Zwyczajne Walne Zgromadzenie

18 czerwca 2019

 • 18 czerwca 2024
  schedule
 • 20 czerwca 2023
  check
 • 22 czerwca 2022
  check
 • 29 czerwca 2021
  check
 • 30 czerwca 2020
  check
 • 18 czerwca 2019
  arrow_forward_ios
 • 13 listopada 2018
  check
 • 29 czerwca 2018
  check
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18 czerwca 2019
Data i godzina Walnego Zgromadzenia:
18.06.2019 12:00
Miejsce:
Legnica, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica
Dzień rejestracji uczestnictwa:
02.06.2019 12:00

Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63.

 

Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:          
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2018,
  4. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2018,
  5. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
  6. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  7. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  8. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
  9. połączenia Spółek,
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania:

Kontakt w sprawie Walnego Zgromadzenia:

Wszystkie zapytania dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. prosimy kierować na adres email: WALNE@RANKPROGRESS.PL

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.