walne zgromadzenie

Zgodnie z raportem 10/2014 przekazanym przez Zarząd Rank Progress S.A. w dniu 26 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 marca 2014 r. zostało odwołane.

Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520, której akta rejestrowe obecnie prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 marca 2014 r. roku na godzinę 12:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki, tj. w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63
z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.   Przedstawienie porządku obrad.

6.   Podjęcie uchwał w sprawach:

I.   powołania członka Rady Nadzorczejspółki Rank Progress S.A.,

II.  zmiany statutu spółki Rank Progress S.A.,

III. podziału akcji serii A na akcje serii A1 i serii A2 i zmiany statutu Rank Progress S.A.,

IV. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Rank Progress S.A. w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu Rank Progress S.A.,

V. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na runku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i E oraz dematerializacji akcji serii A2, serii E oraz praw do akcji serii E

7.   Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Istotne informacje

Data i godzina NWZ:

10 marca 2014 roku, godzina 12:00

Miejsce NWZ:

Legnica, ul. Złotoryjska 63  

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ:

22 lutego 2014 roku

 

Pliki do pobrania:

 

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji Rank Progress S.A. wynosi 37.183.550

Na akcje przypada łącznie 53.434.510 głosów

Kontakt w sprawie NWZ

Wszystkie zapytania dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. zwołanego na dzień 10 marca 2014 roku prosimy kierować na adres email: walne@rankprogress.pl.

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.