Zwyczajne Walne Zgromadzenie

29 czerwca 2018

 • 18 czerwca 2024
  schedule
 • 20 czerwca 2023
  check
 • 22 czerwca 2022
  check
 • 29 czerwca 2021
  check
 • 30 czerwca 2020
  check
 • 18 czerwca 2019
  check
 • 13 listopada 2018
  check
 • 29 czerwca 2018
  arrow_forward_ios
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
29 czerwca 2018
Data i godzina Walnego Zgromadzenia:
29.06.2018 10:00
Miejsce:
Legnica, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica
Dzień rejestracji uczestnictwa:
13.06.2018 10:00

Zarząd Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63.

 

Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

I.      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II.     Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IV.    Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.

V.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

VI.    Podjęcie uchwał w sprawach:          

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017,

4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017,

5) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,

6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

VII.   Wolne wnioski.

VIII.   Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pliki do pobrania:

Kontakt w sprawie Walnego Zgromadzenia:

Wszystkie zapytania dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. prosimy kierować na adres email: WALNE@RANKPROGRESS.PL

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2024 Rank Progress S.A.