Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł) z okresu ostatnich 5 lat

Wyszczególnienie 20212020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży 61 464119 264103 95388 48185 142
Wynik na sprzedaży 10 04313 64426 36425 61232 516
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja 1 26582 97421 15245 125750
Wynik na działalności operacyjnej 60182 31020 68444 710309
Wynik brutto 6 85069 34812 50321 2272 475
Wynik netto 3 48954 4688 08117 4741 826
Zysk netto na akcję (w PLN) 0,091,460,220,470,05
Aktywa razem 828 021854 817775 032796 369812 337
Kapitał własny 439 314435 825381 306373 221351 975
Zobowiązania razem 388 707418 992393 726423 148460 362
Zobowiązania długoterminowe 265 992199 431313 028191 433328 828
Zobowiązania krótkoterminowe 122 715219 56180 698231 715131 534
Razem przepływy pieniężne netto 27 85814 0743 181-3 5941 761
Środki pieniężne na początek okresu 29 28615 21212 03115 62513 864
Środki pieniężne na koniec okresu 57 14429 28615 21212 03115 625

Wskaźniki rentowności z okresu ostatnich 5 lat

Wyszczególnienie 20212020201920182017
Rentowność sprzedaży 16,3%11,4%25,4%28,9%38,2%
Rentowność operacyjna 1,0%69,0%19,9%50,5%0,4%
Rentowność netto 5,7%45,7%7,8%19,7%2,1%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,4%6,4%1,0%2,2%0,2%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 0,8%12,5%2,1%4,7%0,5%

Wskaźniki zadłużenia z okresu ostatnich 5 lat

Wyszczególnienie 20212020201920182017
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,3%0,2%0,4%0,2%0,4%
Wskaźnik zadłużenia ogółem 0,5%0,5%0,5%0,5%0,6%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,9%1,0%1,0%1,1%1,3%

Wskaźniki płynności z okresu ostatnich 5 lat

Wyszczególnienie 20212020201920182017
Wskaźnik płynności bieżący 1,3%0,6%1,2%0,7%1,5%
Wskaźnik płynności szybki 1,0%0,4%0,9%0,3%0,6%
RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2023 Rank Progress S.A.