz z wykonaniem wielosalowego kina, z budową wewnętrznego i zewnętrznego układu drogowego oraz z pilotażem butików. Termin rozpoczęcia prac ustala się na 25.10.2010 r., natomiast realizacja obiektu zakończy się do dnia 28.02.2012 r. Wynagrodzenie Wykonawcy na wykonanie Obiektu wynosi 52.000.000 zł netto. Umowa zawiera postanowienia umożliwiające naliczenie kar umownych, których łączna wartość nie przekroczy 10% wynagrodzenia Wykonawcy. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryteriów kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość umów zawartych i aneksowanych przez Emitenta (jednostki zależne) ze spółką Erbud S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 164.000.000 zł netto. Podstawa prawna: par. 5 ust.1 pkt3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U.nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2010-09-23

Raport bieżący nr 18/2010

ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ

Podstawa prawna
art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress SA (Emitent) informuje, że w dniu 22 września 2010 r. spółka w 100% zależna od Emitenta E.F. Progress VII sp. z o.o. zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) umowę kredytu o charakterze budowlanym (w tym transza na VAT) w łącznej wysokości 23.179.000,00 PLN oraz o charakterze Inwestycyjnym w wysokości 5.545.00,00 EUR.
 
Kredyt budowlany oraz Kredyt Inwestycyjny zostanie udzielony na sfinansowanie realizacji projektu budowy centrum handlowego Park Handlowy Twierdza II (Budynek) w Kłodzku wybudowanego na nieruchomości, o łącznej powierzchni 10. 890 m2 . Termin spłaty środków uzyskanych z transzy budowlanej upływa dnia 30.04.2011 r. , z transzy VAT natomiast przypada na dzień przypadający 8 (osiem) miesięcy od dnia pierwszego ciągnienia transzy VAT. Termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa po 60 miesiącach od dnia ciągnienia kredytu inwestycyjnego, jednak nie później niż 30 kwietnia 2016r. Oprocentowanie Kredytu budowlanego oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę, zaś Kredytu Inwestycyjnego o zmienną stopę procentową EURIBOR powiększoną o marżę.
 
Umowa przewiduje ustanowienie zabezpieczeń m.in. hipoteki kaucyjnej, zastaw rejestrowy (oraz zwykły do czasu jego rejestracji) na udziałach w kapitale zakładowym spółki Kredytobiorcy. Umowa zastawu rejestrowego została zawarta pomiędzy Bankiem a Emitentem. Ponadto ustanowiony został zastaw rejestrowy (oraz zwykły do czasu jego rejestracji) na prawach z rachunków bankowych, cesji z umów ubezpieczenia nieruchomości i projektu, cesji z umów najmu. Pozostałe zabezpieczenia kredytowe nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.

2010-09-22

Raport bieżący nr 17/2010

SPŁATA CZĘŚCI KREDYTU INWESTYCYJNEGO

Podstawa prawna
art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu 21.09.2010 r. Spółka dokonała spłaty 20.000.000 PLN stanowiącej część kredytu inwestycyjnego uzyskanego na podstawie umowy z dnia 11 stycznia 2008r. (z późniejszymi aneksami) zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK SA. Na dzień przekazania raportu do spłaty pozostało 10.000.000 PLN. Ostateczny termin spłaty kredytu zgodnie z umową przypada na dzień 15 stycznia 2011 r.

2020-08-31

Raport bieżący nr 16/2010

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Podstawa prawna
art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30.08.2010r została zawarta z Leroy Merlin Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży nieruchomości o istotnej wartości. Przedmiotem umowy są działki gruntu położone w Kłodzku, będące częścią projektu Galeria Twierdza I w Kłodzku, która należy do spółki zależnej Emitenta.

Nieruchomość została sprzedana za cenę 7.791.200 (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) Euro (30.973.915,6 PLN) netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 22% w kwocie 1.714.064 Euro (6.814.261,4 PLN), to jest łącznie kwotę 9.505.264 Euro (dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery euro) (37.788.177,0 PLN) brutto,

Podstawa prawna: par. 5 ust.1 pkt3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U.nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2010-08-23

Raport bieżący nr 15/2010

PODPISANIE PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY

Podstawa prawna
Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji
 
Treść raportu:
W dniu 11 sierpnia 2010 r. spółka Rank Progress S.A. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości o istotnej wartości ze znaną siecią handlową działającą na terenie całej Polski. Warunkiem koniecznym dojścia przyrzeczonej umowy sprzedaży do skutku jest skupienie nieruchomości na określonym obszarze oraz przeprowadzenie procedur administracyjnych.Ostateczna cena zapłaty za skupowane nieruchomości nie jest jeszcze znana, natomiast cena sprzedaży została określona w przedwstępnej umowie sprzedaży. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 31.12.2011 r.

Informacje dotyczące drugiej strony umowy przedwstępnej, przedmiotu oraz jej warunków podlegają pod art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz §2 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476). Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej nastąpi do dnia 31.12.2011 r.

2010-07-29

Raport bieżący nr 14/2010

AKCJE RANK PROGRESS SA WPISANE NA LISTY UCZESTNIKÓW INDEKSÓW WIG, WIG-PL ORAZ WIG DEWELOPERZY

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 26 lipca 2010 r. listy uczestników indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG-Deweloperzy zostały uzupełnione o pakiet 7 220 000 akcji spółki Rank Progress SA. Wpisu na listę dokonano na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z dnia 26 lipca 
2010 r.

2010-07-29

Raport bieżący nr 13/2010

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2010 ROKU

Podstawa prawna
56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2010:

1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 r. – 31 sierpnia 2010 r.
2. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r. – 15 listopada 2010 r.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2010 r. na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

2010-07-22

Raport bieżący nr 12/2010

ZAWARCIE UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI W RAMACH REALIZACJI "GALERIA TĘCZA" W KALISZU Z ERBUD S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą Legnicy (Emitent), informuje, że w dniu 22 lipca 2010 r. pomiędzy jednostką zależną Emitenta spółką E.F. Progress I Sp. z o.o. a spółką Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 300A (Wykonawca) została zawarta umowa o Generalne Wykonanie Obiektu "Galeria Tęcza" w Kaliszu.

Na podstawie zawartej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w Generalnym Wykonawstwie "pod klucz w standardzie wykończenia Galerii Piastów II w Legnicy" w zakresie przewidzianym w Dokumentacji Budowlanej, wraz z budową wewnętrznego i zewnętrznego układu drogowego oraz z pilotażem butików. Z zakresu robót zostają wyłączone prace określone protokołem z inwentaryzacji robót w toku z dnia 23.06.2010 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 8/2010 Emitenta z dnia 09.07.2010 r., przejęcie placu budowy przez Erbud S.A. nastąpiło w dniu 08.07.2010 r. Realizacja obiektu zakończy się do dnia 15.10.2011 r. Wynagrodzenie Wykonawcy na wykonanie Obiektu wynosi 65.000.000 zł
Umowa zawiera postanowienia umożliwiające naliczenie kar umownych, których łączna wartość nie przekroczy 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryteriów kapitałów własnych Emitenta.
Łączna wartość umów zawartych i anektowanych przez Emitenta ze spółką Erbud S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 112.780.000 zł netto.

Podstawa prawna: par. 5 ust.1 pkt3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U.nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2010-07-22

Raport bieżący nr 11/2010

ZAWARCIE UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA EMITENTA

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż podpisał z Domem Maklerskim IDM S.A. umowę na podstawie której od 23 lipca 2010 r. Dom Maklerski IDM S.A. pełnić będzie zadania animatora rynku dla akcji Rank Progress S.A.

2010-07-21

Raport bieżący nr 10/2010

WPROWADZENIE AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B I C DO OBROTU GIEŁDOWEGO ORAZ WYZNACZENIE OSTATNIEGO DNIA NOTOWANIA PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII C

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd RANK PROGRESS S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 695/2010 z dnia 20 lipca 2010 r., na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego postanowił wprowadzić z dniem 22 lipca 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki RANK PROGRESS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
a) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRNKPR00014",
b) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji serii C, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 lipca 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLRNKPR00014".

Akcje spółki RANK PROGRESS S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RANKPROGR" i oznaczeniem "RNK".

Ponadto Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 694/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego wyznaczył na 21 lipca 2010 r. dzień ostatniego notowania 4.643.130 (czterech milionów sześciuset czterdziestu trzech tysięcy stu trzydziestu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki RANK PROGRESS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRNKPR00022".

2010-07-09

Raport bieżący nr 9/2010

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Podstawa prawna
Inne uregulowania
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż dnia 2 lipca 2010 r. sąd rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitał zakładowy wynosi 3.714.505,00 zł i dzieli się na 37.145.050 szt. akcji, w tym:
a) 16.250.960 akcji serii A. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi, co do głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcje przypadają dwa głosy;
b) 16.250.960 akcji serii B. Akcje serii B nie są uprzywilejowane;
c) 4.643.130 akcji serii C. Akcje serii C nie są uprzywilejowane;

Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 5 ust. 1 pkt 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2010-07-09

Raport bieżący nr 8/2010

INFORMACJA O PRZEKAZANIU PLACU BUDOWY PRZEZ EMITENTA SPÓŁCE ERBUD S.A. NA BUDOWĘ GALERII "TĘCZA" W KALISZU

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
W dniu 8 lipca 2010 r. Emitent przekazał spółce Erbud S.A. plac budowy, na którym ma powstać Galeria "Tęcza". Przekazanie placu budowy jest konsekwencją przyjęcia przez Spółkę zależną od Emitenta oferty Erbud S.A. na wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Zaoferowana cena wyniosła 65 milionów zł. (Słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych 00/100). Obiekt ma zostać zrealizowany do 15 października 2011 r. O pozostałych warunkach umowy Emitent powiadomi w chwili podpisania umowy.

2010-07-08

Raport bieżący nr 7/2010

PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ AKCJI SERII C

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. na podstawie par. 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje informację o zakończonej ofercie publicznej:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 14 czerwca 2010 r.; Data zakończenia subskrypcji: 18 czerwca 2010 r.
2. Data przydziału akcji: 24 czerwca 2010 r.
3. Przedmiotem oferty publicznej było 4 643 130 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
4. Redukcja zapisów nie wystąpiła.
5. Łącznie złożono zapis na 4.643.130 szt. akcji zwykłych serii C w tym w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjęto zapisy na 3 777 730 szt. akcji, w Transzy Otwartej natomiast przyjęto zapisy na 865 400 szt. akcji.
6. Łącznie przydzielono 4 643 130 szt. akcji zwykłych serii C w tym w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 3 777 730 szt. akcji, w Transzy Otwartej natomiast przydzielono 865 400 szt. akcji.
7. Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane wyniosła 10,77 zł.
8. Liczba osób którym przydzielono akcje: w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych –125; W Transzy Otwartej –69.
9. Nie zawierano umów o subemisję.
10. Wartość brutto przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 50 006 510,10 zł.
11. Na dzień sporządzenia komunikatu łączne koszty oferty wyniosły 3 703 751,54 zł, z czego:
    a) Przygotowanie i przeprowadzenia oferty: 1 635 325,50 zł.
    b) Wynagrodzenia subemitentów: 0 zł.
    c) Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1 788 426,04 zł.
    d) Promocja oferty: 280 000,00 zł.
Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.
12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł 0,80 zł.

2010-07-07

Raport bieżący nr 6/2010

WPROWADZENIE DO OBROTU PDA SPÓŁKI RANK PROGRESS S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd spółki Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu 6 lipca 2010 r. otrzymał Uchwałę Nr 634/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki RANK PROGRESS S.A.

Zgodnie z Uchwałą, na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 8 lipca 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki RANK PROGRESS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRNKPR00022";
2) notować prawa do akcji spółki RANK PROGRESS S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RANKPROGR-PDA" i oznaczeniem "RNKA".

2010-07-07

Raport bieżący nr 5/2010

UCHWAŁA ZARZĄDU GPW NR 632/2010 W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B I C ORAZ PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII C

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progess S.A. informuje, iż w dniu 5 lipca 2010 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 632/2010 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1. następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Rank Progress S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
a. 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji serii B,
b. 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji serii C
2. 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) praw do akcji zwykłych na okaziciela serr C spółki Rank Progress S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt 1i 2 następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rank Progress S.A. w wyniku emisji akcji serii C.
 
 

Załączniki:

 

2010-06-24

Raport bieżący nr 4/2010

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU MIĘDZY TRANSZAMI

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że zgodnie z punktem 5.2.4.1 części IV Prospektu emisyjnego dokonał przesunięcia akcji między transzami. 63.226 akcji z Transzy Otwartej zostało przesuniętych do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w której popyt na akcje oferowane zgłoszony przez Inwestorów przewyższył ich podaż.

2010-06-24

Raport bieżący nr 3/2010

PRZYDZIAŁ AKCJI OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ RANK PROGRESS S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu 24.06.2010 roku podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej i w związku z powyższym emisja akcji serii C doszła do skutku. W ramach Publicznej Oferty oferowano łącznie w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 3 714 504 akcji serii C oraz w ramach Transzy Otwartej 928 626 akcji serii C. Akcje były obejmowane po cenie równej 10,77 zł. Zarząd Rank Progress S.A. dokonał w wyniku przeprowadzonej subskrypcji przesunięcia między transzami 63 226 akcji, a następnie przydziału 4 643 130 akcji, w tym 3 777 730 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz 865 400 akcji w Transzy Otwartej. W ramach Publicznej Oferty, 193 podmiotom przydzielono wszystkie oferowane akcje tj. 4 643 130 sztuk, o wartości 50 006 510,10 złotych. Zarząd Spółki informuje, że szczegółowy raport spełniający wymogi § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostanie przesłany w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji, o którym mowa w § 100 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

2010-06-11

Raport bieżący nr 2/2010

STALENIE CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII C

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego Rank Progress SA sporządzonego w związku z ofertą publiczną 4 643 130 akcji serii C , zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 maja 2010 r., a także zgodnie z art.54 ust.3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 11 czerwca 2010r. została ustalona cena emisyjna akcji serii C na poziomie 10,77 PLN za jedną akcję.

2010-06-02

Raport bieżący nr 1/2010

UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU ESPI

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. informuje, że w dniu 28.05.2010 roku powziął informację o uzyskaniu dostępu do elektronicznego systemu przekazywania raportów bieżących i okresowych ESPI. W związku z powyższym od dnia 28.05.2010 roku Rank Progress S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI.
Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.