Zwyczajne Walne Zgromadzenie

20 czerwca 2023

 • 20 czerwca 2023
  arrow_forward_ios
 • 22 czerwca 2022
  check
 • 29 czerwca 2021
  check
 • 30 czerwca 2020
  check
 • 18 czerwca 2019
  check
 • 13 listopada 2018
  check
 • 29 czerwca 2018
  check
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
20 czerwca 2023
Data i godzina Walnego Zgromadzenia:
20.06.2023 12:00
Miejsce:
Legnica, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica
Dzień rejestracji uczestnictwa:
04.06.2023 00:00

Zarząd spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290520 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 395 § 1, § 2 i §21 oraz 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, (dalej „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2023 roku na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59 -220 Legnica.

 

Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

 

I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2022,
4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2022,
5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022,
6) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022,
7) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
9) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
10) połączenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna (jako Spółka Przejmująca) ze spółką E.F. Progress I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 1), spółką Progress X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółka Przejmowana 2) oraz spółką Rank Progress Spółka Akcyjna Olsztyn spółka komandytowa (jako Spółka Przejmowana 3),
11) zmiany statutu Spółki.
VII. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pliki do pobrania:

Kontakt w sprawie Walnego Zgromadzenia:

Wszystkie zapytania dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rank Progress S.A. prosimy kierować na adres email: WALNE@RANKPROGRESS.PL

RANK PROGRESS S.A.
ul. Złotoryjska 63
59-220 Legnica

sekretariat@rankprogress.pl
tel.: +48 76 746 77 66
fax: +48 76 746 77 70
BIURO W WARSZAWIE
ul. Marii Konopnickiej 3/5a IIp
00-491 Warszawa

tel.: +48 22 891 03 90
Kapitał zakładowy: 3 718 355 PLN
Ilość akcji: 37 183 550

NIP 691 19 97 774
REGON 390576060

KRS 11.10. 2007 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290520

Copyright © 2023 Rank Progress S.A.