RAPORTY BIEŻĄCE

2015-12-16

Raport bieżący nr 59/2015

Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 30 listopada 2015 r., zastawu rejestrowego na rachunku bankowym należącym do spółki zależnej Emitenta, Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Progress XXIII), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 30.000.000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 127.917.000,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 30 listopada 2015 r.)

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem przez spółkę Progress XXIII, o której Emitent informował raportem nr 50/2015 w dniu 25 listopada 2015 r. Rachunek, którego dotyczy zastaw  prowadzony jest w PLN. Na dzień ustanowienia zastawu Progress XXIII nie posiadał środków na przedmiotowym rachunku.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisany zastaw rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zabezpieczenia przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-12-15

Raport bieżący nr 58/2015

Ustanowienie zastawu na rachunkach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 3 grudnia 2015 r., zastawów rejestrowych na dwóch rachunkach bankowych należących do spółki zależnej Emitenta, Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Progress XXIII), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 30.000.000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 127.995.000,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 3 grudnia 2015 r.)

Zastawy zostały ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem przez spółkę Progress XXIII, o której Emitent informował raportem nr 50/2015 w dniu 25 listopada 2015 r.

Rachunki, którego dotyczą zastawy, prowadzone są w PLN i EUR. Na dzień ustanowienia zastawów wartość środków na rachunku prowadzonym w PLN wynosiła 5.001,00 PLN, natomiast na rachunku prowadzonym w EUR - 315.001,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 1.343.951,77 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 3 grudnia 2015 r.).

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisany zastaw rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zabezpieczenia przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-12-11

Raport bieżący nr 57/2015

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 11 grudnia 2015 r. r. otrzymał zawiadomienie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Chojnicach Wydział V Gospodarczy – Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: Sąd) o dokonaniu w dniu 27 listopada 2015 r. wpisu hipoteki łącznej o najwyższej kwocie zabezpieczenia do 31.000.000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 132.345.200,00 PLN wg kursu średniego NBP z 27 listopada  2015 r.) ustanowionej na aktywach należących do spółki zależnej Emitenta Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem przez spółkę Progress XXIII Sp. z o.o., o której Emitent informował raportem nr 50/2015 w dniu 25 listopada 2015 r. Zgodnie z postanowieniem Sądu, hipoteka została ustanowiona na następujących nieruchomościach:

1) nieruchomości gruntowej położonej w Chojnicach, o łącznej powierzchni 0,5305 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00046019/4.

2) nieruchomości gruntowej położonej w Chojnicach, o łącznej powierzchni 4,1297 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00046020/4.

3) nieruchomości gruntowej położonej w Chojnicach, o łącznej powierzchni 0,5595 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00046021/1.

4) nieruchomości gruntowej położonej w Chojnicach, o łącznej powierzchni 1,9664 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00046022/8.

5) nieruchomości gruntowej położonej w Chojnicach, o łącznej powierzchni 3,0024 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00046038/3.

Wartość ewidencyjna przedmiotowych nieruchomości, przynależnych do Centrum Handlowego „Brama Pomorza” w Chojnicach, na dzień ustanowienia zabezpieczenia wynosi 131.347.872,34 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono hipotekę uznano za znaczące, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Według wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono hipoteki i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

2015-12-11

Raport bieżący nr 56/2015

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu 11 grudnia 2015 r. spółka zależna Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Progress XIV”, „Sprzedający”) reprezentowana przez komplementariusza spółkę Progress XIV Sp. z o.o. podpisała z „LEROY - MERLIN INWESTYCJE” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kupujący”) umowę sprzedaży nieruchomości niezabudowanych (dalej: „Umowa”) położonych w miejscowości Mielec o łącznej powierzchni 2,87 ha za cenę 15.500.000,00 PLN netto.

Zgodnie z zapisami umowy, cena sprzedaży zostanie uregulowana w następujący sposób:

- w terminie do dnia 14 grudnia, Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę 5.000.000,00 PLN,

- 2.000.000,00 PLN w terminie 7 dni od zakupu przez Kupującego gruntu, który na chwilę publikacji niniejszego raportu pozostaje we władaniu Skarbu Państwa,

- 8.500.000, 00 PLN Kupujący zapłaci w ciągu 7 dni po spełnieniu się przesłanek, szczegółowo opisanych w Umowie, do których należy przede wszystkim uzyskanie przez Kupującego prawomocnej w toku postępowania administracyjnego decyzji o pozwoleniu na budowę.

Umowa zawiera warunki, które określają zdarzenia powodujące konieczność odkupu przez Sprzedającego przedmiotowej nieruchomości, o ile w terminie do 30 września 2016 r. wystąpi, którekolwiek, ze szczegółowo opisanych w Umowie zdarzeń.

Umowa nie zawiera postanowień umożliwiających naliczenie kar umownych, których łączna wartość wynosi co najmniej 200.000 EUR.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Wartość Umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą.
Jednocześnie Emitent informuje, iż umowa, o której  informował raportem bieżącym nr 21/2015 w dniu 2 marca 2015 r. dotycząca budowy na przedmiotowej nieruchomości pawilonu marketu budowlanego w Mielcu wraz z towarzyszącą infrastrukturą nie będzie realizowana.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-12-10

Raport bieżący nr 55/2015

Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 2 grudnia 2015 r., zastawu rejestrowego na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki zależnej Emitenta, Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Progress XXIII, Zastawca) (z wyłączeniem praw do rachunków bankowych Zastawcy oraz praw będących przedmiotem umowy cesji praw zawartej pomiędzy Bankiem, a Zastawcą, jak również nieruchomości oraz innych praw, które w świetle prawa nie mogą być obciążone zastawem rejestrowym) będące zbiorem rzeczy i praw o zmiennym składzie, stanowiące organizacyjną całość gospodarczą.

Zastaw został ustanowiony o  najwyższej sumie zabezpieczenia do 30.000.000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 128.445.000,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 2 grudnia 2015 r.)

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem przez spółkę Progress XXIII, o której Emitent informował raportem nr 50/2015 w dniu 25 listopada 2015 r.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisany zastaw rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zabezpieczenia przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-12-04

Raport bieżący nr 54/2015

Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 30 listopada 2015 r., zastawu rejestrowego na nowym rachunku bankowym należącym do spółki zależnej Emitenta, Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Progress XXIII), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 30.000.000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 127.917.000,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 30 listopada 2015 r.)

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem przez spółkę Progress XXIII, o której Emitent informował raportem nr 50/2015 w dniu 25 listopada 2015 r. Rachunek, którego dotyczy zastaw  prowadzony jest w EUR. Na dzień ustanowienia zastawu wartość środków na rachunku wynosiła 1 EUR.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisany zastaw rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zabezpieczenia przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-12-04

Raport bieżący nr 53/2015

Spłata kredytu przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress SA (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2015 r. Spółka zależna Progress XXIII Sp. z o.o. (dalej: "Spółka", "Kredytobiorca") otrzymała informację o spłacie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę w mBANK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank", "Kredytodawca"), o którym Emitent informował raportem nr 48/2104 w dniu 17 grudnia 2014 r. Pierwotną datą spłaty kredytu inwestycyjnego był dzień 20 grudnia 2023 r., niemniej jednak Kredytobiorca dokonał spłaty całego swojego zadłużenia, tj. kwoty głównej i pozostałej kwoty, w wysokości 15.599.562,76 EUR, tj. 66.597.653,33 PLN, przeliczonej na PLN zgodnie z tabelą kursów średnich NBP z dnia dokonania płatności, tj. 27 listopada 2015 r. 1 EUR= 4,2692 PLN.   

Kredytodawca, potwierdzając w dniu dzisiejszym otrzymanie spłaty kredytu, poinformował także o wygaśnięciu i zwolnieniu wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w związku ze spłatą kredytu inwestycyjnego.

O możliwości wcześniejszej spłaty kredytu przez Spółkę Emitent informował raportem bieżącym nr 50/2015 w dniu 25 listopada 2015 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

2015-12-03

Raport bieżący nr 52/2015

Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 2 grudnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 30 listopada 2015 r., zastawu rejestrowego na rachunku bankowym należącym do spółki zależnej Emitenta, Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Progress XXIII), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 30.000.000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 127.917.000,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 30 listopada 2015 r.)

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytowej zawartej z Bankiem przez spółkę Progress XXIII, o której Emitent informował raportem nr 50/2015 w dniu 25 listopada 2015 r. Rachunek, którego dotyczy zastaw  prowadzony jest w PLN. Na dzień ustanowienia zastawu wartość środków na rachunku wynosiła 243.001,00 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisany zastaw rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zabezpieczenia przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-11-27

Raport bieżący nr 51/2015

Spełnienie się warunków umowy kredytowej z Bank BPH S.A.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczącego zawarcia przez spółkę zależną Progress XXIII Sp. z o.o. umowy z Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Bank") o kredyt o charakterze inwestycyjnym, Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż dnia 27 listopada 2015 r. powziął informację od Banku o spełnieniu wszystkich warunków niezbędnych do uruchomienia przedmiotowego kredytu.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

2015-11-25

Raport bieżący nr 50/2015

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress SA (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. spółka Progress XXIII Sp. z o.o. (dalej: „Kredytobiorca”) z siedzibą w Warszawie, będąca spółką w 100% zależną od Emitenta, zawarła z Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego 2 (dalej: „Kredytodawca”) umowę o kredyt o charakterze inwestycyjnym na kwotę w maksymalnej wysokości 20.000.000 EUR (dalej: „Umowa”, „Kredyt Inwestycyjny”) (co stanowi równowartość kwoty 85.218.000,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 24 listopada 2015 r.)

Zgodnie z Umową, Kredytodawca udzielił Kredytobiorcy Kredytu Inwestycyjnego z przeznaczeniem przede wszystkim na spłatę wcześniejszego zobowiązania zaciągniętego przez Kredytobiorcę, w związku z nabyciem nieruchomości Centrum Handlowe „Brama Pomorza” k. Chojnic, w mBANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2014 i 50/2014.

Termin ostatecznej wypłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa z dniem 30 czerwca 2016 r. Termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.

Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M powiększoną o marżę.

Kredyt zostanie udzielony po spełnieniu szeregu warunków określonych w Umowie Kredytowej, które są standardowe dla tego typu umów. Jednocześnie Emitent informuje, iż po spełnieniu warunków udzielenia Kredytu Inwestycyjnego, kredyt zaciągnięty na finansowanie Centrum Handlowego „Brama Pomorza” przez Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. w mBank S.A. zostanie w całości spłacony.

Umowa Kredytowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:

1) hipoteki z najwyższym pierwszeństwem na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego „Brama Pomorza” do maksymalnej kwoty zabezpieczenia stanowiącej sumę kwoty w wysokości 150% zobowiązania w ramach Kredytu Inwestycyjnego oraz kwoty równej  150% limitu skarbowego wynikającego z Umowy Hedgingowej na zabezpieczenie Kredytu Inwestycyjnego oraz Umowy Hedgingowej na całości Nieruchomości oraz zobowiązaniu do przeniesienia hipoteki na rzecz Kredytodawcy na opróżnione miejsce hipoteczne, które powstanie po wygaśnięciu Istniejącej Hipoteki/zastawu na udziałach w spółce Progress XXIII Sp. z o.o.,
2) zastawu na udziałach Progress XXIII Sp. z o.o.,
3) zastawu na aktywach Progress XXIII Sp. z o.o.,
4) zastawu na rachunkach bankowych Progress XXIII Sp. z o.o.,
5) przelewu praw z umów związanych z nabyciem nieruchomości i z umów praw najmu,
6) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XXIII Sp. z o.o., w trybie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego do maksymalnej wysokości 150% zobowiązania
7) oświadczenie Rank Progress S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w związku z umową zastawów na udziałach Progress XXIII należących Rank Progress S.A.

Pozostałe zabezpieczenia i warunki wynikające z Umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.

Umowa nie zawiera postanowień umożliwiających naliczanie kar umownych.

Wartości prezentowane w walucie polskiej zostały przeliczone zgodnie tabelą kursów średnich NBP z dnia zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z tabelą z dnia z  listopada 2015 r. 1 EUR= 4,2609 PLN.

Wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-11-24

Raport bieżący nr 49/2015

Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 listopada 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Sądu Rejestrowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu w dniu 18 listopada 2015 r., zastawu rejestrowego na 76.540 udziałów spółki zależnej Emitenta o najwyższej sumie zabezpieczenia do 16.185.500 PLN.

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia emisji obligacji serii C, emitowanych przez Progress IX z dnia 17 lipca 2015 r. w kwocie 10.790.000,00 PLN o wartości nominalnej 1.000,00 PLN za jedną obligację.

Udziały spółki zależnej Emitenta, na których został ustanowiony zastaw, posiadają wartość nominalną 3.827.000,00 PLN, (wartość nominalna każdego udziału wynosi 50,00 PLN) i stanowią100% kapitału zakładowego, a ich właścicielem jest Emitent.

Aktywa, na których ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawu przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Zastawnikiem, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-11-19

Raport bieżący nr 48/2015

Stanowisko Zarządu dot. zaangażowania mWealth Management S.A.

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w wyniku przeprowadzonych transakcji przez Akcjonariusza Emitenta mWealth Management S.A. (dalej: mWM, mWealth)  na rachunkach Klientów mWealth na dzień 12 listopada 2015 r. zapisanych było 2.556.645 akcji Spółki, które uprawniają mWM do wykonania 2.556.645 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 5,12% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Spółka poinformowała o tym fakcie raportem bieżącym nr 45/2015 w dniu 13 listopada br., po otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej od mWealth.

Raporty, które zostały przekazane do wiadomości publicznej przez Emitenta w dniu 18 listopada 2015 roku dotyczyły transakcji na akcjach Emitenta dokonanych przez mWealth w dniach 2  i 9 listopada br. rozliczonych odpowiednio w dniach 4 i 9 listopada br.

Emitent otrzymał zawiadomienia o wcześniejszym przekroczeniu progu 5% i spadku poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta przez mWealth dopiero w dniu wczorajszym, o czym zgodnie z obowiązującymi przepisami poinformował niezwłocznie tj. w dniu 18 listopada 2015 roku ( raportem bieżącym nr 46/2015 i 47/2015).

Zarząd Emitenta podjął decyzję o przekazaniu raportu w wyniku błędnych informacji, jakie pojawiły się na stronach internetowych, w tym w serwisach informacyjnych, jakoby mWealth Management S.A. zmniejszył w dniu wczorajszym swoje zaangażowanie w akcjonariacie Rank Progress S.A.

2015-11-18

Raport bieżący nr 47/2015

Otrzymanie zawiadomienia  w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od mWealth Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej od mWealth Management S.A. (dalej: mWM) z siedzibą w Warszawie, iż  w wyniku zbycia akcji spółki Rank Progress S.A., której akcje wchodzą w skład zarządzanych przez mWM portfeli instrumentów finansowych, udział mWM (jako uprawnionego do wykonywania prawa głosu w imieniu Klientów mWM) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł poniżej 5%.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2015 r., która została rozliczona w tym samym dniu.

Przed zawarciem transakcji zbycia akcji Spółki, na rachunkach Klientów mWM zapisanych było 2.661.645 akcji Spółki, które uprawniały do wykonania 2.661.645 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 5,30% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku rozliczenia, w dniu 9 listopada 2015 r. na rachunkach Klientów mWM zapisanych było 2.356.645 akcji Spółki, które uprawniają mWM do wykonania 2.356.645 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 4,72% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto mWM poinformowało, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mWM, które posiadałyby akcje Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C) Ustawy.

2015-11-18

Raport bieżący nr 46/2015

Otrzymanie zawiadomienia  w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od mWealth Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej od mWealth Management S.A. (dalej: mWM) z siedzibą w Warszawie, iż  w wyniku nabycia akcji spółki Rank Progress S.A., której akcje wchodzą w skład zarządzanych przez mWM portfeli instrumentów finansowych, udział mWM (jako uprawnionego do wykonywania prawa głosu w imieniu Klientów mWM) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta przekroczył 5%.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 2 listopada 2015 r., która została rozliczona w dniu 4 listopada 2015 r.

Przed zawarciem transakcji nabycia akcji Spółki, na rachunkach Klientów mWM zapisanych było 1.883.347 akcji Spółki, które uprawniały do wykonania 1.883.347 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 3,78% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku rozliczenia, w dniu 4 listopada 2015 r. na rachunkach Klientów mWM zapisanych było 2.546.101 akcji Spółki, które uprawniają mWM do wykonywania 2.546.101 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 5,10% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto mWM poinformowało, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mWM, które posiadałyby akcje Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

2015-11-13

Raport bieżący nr 45/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od mWealth Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 listopada 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej od mWealth Management S.A. (dalej: mWM), iż  w wyniku nabycia akcji spółki Rank Progress S.A., której akcje wchodzą w skład zarządzanych przez mWM portfeli instrumentów finansowych, udział mWM (jako uprawnionego do wykonywania prawa głosu w imieniu Klientów mWM) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta przekroczył 5%.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2015 r., która została rozliczona w dniu 12 listopada 2015 r.

Przed zawarciem transakcji nabycia akcji Spółki, na rachunkach Klientów mWM zapisanych było 2.356.645 akcji Spółki, które uprawniały do wykonania 2.356.645 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 4,72% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku rozliczenia, w dniu 12 listopada 2015 r. na rachunkach Klientów mWM zapisanych było 2.556.645 akcji Spółki, które uprawniają mWM do wykonania 2.556.645 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 5,12% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto mWM poinformowało, że nie istnieją żadne podmioty zależne od mWM, które posiadałyby akcje Spółki oraz że nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C) Ustawy.

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2015-10-30

Raport bieżący nr 44/2015

Rezygnacja Wiceprezesa i Członka Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 30 października 2015 r. Pan Dariusz Domszy pełniący w Zarządzie Emitenta funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pan Mariusz Kaczmarek będący Członkiem Zarządu, złożyli rezygnację z dotychczas pełnionych funkcji z skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. Osoby te przestają pełnić, z dniem 30 października 2015 r., jakiekolwiek funkcje w Grupie Kapitałowej Emitenta.

Panowie Dariusz Domszy i Mariusz Kaczmarek, nie podali powodu rezygnacji z pełnionych funkcji.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-10-30

Raport bieżący nr 43/2015

Planowana emisja obligacji serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent), informuje, iż w dniu 30 października 2015 r., działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, podjął uchwałę nr 1/10/2015 w sprawie emisji obligacji.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd postanowił, co następuje:

1. wyemitować 192.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące) szt. zabezpieczonych obligacji na okaziciela, serii oznaczonej jako „E”, niemających formy dokumentu o wartości nominalnej 1.080,00 (jeden tysiąc osiemdziesiąt) PLN każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 207.360.000,00 PLN (dwieście siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), zerokuponowych po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN (dalej zwanych „Obligacjami”),

2. zaoferować objęcie wyemitowanych Obligacji inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej – po cenie emisyjnej równej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN za jedną Obligację i w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, w dniu 29 października 2015 r. upoważniła Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją przedmiotowych obligacji, na którą Rada Nadzorcza wyraziła zgodę.

Emitent przekaże pozostałe informacje w zakresie i terminie wymaganym przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.) odrębnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego system obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

2015-10-30

Raport bieżący nr 42/2015

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rank Progress S.A. (dalej: Spółka,  Emitent) informuje, iż w dniu 29 października 2015 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie uchwał nr 23/06/2015, 24/06/2015, 25/06/2015, 26/06/2015, 27/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2015 r., uwzględniając zmiany Statutu Spółki uchwalone na tym Walnym Zgromadzeniu, podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

Treść tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

§38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

1.    Statut Rank Progress SA-tekst jednolity

2015-10-30

Raport bieżący nr 41/2015

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Emitenta (w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) dokonanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2015 r. informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 października 2015 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie §6 ust. 1 Statutu Emitenta oraz §4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwałę o wyborze na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Karola Puterko.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się w sposób następujący:

          1. Marcin Gutowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
          2. Paweł Karol Puterko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
          3. Andrzej Jan Chełchowski - Członek Rady Nadzorczej
          4. Piotr Emilian Kowalski - Członek Rady Nadzorczej
          5. Leszek Stypułkowski  - Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Pawła  Puterko.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1.    Życiorys - Paweł Puterko

2015-09-16

Raport bieżący nr 40/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 16 września 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o ofercie publicznej od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (dalej: Pioneer Pekao) o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 9,49% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Rank Progress S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% nastąpiło w wyniku sprzedaży akcji Emitenta w dniu 11 września 2015 roku.

Aktualnie zaangażowanie wszystkich Klientów Pioneer Pekao  wynosi 4.736.372 akcji, zapewniających 12,74% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo do 4.736.372 głosów na Walnym Zgromadzeniu (9,49% w ogólnej liczbie głosów).

Przed zmianą zaangażowanie to wynosiło 5.005.238 akcji, zapewniających 13,46% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo 5.005.238 głosów na Walnym Zgromadzeniu (10,02% w ogólnej liczbie głosów).

2015-07-02

Raport bieżący nr 39/2015

Tekst jednolity statutu Rank Progress SA

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 Załączniki:

1.    Statut Rank Progress S.A.

2015-06-29

Raport bieżący nr 38/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA dnia 26 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2015 r.

1. Clarriford Limited - 16.116.632 głosy (8.746.103 akcji), co stanowiło 47,45% głosów na ZWZ i 32,28% ogólnej liczby głosów.
2. Silver Coast Investment  Spółka z o.o. Spółka Komandytowo – Akcyjna - 8.651.834 głosy (4.325.917 akcji), co stanowiło 25,47% głosów na ZWZ i 17,33% ogólnej liczby głosów.
3. Colin Holding Limited - 2.124.426 głosów (2.124.426 akcji), co stanowiło 6,25% głosów na ZWZ i 4,25% ogólnej liczby głosów.
4. Mroczka Jan - 2.109.028 głosów (1.054.514 akcji), co stanowiło 6,21% głosów na ZWZ i 4,22% ogólnej liczby głosów.

2015-06-26

Raport bieżący nr 37/2015

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, (dalej: „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2015 r. uchwałą 20/06/2015 i uchwałą 21/06/2015 odwołało ze składu Rady Nadzorczej odpowiednio Pana Mariusza Sawoniewskiego i Tomasza Janickiego. Pomniejszenie składu Rady Nadzorczej ma na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Spółki.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-06-26

Raport bieżący nr 36/2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 26 czerwca 2015 r., uchwalone zmiany w Statucie Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Dodatkowo Emitent informuje, iż planowane zmiany w statucie, o których informował raportem bieżącym 34/2015 w dniu 28 maja 2015 r. zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2015 r.  uchwałami numer 23/06/2015, 24/06/2015, 25/06/2015, 26/06/2015, 27/06/2015.   

W uzupełnieniu informacji, zestawienie uchwalonych przez Walne Zgromadzenie zmian w Statucie, Emitent przekazuje w załączniku.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 2 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1.    Uchwalenie zmian w Statucie Rank Progress SA
2.    Protokół ZWZA 26-06-2015

2015-06-26

Raport bieżący nr 35/2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o tym,  iż w dniu 25 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta w trybie § 6.6.10 Statutu Spółki wybrała Spółkę 4 AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu ul. Kościelna 18/4, jako podmiot uprawniony do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 roku oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za rok od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.
Umowa z 4 Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac wskazanych w niniejszym raporcie. 4 Audyt Sp. z o.o., jest uprawniona do wykonywania badań sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę biegłych rewidentów pod numerem 3363 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres zakończony 30 czerwca 2011 r., 30 czerwca 2012 r., 30 czerwca 2013 r i 30 czerwca 2014 r., oraz w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2014 r., a także w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-05-28

Raport bieżący nr 34/2015

Planowane zamiany w Statucie Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) w związku z zamierzoną zmianą Statutu Emitenta przekazuje informacje o proponowanych zmianach Statutu Emitenta, których dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Rank Progress S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r. (dalej: ZWZA).

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 23/06/2015 zmienia § 3 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki o  dotychczasowej treści:

„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.718.355,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż  5.058.355,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:
a)    12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960,
b)    3.500.000  (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000,
c)    16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960,
d)    4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130,
e)    38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500,
f)    nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 13.400.000 (trzynastu milionów czterystu tysięcy)  sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 13.400.000.”

nadając mu następujące brzmienie:

„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 3.718.355,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:
a)    12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960,
b)    3.500.000  (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000,
c)    16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960,
d)    4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130,
e)    38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500.”

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 24/06/2015 zmienia § 3 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki o  dotychczasowej treści:

„Akcje serii A1 oraz serii A2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy”

nadając mu następujące brzmienie:

„Akcje serii A1 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy”

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 25/06/2015 zmienia § 5 ust. 6 Statutu Spółki o  dotychczasowej treści:

„W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.”

nadając mu następujące brzmienie:

„W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej.”

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 26/06/2015 zmienia § 6 ust. 4 pkt 3 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu”

nadając mu następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym”

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 27/06/2015 wykreśla § 6 ust. 6 pkt 12 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zawarcie przez członka Zarządu jakiejkolwiek umowy lub uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia od Spółki i jakiegokolwiek podmiotu powiązanego ze Spółką”

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

2015-05-28

Raport bieżący nr 33/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Rank Progress S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2015 r. roku na godzinę 12:00.

W związku z tym przekazuje do publicznej wiadomości :

•    informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 26 czerwca 2015 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie, Al. Ujazdowskie 13, w siedzibie Klubu Polskiej Rady Biznesu, mieszczącej się w Pałacu Sobańskich,
•    projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. na dzień 26 czerwca 2015

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1.    Treść ogłoszenia o ZWZA
2.    Projekty uchwał

2015-05-26

Raport bieżący nr 32/2015

Oddalenie wniosku o upadłość spółki zależnej

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu nr 20/2014 z dnia 9 maja 2014 r.  informuje, iż w dniu 25 maja 2015 r. powziął informację o uprawomocnieniu postanowienia Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, o oddaleniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "FABIMEX" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A. siedzibą w Legnicy.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

2015-05-06

Raport bieżący nr 31/2015

Ustanowienie hipotek na aktywach należących do spółek zależnych Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż dnia 5 maja 2015 r. otrzymał dwa zawiadomienia o postanowieniu Sądu Rejonowego w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: „Sąd”) o dokonaniu dnia 28 kwietnia 2015 r., wpisu hipoteki umownej łącznej o najwyższej kwocie zabezpieczenia do 30.600.000 PLN, ustanowionych na aktywach należących do spółek zależnych Emitenta.

Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki hipotecznej z dnia 13 lutego 2015 r. w kwocie 18.000.000 PLN zaciągniętej przez spółkę Progress V Sp. z o.o. w PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z postanowieniem Sądu, hipoteka ustanowiona została na następujących nieruchomościach:

1) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mielec o powierzchni 8,1 ha należącej do spółki zależnej Progress V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; wartość ewidencyjna nieruchomości to 20.355.848,23 PLN.

2) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mielec o powierzchni 3,1 ha należącej do spółki zależnej Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A z  siedzibą w Warszawie; wartość ewidencyjna nieruchomości to 5.326.745,87 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono hipotekę uznano za znaczące, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Według wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a pożyczkodawcą na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-04-28

Raport bieżący nr 30/2015

Ustanowienie zastawu na rachunku spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 22 kwietnia 2015 r., zastawu rejestrowego na nowym rachunku bankowym należącym do spółki zależnej Emitenta, Progress XIII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Progress XIII), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 60.572.957,67 EUR (co stanowi równowartość kwoty 242.382.690,12 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 22 kwietnia 2015 r.)

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank), wynikających z umów kredytowych  zawartych z Bankiem przez spółkę Progress XIII na finansowanie Galerii Piastów w Legnicy.

Rachunek, którego dotyczy zastaw  prowadzony jest w PLN. Na dzień ustanowienia zastawu wartość środków na rachunku wynosiła 19,66 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zabezpieczenia przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-04-10

Raport bieżący nr 29/2015

Ustanowienie zastawu na akcjach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 2 kwietnia 2015 r., zastawu rejestrowego na 1.099.500 akcjach spółki zależnej Emitenta Progress XIV Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Progress XIV SKA"), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 27.000.000 PLN.

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki hipotecznej z dnia 13 lutego 2015 r. w kwocie 18.000.000 PLN zaciągniętej przez spółkę Progress V Sp. z o.o. w PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie.

1.099.500 akcji Progress XIV SKA, na których został ustanowiony zastaw, posiada wartość nominalną 109.950 PLN. Udział ten stanowi 99,95% kapitału zakładowego Progress XIV SKA, a ich właścicielem jest Emitent.

Aktywo, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawów przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Pożyczkodawcą, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-04-01

Raport bieżący nr 28/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Silver Coast Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo–akcyjna

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółki Silver Coast Investment Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna (dalej: „Silver Coast”). Zgodnie z treścią zawiadomienia, udział Silver Coast w ogólnej liczbie głosów Rank Progress S.A. uległ zmianie w wyniku umowy zawartej dnia 17 marca 2015 r.

Na podstawie ww umowy, dnia 31 marca 2015 roku spółka Silver Coast dokonała nabycia 1.526.354 akcji imiennych serii A1 Rank Progress S.A. w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w formie umowy cywilno-prawnej.

Silver Coast Investment obecnie posiada 4.325.917 akcji imiennych serii A1, uprzywilejowanych co do głosu zapewniających 11.63 % udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo do 8.651.834 głosów na Walnym Zgromadzeniu (17,33% w ogólnej liczbie głosów).

Przed dokonaniem transakcji, o których mowa powyżej, Silver Coast Investment  posiadała 2.799.563 akcje imienne serii A1 Emitenta zapewniające 7,53% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dające prawo do 5.599.126 głosów na Walnym Zgromadzeniu (11,21% w ogólnej liczbie głosów).

Jednocześnie Silver Coast Investment poinformowała, iż podmioty zależne od Silver Coast Investment nie posiadają akcji spółki Rank Progress S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

2015-04-01

Raport bieżący nr 27/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Elsoria Trading Limited

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółki Elsoria Trading Limited (dalej: „Elsoria”). Zgodnie z treścią zawiadomienia, udział Elsoria w ogólnej liczbie głosów Rank Progress S.A. uległ zmianie w wyniku transakcji zawartych dnia 17 marca 2015 r.

Dnia 31 marca 2015 r. Elsoria dokonała zbycia 1.526.354 akcji imiennych serii A1 Rank Progress S.A. w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w formie umowy cywilno-prawnej. Elsoria obecnie nie posiada żadnych akcji Emitenta. Przed dokonaniem transakcji, o których mowa powyżej, Elsoria  posiadała 1.526.354 akcji imiennych serii A1 Emitenta zapewniających 4,10% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo do 3.052.708 głosów na Walnym Zgromadzeniu (6,11% w ogólnej liczbie głosów).

Jednocześnie Elsoria poinformowała, iż podmioty zależne od Elsorii nie posiadają akcji spółki Rank Progress S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

2015-03-31

Raport nr 26/2015

Zbycie papierów wartościowych Emitenta przez podmiot zależny

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje o zbyciu na rzecz Elsoria Trading Limited (dalej: „Elsoria”) przez podmiot zależny Emitenta, spółkę Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: „RMJG”), 7.000 sztuk obligacji serii D Emitenta. Transakcja zbycia obligacji miała miejsce w dniu 30 marca 2015 r. na podstawie porozumienia rozliczeniowego zawartego pomiędzy spółkami Silver Coast Investment Sp. z o.o. Spółka komandytowo – akcyjna (dalej: „Silver Coast”), RMJG i Elsoria w dniu 17 marca 2015 roku.

Obligacje serii D w ilości 7.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 7.000.000,00 PLN zostały zbyte przez RMJG jako poręczyciela w celu zaspokojenia roszczeń Elsoria w wysokości 7.000.000 PLN wynikających z umowy sprzedaży 1.526.354 akcji imiennych serii A1, które na podstawie zawartej umowy sprzedaży akcji pomiędzy Elsoria i Silver Coast, miały stać się własnością Silver Coast.

W wyniku tych transakcji powstało zobowiązanie spółki Silver Coast wobec RMJG w kwocie 7.000.000 PLN. Między RMJG, a Silver Coast zostanie dokonane rozliczenie powyższego zobowiązania na podstawie odrębnej umowy, z możliwością wykorzystania instytucji potrącenia.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-03-06

Raport bieżący nr 25/2015

Ustanowienie hipotek na aktywach należących do spółek zależnych Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż dnia 5 marca 2015 r. otrzymał dwa zawiadomienia o postanowieniu Sądu Rejonowego w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: „Sąd”) o dokonaniu dnia 25 lutego 2015 r., wpisu hipoteki umownej łącznej o najwyższej kwocie zabezpieczenia do 6.000.000 PLN, ustanowionych na aktywach należących do spółek zależnych Emitenta.

Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie 4.170.000 PLN zaciągniętej przez Emitenta na podstawie umowy pożyczki z dnia 13 grudnia 2014 r. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż pożyczka, której zabezpieczenie stanowią wpisane przez Sąd hipoteki, została już spłacona, a Emitent złożył już wniosek o jej wykreślenie.

Zgodnie z postanowieniem Sądu, hipoteka ustanowiona została na następujących nieruchomościach:

1) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mielec o powierzchni 8,0 ha należącej do spółki zależnej Progress V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; wartość ewidencyjna nieruchomości to 19.328.901 PLN.

2) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mielec o powierzchni 3,1 ha należącej do spółki zależnej Progress XIV Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie; wartość ewidencyjna nieruchomości to 5.316.445 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono hipotekę uznano za znaczące, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Według wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a pożyczkodawcą na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-03-05

Raport bieżący nr 24/2015

Ustanowienie zastawu na udziale spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 marca 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 2 marca 2015 r., zastawu rejestrowego na 1 udziale spółki zależnej Emitenta Progress V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Progress V”), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 27.000.000 PLN.

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki hipotecznej z dnia 13 lutego 2015 r. w kwocie 18.000.000 PLN zaciągniętej przez spółkę Progress V Sp. z o.o. w PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie.

1 udział Progress V, na którym został ustanowiony zastaw, posiada wartość nominalną 50,00 PLN. Udział ten stanowi 0,1% kapitału zakładowego Progress V, a ich właścicielem jest spółka Progress XIV Sp. z o.o., która w 100% jest zależna od Emitenta.

Aktywo, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawów przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Pożyczkodawcą, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-03-05

Raport bieżący nr 23/2015

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A2

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 3 marca 2015 roku Dział Operacyjny KDPW S.A. wydał Komunikat o rejestracji w dniu 5 marca 2015 roku 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 pod kodem PLRNKPR00014.

Podstawa prawna

§ 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-03-03

Raport bieżący nr 22/2015

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A2

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW") podjął Uchwałę nr 200/2015 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Rank Progress S.A.

Zgodnie z treścią Uchwały Zarząd GPW z dniem 2 marca 2015 roku dopuszcza do obrotu giełdowego 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz postanawia wprowadzić je z dniem 5 marca 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 marca 2015 r. ich rejestracji i oznaczenia ich kodem „PLRNKPR00014”.

Podstawa prawna

§ 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-03-02

Raport bieżący nr 21/2015

Podpisanie znaczącej umowy warunkowej

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. spółka zależna Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Progress XIV”) reprezentowana przez komplementariusza spółkę Progress XIV Sp. z o.o. podpisała ze spółką MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej:  „Wykonawca”) porozumienie dotyczące budowy pawilonu marketu budowlanego w Mielcu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną za kwotę netto 18.500.000 PLN.

W przypadku podjęcia przez Progress XIV w terminie do dnia 31 maja 2015 r. decyzji o realizacji budowy pawilonu handlowego w Mielcu, Progress XIV i Wykonawca zobowiązali się do zawarcia do dnia 7 czerwca 2015 r. umowy o Wykonawstwo Generalne z terminem wybudowania pawilonu handlowego najpóźniej do dnia 30 marca 2016 r. (termin uzyskania decyzji o zgodzie na użytkowanie) pod warunkiem przekazania Wykonawcy przez Progress XIV w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz dostarczenia w terminie do 7 sierpnia 2015 r. prawomocnego pozwolenia na budowę. Termin uzyskania przez Wykonawcę zgody na użytkowanie ulegnie automatycznemu przedłużeniu o ilość dni opóźnienia, co do terminu, w którym Progress XIV uzyska ostateczne pozwolenie na budowę.

W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do umowy o Generalne Wykonawstwo, Wykonawca zapłaci na rzecz Progress XIV karę umowną  w wysokości 1 mln PLN.

O podpisaniu ostatecznej umowy, bądź o niespełnieniu się warunku porozumienia dot. budowy pawilonu handlowego Emitent powiadomi osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-03-02

Raport bieżący nr 20/2015

Podpisanie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. pomiędzy jednostką zależną Emitenta spółką Progress V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”), a spółką MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Wykonawca”) została zawarta umowa o generalne wykonawstwo inwestycji obiektu handlowo-usługowego "Galeria Aviator" wraz z infrastrukturą techniczną w Mielcu (dalej: „Umowa”). Termin rozpoczęcia prac ustalony został do dnia 9 marca 2015 r., natomiast ich zakończenie ma nastąpić najpóźniej do 31 marca 2016 r. Za zgodne z umową wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie 56.081.716,11 PLN.

Umowa nie zawiera postanowień  umożliwiających naliczenie kar umownych, których łączna wartość może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. Zastrzeżenie w niniejszej umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych.

Wartość umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-02-27

Raport bieżący nr 19/2015

Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 24 lutego 2015 r., zastawu rejestrowego na 999 udziałach spółki zależnej Emitenta Progress V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Progress V”), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 27.000.000 PLN.

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki hipotecznej z dnia 13 lutego 2015 r. w kwocie 18.000.000 PLN zaciągniętej przez spółkę Progress V Sp. z o.o. w PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie.

999 udziałów Progress V, na których został ustanowiony zastaw, posiadają wartość nominalną 50,00 PLN  każdy, co daje łączną wartość nominalną 49.950 PLN. Udziały te stanowią 99,9% kapitału zakładowego Progress V, a ich właścicielem jest spółka Progress XV Sp. z o.o., która w 100% jest zależna od Emitenta.

Aktywa, na których ustanowiono zastawy rejestrowe, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawów przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Pożyczkodawcą, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-02-24

Raport bieżący nr 18/2015

Ustanowienie zastawu na akcjach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż dnia 24 lutego 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Rejestru Zastawów  o zarejestrowaniu dnia 19 lutego 2015 r., zastawu rejestrowego na akcjach Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, o najwyższej sumie zabezpieczenia do 27.000.000 PLN.

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki hipotecznej z dnia 13 lutego 2015 r. w kwocie 18.000.000 PLN zaciągniętej przez spółkę zależną Emitenta Progress V Sp. z o.o. w PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”).

Zastaw został ustanowiony na 500 akcjach spółki Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A., o wartości nominalnej 0,1 PLN każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 50,00 PLN. Akcje te stanowią 0,045% kapitału zakładowego Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A., a ich właścicielem jest Progress XIV Sp. z o.o., która w 100% zależna jest od Emitenta.

Aktywa, na których ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawu przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-02-23

Raport bieżący nr 17/2015

Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje iż w dniu 23 lutego 2015 r. powziął informację o uchwale Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW") nr 122/15 z dnia 20 lutego 2015 roku, na mocy której KDPW postanowił zarejestrować w KDPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, oraz nadać im kod PLRNKPR00014, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym prowadzonym przez GPW , na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLRNKPR00014.

Zarząd KDPW wskazał, iż zarejestrowanie w/w akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji GPW jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna

§ 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-02-20

Raport bieżący nr 16/2015

Podpisanie aneksów do znaczących umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu  20 lutego 2015 r. spółka zależna Progress XIII Sp. z o.o. (dalej: „Progress XIII”) podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: „Bank”) dwa aneksy do dwóch umów kredytowych zawartych z Bankiem przez spółkę Progress XIII na finansowanie Galerii Piastów w Legnicy. Na dzień 30 września 2014 r. kredyty te były wykazane w kwartalnym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Rank Progress (dalej: „Grupa Kapitałowa”) jako zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 171.395 tys. zł.

Na podstawie podpisanych aneksów ustalono, iż termin zapadalności obu kredytów przypada na dzień 31 grudnia 2017 r. z prawem Progress XIII do przedłużenia tego terminu do dnia 31 grudnia 2019 r. przy założeniu spełnienia przez Progress XIII warunków ustalonych aneksami. W wyniku zawarcia aneksów, zobowiązanie z tytułu obu kredytów wobec Banku, które na dzień 20 lutego 2015 r. wynosi 37.860.961,11 EUR tj. 158.258.817,44 PLN po średnim kursie NBP z tego dnia, zostanie wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej jako zobowiązanie długoterminowe. W konsekwencji, wydłużenie terminu spłaty będzie miało istotny pozytywny wpływ na poziom kapitału obrotowego oraz wskaźniki płynności.

Zarząd Rank Progress S.A. uznał tą informację za informację poufną, ze względu na wartość, zmianę terminu i warunków umów kredytowych.

2015-02-05

Raport bieżący nr 15/2015

Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 4 lutego 2015 r. powziął informację o postanowieniach Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Rejestru Zastawów  o zarejestrowaniu dnia 27 stycznia 2015 r., dwóch zastawów rejestrowych na wszystkich udziałach spółki zależnej Progress V Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, o najwyższej sumie zabezpieczenia do 6.000.000 PLN.

Zastawy zostały ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie 4.170.000 PLN zaciągniętej przez Emitenta na podstawie umowy pożyczki z dnia 13 grudnia 2014 r.

Zastawy zostały ustanowione łącznie na 1000 udziałach spółki Progress V Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 PLN  każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 PLN.

Pierwszy z zastawów został ustanowiony na 1 udziale Progress V Sp. z o.o., stanowiącym 0,1% kapitału zakładowego Progress V Sp. z o.o., którego właścicielem jest Progress XIV Sp. z o.o.
Drugi z zastawów został ustanowiony na pozostałych 999 udziałach Progress V Sp. z o.o., stanowiących 99,9% kapitału zakładowego Progress V Sp. z o.o., których właścicielem jest Progress XV Sp. z o.o.

Progress XIV Sp. z o.o. i Progress XV Sp. z o.o., w 100% zależne są od Emitenta.

Aktywa, na których ustanowiono zastawy rejestrowe, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawów przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a pożyczkodawcą, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-01-30

Raport bieżący 14/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Noble Funds TFI S.A.

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej od Noble Funds TFI S.A. Zgodnie z treścią zawiadomienia w wyniku zbycia dnia 23 stycznia 2015 r. akcji Emitenta, udział funduszu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, a tym samym łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. spadł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku ze zdarzeniem z dnia 23 stycznia 2015 r., o którym mowa powyżej, Noble Funds TFI S.A. poinformował, że:

1) przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. posiadały 2.563.301 akcji Spółki, co stanowiło 6,89% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały 2.563.301 głosów, co stanowiło 5,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

2) fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. aktualnie posiadają 1.514.555 akcji Spółki, co stanowi 4,07% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają 1.514.555 głosów z tych akcji, co stanowi 3,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 28 stycznia 2015 r.),

3) w odniesieniu do funduszy zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. nie występują podmioty zależne, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2015-01-29

Raport bieżący nr 13/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o ofercie publicznej od Pioneer Pekao Investment Management S.A. (dalej: Pioneer Pekao) o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 10,08% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Rank Progress S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Aktualnie zaangażowanie wszystkich klientów Pioneer Pekao wynosi 5.031.452 akcji, zapewniających 13,53% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo do 5.031.452 głosów na Walnym Zgromadzeniu (10,08% w ogólnej liczbie głosów). Przed zmianą zaangażowanie to wynosiło 5.031.452 akcji, zapewniających 13,53% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. i dających prawo do 5.031.452 głosów na Walnym Zgromadzeniu (9,42% w ogólnej liczbie głosów).

Zdarzeniem, na podstawie którego Pioneer Pekao przekazał przedmiotowe zawiadomienie było przekazanie przez Emitenta w dniu 22 stycznia 2015 r. raportu o rejestracji w KRS zniesienia uprzywilejowania akcji serii A2 spółki Rank Progress S.A., co jednocześnie spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów Rank Progress S.A. przez wszystkich klientów wchodzących w skład portfeli zarządzanych przez Pioneer Pekao.

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2015-01-26

Raport bieżący nr 12/2015

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółki Colin Holdings Limited

Podstawa prawna

art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 r. otrzymał od Colin Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (dalej: „Colin Holdings”) zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu w dniu 22 stycznia 2015 r. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A2 będących w posiadaniu Colin Holdings, wskutek czego akcje serii A2 stały się akcjami zwykłymi, udział Colin Holdings zmniejszył się do wartości poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Obecnie spółka Colin Holdings Limited posiada 2.124.426 akcji zapewniających 5,71% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A. dających prawo do 2.124.426 głosów na Walnym Zgromadzeniu (4,25% w ogólnej liczbie głosów).

Przed zniesieniem uprzywilejowania akcji serii A2 Colin Holdings posiadała 2.124.426 akcji Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 5,71% kapitału zakładowego dających prawo do 4.248.852 głosów na Walnym Zgromadzeniu (7,95% w ogólnej liczbie głosów).

Wszystkie akcje Emitenta posiadane przez Colin Holdings stanowią akcje serii A2.

Spółka Colin Holdings Limited wskazała także, iż p. Jan Mroczka pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta posiada 100% w spółce Colin Holdings Limited oraz poinformowała, iż nie posiada podmiotów zależnych oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2015-01-22

Raport bieżący nr 11/2015

Rejestracja zmiany praw z papierów wartościowych Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 22 stycznia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu – Wydział IX Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd) zmiany uprzywilejowania wszystkich akcji serii A2 w ilości 3.500.000 sztuk, o czym Emitent informował raportem 30/2014 z dnia13 sierpnia 2014 r., nawiązując do uchwały Zarządu 1/08/2014. Zgodnie z uchwałą, na podstawie art. 334 k.s.h. oraz par. 3 pkt 3.2.4 Statutu Spółki i wniosku Akcjonariuszy posiadających 3.500.000 sztuk serii A2, Zarząd Emitenta postanowił zmienić 3.500.000 akcji imiennych serii A2 na akcje na okaziciela w tej samej ilości.

Zmiana polegała na zniesieniu uprzywilejowania wszystkich akcji serii A2, wskutek czego stały się akcjami zwykłymi.

Akcje serii A2 stanowiły 9,41 % kapitału Spółki, były akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w taki sposób, iż na jedną akcję przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Akcje te upoważniały do 13,10% ogólnej liczby głosów, a po dokonanej zmianie upoważniają do 7,01% głosów na WZA.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zmiany wynosi 49.934.510, zamiast dotychczasowych 53.434.510 głosów.

Wysokość kapitału akcyjnego nie uległa zmianie.

Emitent informuje, iż w chwili obecnej trwa proces wprowadzania akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-01-20

Raport bieżący nr 10/2015

Informacje o transakcjach na akcjach Rank Progress S.A. dokonanych w 2014 roku (poniżej 5 tys. EUR)

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 20.01.2015 Emitent otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 „Ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi” z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. „W sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (…)” o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2014 roku, których wartość nie przekroczyła łącznie równowartości 5.000 EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, przeprowadzonych przez osoby zobowiązane.
Zawiadomienia dotyczyły następujących osób i transakcji:

Pan Marcin Gutowski, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, poinformował, iż w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonał następujących transakcji nabycia:
- w dniu 26 marca 2014 r. dokonał zakupu 1.425 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. po cenie emisyjnej 5,82 PLN za akcję.  Wartość transakcji wyniosła 8.293,50 PLN.
- w dniu 27 marca 2014 r. dokonał zakupu 1.867 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. po cenie emisyjnej 6,06 PLN za akcję.  Wartość transakcji wyniosła 11.314,02 PLN.

Pan Mariusz Kaczmarek, pełniący funkcję Członka Zarządu Emitenta, iż w ramach transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonał następujących transakcji zbycia i nabycia:
- w dniu 28 lipca 2014 r. dokonał sprzedaży 2.500 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. po cenie emisyjnej 5,10 PLN za akcję.  Wartość transakcji wyniosła 12.750,00 PLN.
- w dniu 17 listopada 2014 r. dokonał zakupu 1.666 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rank Progress S.A. po cenie emisyjnej 3,00 PLN za akcję. Wartość transakcji wyniosła 4.998,00 PLN.

Panowie Marcin Gutowski i Mariusz Kaczmarek wyrazili zgodę na publikację danych osobowych.

2015-01-16

Raport bieżący nr 9/2015

Ustanowienie zastawu na rachunkach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 9 stycznia 2015 r., zastawu rejestrowego na dwóch rachunkach należących do spółki zależnej Emitenta, Progress XXIII Sp. z o.o., o najwyższej sumie zabezpieczenia do 50.250.0000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 215.557.425,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 15 stycznia 2015 r.)

Zastawy zostały ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 16 grudnia 2014 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2014.

Rachunki, którego dotyczą zastawy, prowadzone są w PLN i EUR. Na dzień ustanowienia zastawów wartość środków na rachunku prowadzonym w PLN wynosiła 565.708,32 PLN, natomiast na rachunku prowadzonym w EUR - 6,08 EUR (co stanowi równowartość kwoty 26,08 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 15 stycznia 2015 r.).

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zabezpieczenia przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-01-16

Raport bieżący nr 8/2015

Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 15 stycznia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 9 stycznia 2015 r., zastawu rejestrowego na udziałach spółki Progress XXIII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, o najwyższej sumie zabezpieczenia do 50.250.000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 215.557.425,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 15 stycznia 2015 r.)

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 16 grudnia 2014 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2014.

Zastaw został ustanowiony na  220 udziałach Progress XXIII Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 11.000,00 PLN. Udziały te stanowią 100% kapitału zakładowego Progress XXIII Sp. z o.o., a ich właścicielem jest Emitent.

Aktywa, na których ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawu przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-01-14

Raport bieżący nr 7/2015

Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów (dalej: Sąd) o zarejestrowaniu dnia 7 stycznia 2015 r., zastawu rejestrowego na dwóch rachunkach należących do spółki zależnej Emitenta, Progress XXIII Sp. z o.o. (dalej: Zastawca), oraz zastawu na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zastawcy (z wyłączeniem praw do rachunków bankowych Zastawcy oraz praw będących przedmiotem umowy cesji praw zawartej pomiędzy Bankiem a Zastawcą, jak również nieruchomości oraz innych praw, które w świetle prawa nie mogą być obciążone zastawem rejestrowym), będące zbiorem rzeczy i praw o zmiennym składzie, stanowiące organizacyjną całość gospodarczą. Zastawy zostały ustanowione o  najwyższej sumie zabezpieczenia do 50.250.000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 215.080.050,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 13 stycznia 2015 r.)

Zastawy zostały ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 16 grudnia 2014 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2014.

Rachunki, którego dotyczą zastawy, prowadzone są w PLN i EUR. Na dzień ustanowienia zastawów wartość środków na rachunku prowadzonym w PLN wynosiła 381.076,26 PLN, natomiast na rachunku prowadzonym w EUR, wartość środków wynosiła 268.683,91 EUR (co stanowi równowartość kwoty 1.150.020,87 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 13 stycznia 2015 r.).

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zabezpieczenia przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-01-09

Raport bieżący nr 6/2015

Ustanowienie zastawu na rachunkach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów (dalej: Sąd) o zarejestrowaniu dnia 5 stycznia 2015 r., zastawu rejestrowego na dwóch rachunkach należących do spółki zależnej Emitenta, Progress XXIII Sp. z o.o. (dalej: Zastawca), o najwyższej sumie zabezpieczenia do 50.250.0000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 215.255.925,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 9 stycznia 2015 r.)

Zastawy zostały ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 16 grudnia 2014 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2014.

Na obu rachunkach, na których zostały ustanowione zastawy, Zastawca utrzymuje środki w złotych. Na dzień ustanowienia zastawów Zastawca posiadał na obu rachunkach środki w łącznej wysokości 1.161.460,75 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zabezpieczenia przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.


Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-01-09

Raport bieżący nr 5/2015

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Rank Progress S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

1. Raport roczny (R) i skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2014 – w dniu 23 marca 2015 r.
2. Skonsolidowane raporty kwartalne (QSr) zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- raport za I kwartał 2015 r. - w dniu 15 maja 2015 r.
- raport za III kwartał 2015 r. - w dniu 16 listopada 2015 r.
3. Skonsolidowany raport półroczny (PSr) zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.


Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

2015-01-08

Raport bieżący nr 4/2015

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znaczącej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 7 stycznia 2015 r. r. otrzymał zawiadomienie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Chojnicach Wydział V Gospodarczy – Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej: Sąd) o dokonaniu w dniu 22 grudnia 2014 r. wpisu hipoteki łącznej o najwyższej kwocie zabezpieczenia do 50.250.000,00 EUR (co stanowi równowartość kwoty 216.652.875,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 7 stycznia 2015 r.) ustanowionej na aktywach należących do spółki zależnej Emitenta Progress XXIII Sp. z o.o. Hipoteka została ustanowiona w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), wynikających z umowy kredytu zawartej dnia 16 grudnia 2014 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2014. Zgodnie z postanowieniem Sądu, hipoteka została ustanowiona na następujących nieruchomościach:

1) nieruchomości gruntowej położonej w Chojnicach, o łącznej powierzchni 0,5305 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00046019/4.

2) nieruchomości gruntowej położonej w Chojnicach, o łącznej powierzchni 4,1297 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00046020/4.

3) nieruchomości gruntowej położonej w Chojnicach, o łącznej powierzchni 0,5595 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00046021/1.

4) nieruchomości gruntowej położonej w Chojnicach, o łącznej powierzchni 1,9664 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00046022/8.

5) nieruchomości gruntowej położonej w Chojnicach, o łącznej powierzchni 3,0024 ha, dla której Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1C/00046038/3.

Wartość ewidencyjna przedmiotowych nieruchomości, przynależnych do Centrum Handlowego „Brama Pomorza” w Chojnicach, na dzień ustanowienia zabezpieczenia wynosi 133.800.120,46 PLN.

Aktywa, na których ustanowiono hipotekę uznano za znaczące, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Według wiedzy Emitenta, pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono hipoteki i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.


Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-01-08

Raport bieżący nr 3/2015

Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 7 stycznia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy Rejestru Zastawów (dalej: Sąd) o zarejestrowaniu dnia 23 grudnia 2014 r., zastawu rejestrowego na udziałach spółki Progress XIV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o najwyższej sumie zabezpieczenia do 6.000.000 PLN.

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie 4.170.000 PLN zaciągniętej przez Emitenta na podstawie umowy pożyczki z dnia 13 grudnia 2014 r.

Zastaw został ustanowiony na  300 udziałach Progress XIV Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 PLN. Udziały te stanowią 100% kapitału zakładowego Progress XIV Sp. z o.o., a ich właścicielem jest Emitent.

Aktywa, na których ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawu przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Pożyczkodawcą, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.


Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-01-08

Raport bieżący nr 2/2015

Ustanowienie zastawu na akcjach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 7 stycznia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Rejestru Zastawów (dalej: Sąd) o zarejestrowaniu dnia 23 grudnia 2014 r., zastawu rejestrowego na akcjach spółki Progress XIV Sp. z o.o.  S.K.A. z siedzibą w Warszawie, o najwyższej sumie zabezpieczenia do 6.000.000 PLN.

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie 4.170.000 PLN zaciągniętej przez Emitenta na podstawie umowy pożyczki z dnia 13 grudnia 2014 r.

Zastaw został ustanowiony na 1.099.500 akcjach spółki Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A., o wartości nominalnej 0,1 PLN każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 109.950,00 PLN. Akcje te stanowią 99,95% kapitału zakładowego Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A., a ich właścicielem jest Emitent.

Aktywa, na których ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawu przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Pożyczkodawcą, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.


Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2015-01-05

Raport bieżący nr 1/2015

Ustanowienie zastawu na akcjach spółki zależnej Emitenta

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 5 stycznia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu dla M.St.Warszawy w Warszawie, Wydział XI Rejestru Zastawów (dalej: Sąd) o zarejestrowaniu dnia 22 grudnia 2014 r., zastawu rejestrowego na akcjach Progress XIV Sp. z o.o.  S.K.A. z siedzibą w Warszawie, o najwyższej sumie zabezpieczenia do 6.000.000 PLN.

Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie 4.170.000 PLN zaciągniętej przez Emitenta na podstawie umowy pożyczki z dnia 13 grudnia 2014 r. .

Zastaw został ustanowiony na 500 akcjach Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A., o wartości nominalnej 0,1 PLN każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 50,00 PLN. Akcje te stanowią 0,045% kapitału zakładowego Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A., a ich właścicielem jest Progress XIV Sp. z o.o., która w 100% zależna jest od Emitenta.

Aktywa, na których ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawu przekracza równowartość 1 mln EUR.

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Pożyczkodawcą, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.


Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.