Plan połączenia spółek

Działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 517 i art. 518 ustawy z dnia 15 września
2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04, zwanej
w dalszej części „KSH”) oraz w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek przez
przejęcie, spółki:

  1. Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, posiadająca NIP: 6911997774, REGON: 390576060, o kapitale zakładowym 3 718 355,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych), reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego działa Jan Mroczka – prezes zarządu, zwana w dalszej części Spółką Przejmującą,
  2. „E.F. Progress I” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000268642, posiadająca NIP: 6912369502, REGON: 020473450, o kapitale zakładowym 104 000,00 zł (słownie: sto cztery tysiące złotych), reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego działa Jan Mroczka – prezes zarządu, zwana w dalszej części Spółką Przejmowaną 1,
  3. „Progress X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000375344, posiadająca NIP: 1010004460, REGON: 021441104, o kapitale zakładowym 139 015 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów piętnaście tysięcy złotych), reprezentowana przez zarząd, w imieniu którego działa Jan Mroczka – prezes zarządu, zwana w dalszej części Spółką Przejmowaną 2,
  4. Rank Progress Spółka Akcyjna Olsztyn Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000629948, posiadająca NIP: 1010004394, REGON: 021431181, reprezentowana przez zarząd jedynego komplementariusza, w imieniu którego działa: Jan Mroczka – prezes zarządu, zwana w dalszej części Spółką Przejmowaną 3, przy czym Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zwane w dalszej części łącznie Spółkami Przejmowanymi, sporządziły, uzgodniły i podpisały niniejszy plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3.

Aby pobrać pełny tekst dokumentu z planem połączenia ww. spółek – kliknij tutaj.

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.