Informacje finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł) z okresu ostatnich 5 lat

Wyszczególnienie 20222021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży 61 07961 464119 264103 95388 481
Wynik na sprzedaży 13 58410 04313 64426 36425 612
Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja 36 2551 26582 97421 15245 125
Wynik na działalności operacyjnej 35 41260182 31020 68444 710
Wynik brutto 40 2556 85069 34812 50321 227
Wynik netto 26 6793 48954 4688 08117 474
Zysk netto na akcję (w PLN) 0,720,091,460,220,47
Aktywa razem 857 669828 021854 817775 032796 369
Kapitał własny 469 273439 314435 825381 306373 221
Zobowiązania razem 388 396388 707418 992393 726423 148
Zobowiązania długoterminowe 285 007265 992199 431313 028191 433
Zobowiązania krótkoterminowe 103 389122 715219 56180 698231 715
Razem przepływy pieniężne netto -33 28927 85814 0743 181-3 594
Środki pieniężne na początek okresu 57 14429 28615 21212 03115 625
Środki pieniężne na koniec okresu 23 85557 14429 28615 21212 031

Wskaźniki rentowności z okresu ostatnich 5 lat

Wyszczególnienie 20222021202020192018
Rentowność sprzedaży 22,2%16,3%11,4%25,4%28,9%
Rentowność operacyjna 58,0%1,0%69,0%19,9%50,5%
Rentowność netto 43,7%5,7%45,7%7,8%19,7%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 3,1%0,4%6,4%1,0%2,2%
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 5,7%0,8%12,5%2,1%4,7%

Wskaźniki zadłużenia z okresu ostatnich 5 lat

Wyszczególnienie 20222021202020192018
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,60,30,20,40,2
Wskaźnik zadłużenia ogółem 0,50,50,50,50,5
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,80,91,01,01,1

Wskaźniki płynności z okresu ostatnich 5 lat

Wyszczególnienie 20222021202020192018
Wskaźnik płynności bieżący 1,71,30,61,20,7
Wskaźnik płynności szybki 0,81,00,40,90,3
RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.