Plan połączenia spółek

Działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000
roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022.1467 t.j., zwanej
w dalszej części „KSH”) oraz w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek przez
przejęcie, spółki:

  1. Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, posiadająca NIP: 6911997774, REGON: 390576060, o kapitale zakładowym 3 718 355,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych), reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego działa Jan Mroczka – prezes zarządu, zwana w dalszej części Spółką Przejmującą,
  2. „E.F. Progress III” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000268306, posiadająca NIP: 6912357404, REGON: 020418089, o kapitale zakładowym 13 910 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych), reprezentowana
    przez zarząd, w imieniu którego działa Jan Mroczka – prezes zarządu, zwana w dalszej części Spółką Przejmowaną 1,
  3. „E.F. Progress VI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000313921, posiadająca NIP: 6912417282, REGON: 020788260, o kapitale zakładowym 194 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego działa Jan Mroczka – prezes zarządu, zwana w dalszej części Spółką Przejmowaną 2,
  4. „Progress IX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000374191, posiadająca NIP: 6912477120, REGON: 021428291, o kapitale zakładowym 132 005 000,00 zł słownie: sto trzydzieści dwa miliony pięć tysięcy złotych), reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego działa Jan Mroczka – prezes zarządu, zwana w dalszej części Spółką Przejmowaną 3,
  5. „Progress XI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000374233, posiadająca NIP: 6912477054, REGON: 021427357, o kapitale zakładowym 75 025 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych), reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego działa Jan Mroczka – prezes zarządu, zwana w dalszej części Spółką Przejmowaną 4, przy czym Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3 oraz Spółka Przejmowana 4 zwane w dalszej części łącznie Spółkami Przejmowanymi, 3 sporządziły, uzgodniły i podpisały niniejszy plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4, zwany w dalszej części Planem Połączenia.

Aby pobrać pełny tekst dokumentu z planem połączenia ww. spółek – Plan połączenia spółek

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.